نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه در استرس ­فرزندپروری و کیفیت­زناشویی مادران کودکان­ کم­توان ­ذهنی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع  نیمه‌آزمایشی با گروه کنترل و در دو مرحله پیش­آزمون ـ پس­آزمون بود. 
جامعه‌ آماری همه‌ مادران دارای کودک زیر 18 سال مبتلا به کم‌توانی‌ذهنیِ مراجعه‌کننده به مراکز بهزیستی شهر ایذه بودند که از بین آن‌ها 30 نفر از مادران دارای کودک کم­توان­ذهنی با روش هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). ابزارهای پژوهش شامل ‌پرسش‌نامه‌های استرس والدگری (آبیدین، 1991) و کیفیت زناشویی (نورتن، 1983) بود. آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه به شیوه‌ گروهی در 8 جلسه‌ 90 دقیقه‌ای، هفته‌ای یک بار بر گروه آزمایش اجرا شد. گروه گواه در طی این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره، حاکی از کاهش میانگین نمرات استرس فرزندپروری و افزایش میانگین کیفیت زناشویی در مرحله‌ی پس‌آزمون و پایداری این اثر در مرحله‌ 2 ماه پی‌گیری بود (05/0). آموزش فرزندپروری ذهن­آگاهانه می‌تواند در بهبود سلامت روانی خانواده‌های کودکان کم‌توان‌ذهنی نتایج مفیدی را به دنبال داشته باشد.
                                                               

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindful Parenting Training on Parenting Stress and Marital Quality Among Mothers of Intellectually Disabled Children

نویسندگان [English]

  • Khaled Aslani
  • maria Mardani
  • Khadijeh Shiralinia

Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effectiveness of training mindful par-enting on parenting stress and marital qua-lity among mothers of intellectually disa-bled children. this study is semi-experimental with control group and pretest-posttest design. The population included all mothers of children under 18 years of age with mental disabilities referred to Izeh welfare cen-ters. Then, 30 mothers with intellectually disabled children in range were randomly selected and then divided into two groups (15 for each). mindful parenting. Part-icipants completed two questionnaires including Parenting Stress (Abidin, 1991) and marital quality (Noroton,1983). the experimental group were educated in mindful parenting in 8 sessions over 8 weeks. The results of the multivariate covariance analysis of data indicated that training of mindful parenting is affective in reduction parenting stress and impro-ving marital­ quality. This was also persistent significantly in the follow-up stage after two months (P<0/05). Training of mindful parenting can have beneficial results in improving the mental health of families of intellectually disabled children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Stress
  • Mindfulness Parenting
  • Marital Quality
  • Intellectually Disabled