مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مهارت های ذهن آگاهی در افراد با و بدون تجربه رابطه فرازناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مهارت های ذهن آگاهی در افراد دارای تجربه و فاقد تجربه رابطه فرازناشویی انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی از نوع مقایسه ای بود. از بین کلیه افراد متقاضی طلاق در دادگاه های شهر مشهد، تعداد 100 نفر ( 50 فرد دارای تجربه و 50 فرد فاقد تجربه رابطه فرازناشویی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  داده ها با پرسش نامه های راهبردهای تنظیم شناختی- هیجان و ذهن آگاهی گردآوری و با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در راهبردهای تنظیم هیجان و مهارت های ذهن آگاهی بین دو گروه تفاوت وجود دارد، به نحوی که در راهبردهای تنظیم شناختی مثبت، تمرکز مثبت مجدد، ارزیابی مثبت، برنامه ریزی، دیدگاه وسیع تر، پذیرش، عمل همراه با آگاهی، توصیف، مشاهده، قضاوت نکردن و واکنش نشان ندادن، نمرات افراد فاقد روابط فرازناشویی بالاتر از افراد دارای تجربه روابط فرازناشویی بود. از طرفی، گروه فاقد تجربه فرازناشویی در تنظیم شناختی منفی، سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری و فاجعه آمیزی نمرات پایین تری کسب کردند. نتایج این پژوهش نشان داد مهارت های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان می تواند به عنوان عاملی بازدارنده در روابط فرازناشویی عمل کند و آموزش این مهارت ها برای زوجین پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Cognitive Emotion Regulation Strategies and Mindfulness Skills in Individuals who have or have not committed infidelity

نویسندگان [English]

  • parvin rafieinia 1
  • Mohamadagha Delavarpour 2
  • Mohamad Ebrahimi 3
1 semnan university
2 Educational psychology department, faculty of Education and Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
3 Psychology department, faculty of Education and Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to compare the strategies of cognitive emotion regulation and mindfulness in people who have or have not committed infidelity which was done using a descriptive comparative research method. From all divorce applicants in Mashhad courts, 100 people (50 people who have engaged and 50 people who have not engaged in extramarital relationships) were selected by available sampling method. Data were collected by cognitive emotional regulation strategies and mindfulness skills questionnaires and analyzed by multivariate analysis of variance. The results showed that there are differences between emotion regulation strategies and mindfulness skills between the two groups, so that in positive cognitive regulation, positive refocusing, positive evaluation, planning, broader perspective, acceptance, action with awareness, description, observation, non-judgment and non-reaction, the scores of people who had not committed extramarital relations were higher than those with experience of extramarital relationship. On the other hand, the group who had engaged in extramarital relationships had scored lower on negative cognitive regulation, self blame, blaming others, rumination, and catastrophizing. This study showed that mindfulness and emotion regulation skills can act as a deterrent to extramarital relationships and training these skills can be useful for couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infidelity
  • Emotion Regulation
  • Mindfulness