واکاوی دگرگونی‌های خانوادگی در فرایند گذارِ زندگی مشترک زنان و مردان با کمک نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد تهران شمال

2 دانشیار دانشگاه ازاد تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار دانشکده علوم اجتماعی تهران

چکیده

این جستار یک مطالعه توصیفی ـ تحلیلی بود که با هدف واکاوی دگرگونی‌های خانوادگی زندگی مشترک زنان و مردان به روش کیفی، با راهبرد نظریه داده‌بنیاد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تمامی مردان و زنان متأهل شهر تهران بودند که پژوهشگر با توجه به هدف خود با استفاده از نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند و نمونه‌های در دسترس نمونه‌های خود را انتخاب کرد. در نهایت تعداد 19 نفر در این فرایند مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه باز و مصاحبه حضوری بود، پرسش‌های مقدماتی زیر نظر استاد راهنمای رساله دکتری تهیه شد. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و اصلی انجام گرفت. در نتیجه فرایند کدگذاری، در نهایت پدیده اصلی با عنوان دگرگونی‌های خانوادگی با موضع‌گیری‌های ناهمسو مفهوم‌سازی شد که شامل مقوله‌های محوری برداشت‌های دوگانه از دگرگونی خانوادگی و سازگاری و پذیرش اجباری دگرگونی‌ها مقوله‌بندی شد. مشارکت‌کنندگان علل، زمینه‌ها و شرایط مداخله‌گر متفاوتی را در شکل‌گیری این دگرگونی‌های خانوادگی عنوان کرده‌اند که به پیامدهای متفاوتی انجامید. این پیامدها در مقوله اصلی تغییر الگوهای پذیرفته‌شده خانوادگی با مقولات محوری فردگرایی مدرن، دگرگونی کارکردمحور و تغییر نقش‌ها مقوله‌بندی شد. البته مشارکت‌کنندگان از استراتژی‌های متفاوتی برای مواجهه با این دگرگونی‌ها استفاده کردند که در فرایند کدگذاری در دو مقوله محوری درک موقعیت و ابعاد خانواده مفهوم‌سازی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Family Transformations in the Process of Transition of Cohabitation among Men and Women Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • shanaz bakhtyari 1
  • Abolhasan Tanhaee 2
  • mehdi labibi 3
  • maesam mousaaei 4
1 Azad university nohorth tehranh
2 Association Azad university center tehran
3 Faculty member of Allameh Tabataba'i University
4 Association social sciences tehran university
چکیده [English]

This study was a descriptive-analytical study that was conducted with the aim of analyzing the family transformations of cohabitation between men and women in a qualitative way with the strategy of data-based theory. 
For this purpose, non-probabilistic purp-osive sampling was used and samples were selected within available samples. Finally, 19 people participated in this pro-cess. Data collection tools were open questionnaire and face-to-face interview. Preliminary questions were prepared under the supervision of the supervisor of the doctoral dissertation. The data analysis method was performed during the open, pivotal and main coding processes. As a result, family transformations with incon-sistent positions were conceptualized as the main subject of the study with incon-sistent positions, which include pivotal categories. Dual perceptions of family transformations and adaptation and forced acceptance of changes were categorized. Participants cited different intervening causes, contexts, and conditions in shap-ing these family transformations that led to different outcomes. These conseque-nces were categorized into the main cate-gory of changing accepted family patterns with the central categories of modern individualism, function-oriented transfor-mation, and changing patterns. However, participants used different strategies to deal with these changes, which in the coding process were conceptualized in two central categories: understanding the situation and dimensions of the family.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Transformation
  • Married Women and Men
  • ground Theory