فصلنامه خانواده ­پژوهی فصلنامه ­ای علمی- پژوهشی و بین رشته ­ای به زبان فارسی است که از اردیبهشت سال 1384 منتشر می شود. خانواده پژوهی محل ارائه و نقد مطالعات، پژوهش ها و نظریه پردازی های محققان و متخصصانی است که از حوزه های مختلف دانش بر موضوع خانواده متمرکز شده اند.  این فصلنامه با هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش ­های علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرویـج مباحثات علمی بین پژوهشگـران و محققان حوزه­ هـای مختلف علمی در گستره مسایل خانواده و در دو سطح بنیادی و کاربردی، مقاله می ­پذیرد.

این حوزه های علمی می تواند یک یا چند حوزه از موارد زیر باشد:

 • روانشناسی
 • جامعه شناسی
 • مشاوره
 • مددکاری اجتماعی
 • حقوق
 • روانپزشکی
 • پزشکی اجتماعی
 • سلامت اجتماعی
 • آموزش و پرورش
 • مذهب
 • تاریخ
 • فرهنگ
 • ارتباطات

کد وزارت علوم: cd0fd36ae378574