اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد علی مظاهری تهرانی

روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-mazaherisbu.ac.ir
0000-0001-8638-2641

اعضای هیات تحریریه

محسن دهقانی

روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m.dehghamisbu.ac.ir

محمود حیدری

روانشناسی بکاربسته روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-heydarisbu.ac.ir

محمد روشن

حقوق خانواده حقوق خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-roshansbu.ac.ir

لیلی پناغی

پزشکی اجتماعی بهداشت خانواده، پژوهشکده خانوده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

lpanaghiyahoo.com

علی زاده محمدی

روانشناسی مطالعات بنیادین خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

dr.zadehgmail.coml

اعضای هیات تحریریه بین المللی

جرد اندرسون

خانواده درمانی گروه علوم انسانی، دانشگاه ایلتی کانزاس آمریکا

www.hhs.k-state.edu/ahs/people/jra/index.html
jrak-state.edu

اعضای هیات تحریریه

تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~tazad
tazadut.ac.ir

پرویز آزاد فلاح

روانشناسی بالینی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران] ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/azadfa_p
azadfa_pmodares.ac.ir

منیژه دانش پور

خانواده درمانی گروه خانواده و زوج درمانی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی الیانت. کالیفرنیا، آمریکا

mdaneshpouralliant.edu

سیامک سامانی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

iaushiraz.ac.ir/~samani
samaniiaushiraz.ac.ir

علی فتحی آشتیانی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

isid.research.ac.ir/Ali_Fathiashtiani
afa1337gmail.com

سیمین حسینیان

مشاوره گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/hoseinian/
hosseinis1381yahoo.com