مقایسه تأثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش‌های فرزندپروری و برنامه فرزندپروری مثبت بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی در مادران دارای فرزند نوجوان

داود حاج خدادادی؛ محمد رضا عابدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی