پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مشاوره دانشگاه اصفهان

2 استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

4 استاد گروه روان شناسی دانشگاه دل نورت کلمبیا

چکیده

تبیین چرایی گرایش به خیانت زناشویی به‌ویژه در افراد دارای بنیه‌های دینی و مذهبی، صرفاً با تأکید بر عواملی نظیر نارضایتی عاطفی _ جنسی و یا تعارض زناشویی، نوعی سطحی‌نگری است. هدف این پژوهش واکاوی پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پژوهشگر از میان مردان متأهلِ دارای تجربه خیانت زناشویی در شهرستان شاهین‌دژ 18 نفر را برای مشارکت در پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و مورد مصاحبه قرار داد. مصاحبه‌ها با استفاده از روشِ تحلیلِ پدیدارشناسی تفسیری دیکلمن و همکاران تحلیل شدند. 
واکاوی تجربیات زیسته این افراد منجر به شناسایی شش زیرمضمون (درنگ‌گریزی، سرنوشت‌ناپذیری، کشمکش با تنهایی وجودی، عشق توخالی و میل‌محور، استحاله ارزشی و پوچی‌گریزی) و یک مضمون اصلی (از خودبیگانگی وجودی) شد. آشکارسازی این عوامل ضمن افزایش اطلاعات و آگاهی درباره چرایی شکل‌گیری و تشدید خیانت زناشویی از دیدگاه وجودی، نشان داد که افزایش بینش فرد نسبت به ماهیت خود و کاهش بیگانگی با ابعاد آن، از جمله لازمه‌هایی است که تحقق آن می‌تواند تا حد زیادی از تمایل فرد به تجربه خیانت زناشویی بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Existential Phenomena in Men's Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • mousa choupani 1
  • maryam fafehizade 2
  • Faramarz Asanjarani 3
  • Alberto Mario de Castro Correa 4
1 Isfahan University
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan
4 Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University del Norte, Barranquilla, Colombia
چکیده [English]

Explaining the cause of tendency to marital infidelity, especially among people with religious backgrounds, merely focusing on elements such as emotional-sexual dissatisfaction or marital conflict, is a sort of superficial. The purpose of this study is to analyze the phenomena in men's marital infidelity. The method of the current study is based on the interpretive phenomenological method. The researcher selected and interviewed 18 married men who had committed infidelity in Shahindaj city, West-Azerbaijan, Iran to participate in the study using purposive sampling. Interviews were analyzed using the interpretive- phenomenological analysis method of Dickelman & et al. The analysis of these people led to the identification of six sub-themes (escape from contemplation &pause, escape from destiny, struggle with existential loneliness, hollow and desireoriented love, value transformation and escape from existential emptiness) and a major theme (of existential alienation). Revealing these factors not only increases information and awareness about the how cues of marital infidelity is formed and intensified from an existential point of view, but also showed that increasing one's awareness toward one's nature and leads to reducing alienation from its dimensions; these issues are things that can reduce a one's desire to the experience of marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Life
  • Infidelity
  • Existential Phenomena