رابطه جو عاطفی خانواده و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان: نقش میانجی‌گری انعطاف‌ناپذیری شناختی (اجتناب تجربه‌ای)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار روانشناسی تربیتی و تحولی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی

3 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانش­آموزان بود. طرح پژوهش در این مطالعه توصیفی- همبستگی بود. شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 375 نفر (219 دختر و 156 پسر) از دانش­آموزان پایه دهم شهر یزد در سال تحصیلی ۱۴۰۰- 139۹ بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌های پژوهش، از پرسش‌نامه­ اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، پرسش‌نامه جو عاطفی خانواده هیل برن (1964) و پرسش‌نامه پذیرش و عمل بوند، هایس، بیر، کارپنتر، گوئنول، ارکات و زتل (2011) استفاده شد تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش همبستگی مبتنی بر رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد که جو عاطفی خانواده به‌صورت مستقیم، منفی و معنادار اجتناب تجربه‌ای (68/0-=β) و اهمال­کاری تحصیلی (34/0- =β) را پیش­بینی می‌کند. اجتناب تجربه‌ای نیز به‌صورت مستقیم، مثبت و معنادار اهمال­کاری تحصیلی (21/0=β) را پیش­بینی می‌کند. در نهایت نتایج نشان داد اجتناب تجربه‌ای در رابطه بین جو عاطفی خانواده و اهمال­کاری تحصیلی دارای نقش واسطه­ای می­باشد. بنابراین با بهبود جو عاطفی خانواده و افزایش انعطاف‌پذیری شناختی (کاهش اجتناب تجربه­ای) می­توان تا حدودی اهمال­کاری تحصیلی را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Family Emotional Atmosphere and Academic Procrastination in Students: the Mediating Role of Cognitive Inflexibility (Experiential Avoidance)

نویسندگان [English]

  • baharehalsadat heidariezadeh 1
  • shahla Pakdaman 2
  • mahdiyh estabraghi 3
1 Faculty of Psychology & Educational Sciences Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Educational and Developmental Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University
3 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Yazd University
چکیده [English]

 
This study aims to investigate the role of Affective Atmosphere of Family on academic procrastination by add the role of experimental avoidance in students. The research design was descriptive-correlational. The participants of this study were 375 (219 girls and 156 boys) tenth grade students in Yazd in the academic year 2019-20, that were selected based on random cluster sampling. Data were collected from academic procrastination questionnaire (Solomon & Rothblum, 1984), affective atmosphere of family questionnaire (Hill Burn, 1964) and acceptance and practice questionnaire (Bond and et al, 2011). Data analysis was performed using correlation method based on structural equation modeling approach using AMOS software version 24. The results showed that affective atmosphere of family predicts directly, negatively and significantly, experiential avoidance (β=-0.68) and academic procrastination (β=-0.34). Experiential avoidance also directly, positively, and significantly predicts academic procrastination (β= 0.21). Finally, the results showed that experiential avoidance plays a mediating role in the relationship between affective atmosphere of family and academic procrastination. Therefore, it can be concluded that by improving the family's emotional atmosphere and increasing psychology flexibility (reducing experiential avoidance) students' academic procrastination can be somewhat reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • Affective atmosphere of family
  • Experiential Avoidance
  • Students