اهداف و چشم انداز

فصلنامه خانواده پژوهی به عنوان فصلنامه ایی علمی و بین رشته ایی محل ارائه و نقد مطالعات، پژوهش ها، و نظریه پردازی های محققان و متخصصانی است که از حوزه های مختلف علمی بر موضوع خانواده متمرکز شده اند.

خانواده پژوهی درصدد است با پیش گرفتن رویه ایی علمی - پژوهشی، پنجره هایی را به سوی خانواده گشوده و دیدگاه های متفاوت حول این موضوع را بیشتر و بهتر بکاود. 

در عین حال هدف خانواده پژوهی به هم پیوستن دیدگاه های مختلف نیز هست، به شکلی که این ترکیب و انسجام، به شناختی کلی تر، کامل تر و و دقیق تر از نهاد خانواده بینجامد و این مهم جز با گسترش تعامل و همکاری های فعال بین رشته ایی میان متخصصان حوزه های مختلف علمی میسر نخواهد شد.