اهداف و چشم انداز

فصلنامه خانواده پژوهی به عنوان فصلنامه ایی علمی و بین رشته ایی محل ارائه و نقد مطالعات، پژوهش ها، و نظریه پردازی های محققان و متخصصانی است که از حوزه های مختلف علمی بر موضوع خانواده متمرکز شده اند. روانشناسی، روان پزشکی، جامعه شناسی، پزشکی اجتماعی، مشاوره، مددکاری اجتماعی، بهداشت خانواده، علوم تربیتی، حقوق، تاریخ، فرهنگ و اقتصاد و.... همگی کمابیش مرتبط و درگیر با مسائل حوزه خانواده هستند.

خانواده پژوهی درصدد است با پیش گرفتن رویه ایی علمی - پژوهشی، پنجره هایی را به سوی خانواده گشوده و دیدگاه های متفاوت حول این موضوع را بیشتر و بهتر بکاود. 

در عین حال هدف خانواده پژوهی به هم پیوستن دیدگاه های مختلف نیز هست، به شکلی که این ترکیب و انسجام، به شناختی کلی تر، کامل تر و و دقیق تر از نهاد خانواده بینجامد و این مهم جز با گسترش تعامل و همکاری های فعال بین رشته ایی میان متخصصان حوزه های مختلف علمی میسر نخواهد شد. بدین ترتیب خانواده پژوهی می خواهد که نماد همکاری های بین رشته ایی در گستره مسائل خانواده باشد. در این چارچوب ما مشتاق همکاری با همه خانواده پژوهان هستیم و امیدواریم که در این راستا همکاری های مفید و موثری صورت بپذیرد.

حیطه­‌های پژوهشی مقاله‌­‌ها در فصلنامه خانواده پژوهی شامل قلمروهای زیر است:

  1. خانواده درمانی، زناشویی و مشاوره
  2. مباحث مربوط به فرزندپروری
  3. سلامت، بهداشت و رفاه خانواده
  4. تحولات اجتماعی و فرهنگی خانواده
  5. بررسی جنبه های اجتماعی، روانشناختی و حقوقی طلاق
  6. مسائل حقوقی خانواده

...