دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، شهریور 1400، صفحه 145-318