مدیر مسئول


محمد علی مظاهری تهرانی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

روانشناسی بالینی

سردبیر


محمد علی مظاهری تهرانی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

روانشناسی بالینی

مدیر داخلی


مریم زیاری پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

جامعه شناسی

 • jfrsbu.ac.ir

دبیر تخصصی


لیلی پناغی بهداشت خانواده، پژوهشکده خانوده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

پزشکی اجتماعی

 • l_panaghisbu.ac.ir

دبیر تخصصی


محمود حیدری روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

روانشناسی به کاربسته

 • m-heydarisbu.ac.ir

دبیر تخصصی


محمد روشن حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق خانواده

 • m-roshansbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


جرد اندرسون گروه علوم انسانی، دانشگاه ایلتی کانزاس آمریکا

خانواده درمانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


منیژه دانش پور گروه خانواده و زوج درمانی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی الیانت. کالیفرنیا، آمریکا

خانواده درمانی

 • mdaneshpouralliant.edu

اعضای هیات تحریریه


تقی آزاد ارمکی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


پرویز آزاد فلاح گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران] ایران

روانشناسی بالینی

اعضای هیات تحریریه


لیلی پناغی بهداشت خانواده، پژوهشکده خانوده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

پزشکی اجتماعی

 • l_panaghisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیمین حسینیان گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

مشاوره

اعضای هیات تحریریه


محمود حیدری روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

روانشناسی بکاربسته

 • m-heydarisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن دهقانی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

روانشناسی بالینی

 • m.dehghamisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد روشن حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

حقوق خانواده

 • m-roshansbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی زاده محمدی مطالعات بنیادین خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

روانشناسی

 • dr_zadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیامک سامانی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


علی فتحی آشتیانی گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

روانشناسی

ویراستار


عارفه نژاد بهرام گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زبان شناسی

 • a.nezhadbahramgmail.com

ویراستار انگلیسی


علی نظیف پور گروه ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ادبیات انگلیسی

 • nazifpourgmail.comh