ضمان قهری ناشی از سرایت ویروس کرونا در رابطه میان زوجین

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 423-438

10.52547/JFR.17.3.423

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی


رابطه رضایت جنسی و نگاه جنسیتی با گسست خانواده (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 437-459

10.48308/jfr.19.3.437

فتانه حاجیلو؛ فاطمه گلابی؛ بهمن رنجگر قلعه کندی


بررسی مدل علّی شیوه های فرزندپروری و آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای پرخاشگری و ناگویی خلقی

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 439-453

10.52547/JFR.17.3.439

راضیه ارجمند داورانی؛ سید محمد حسین موسوی نسب؛ آناهیتا تاشک


نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه تعارض کار- خانواده و طرحواره عشق با نگرش به روابط فرازناشویی زوجینِ هردو شاغل

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 461-481

10.48308/jfr.19.3.461

محمدرضا مهدیقلی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ زهرا احمدی اردکانی


پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان

دوره 17، شماره 3، آذر 1400، صفحه 483-513

10.52547/JFR.17.3.483

موسی چوپانی؛ مریم فاتحی زاده؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی کاسترو کوریا


رابطه ساختاری والدگری ذهن‌ آگاه و فرسودگی والدینی: نقش واسطه‌ای استرس والدگری مادران

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 501-518

10.48308/jfr.19.3.501

مرضیه صادق زاده؛ مسلم عباسی؛ نگار تقی پور؛ نظام الدین قاسمی


پیش بینی حسادت زناشویی بر اساس مولفه‌های خود-متمایزسازی و سبک‌های دلبستگی

دوره 18، شماره 3، 1401، صفحه 535-550

10.48308/JFR.18.3.535

هاجر فلاح زاده؛ مهران اسعدی؛ وفا مصطفی؛ امید حمیدی


تعارضات همسرگزینی دختران با والدین: یک مطالعۀ پدیدارشناختی

دوره 19، شماره 3، 1402، صفحه 551-567

10.48308/jfr.19.3.551

زهرا شفیعی؛ مریم فاتحی زاده؛ فرامرز اسنجرانی