دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، آذر 1400، صفحه 328-513 
تعارضات عمده نوجوانان ایرانی با والدین در پاندمی کووید 19

صفحه 385-406

10.52547/JFR.17.3.385

ایرج مختارنیا؛ علی زاده محمدی؛ لیلی پناغی؛ مونا چراغی


پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان

صفحه 483-513

10.52547/JFR.17.3.483

موسی چوپانی؛ مریم فاتحی زاده؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی کاسترو کوریا