ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه و تبلت در دانشآموزان مقطع ابتدایی ـ نسخه والد و ارتباط آن با سبک‌های تربیتی والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهیدبهشتی

3 پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ساخت و بررسی ویژگی­های روان­سنجی پرسش‌نامه اعتیاد به تلفن همراه و تبلت، در دانش­آموزان مقطع ابتدایی و ارتباط آن با سبک­های تربیتی والدین بود. 
200 نفر از دانش­آموزان مقطع ابتدایی به شیوه‌ در دسترس انتخـاب شـدند و بـا اسـتفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخته اعتیاد به تلفن همراه و تبلت و پرسش‌نامه سبک والدگری بامریند ارزیابی شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این پرسش‌نامه یک عامل اصلی دارد که 40 درصد واریانس کل را تبیین می­کند و از طریق محاسبه همبستگی گویه­­ها با نمره کل (01/0=p)، آلفای کرونباخ (91/0=α) و روش دو نیمه کردن (88/0=r) به ترتیب روایی و پایایی مناسب این پرسش‌نامه نشان داده‌ شد. همچنین میزان درآمد خانواده، تحصیلات مادر و سبک والدگری سهل­گیرانه به­طور مستقیم و معنادار و سبک والدگری مقتدرانه به­طور معکوس و معنادار با میزان اعتیاد کودکان دبستانی به تلفن همراه و تبلت همبسته بود. بررسی ویژگی­های روان‌سنجی نشان داد پرسش‌نامه حاضر یک عامل زیربنایی مطلوب و همبسته دارد و می­توان برای ارزیابی اعتیاد دانش­آموزان مقطع ابتدایی به تلفن همراه و تبلت در پژوهش­های آتی از آن استفاده کرد. همچنین برای مداخله در میزان استفاده کودکان دبستانی از تلفن همراه و تبلت، در نظر گرفتن عوامل خانوادگی حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop and Evaluation of Psychometric Properties of Smartphone and Tablet Addiction Questionnaire- Parent Version in Elementary School Students and Its Relationship with Parenting Style

نویسندگان [English]

  • Saeid Sadeghi 1
  • Sindokht Sarlak 2
  • Sajjad Ayoubi 3
1 ​Assistant Professor at the Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University.
2 Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University.
3 Institute for Cognitive and Brain Sciences, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this study is to develop and evaluate psychometric properties of ele-mentary school students’ smartphone and tablet addiction scale and its relationship with parenting styles. We surveyed 200 elementary school students selected by convenience sam-pling. They were evaluated by elementary school students’ smartphone addiction scale and Baumrind parenting style questionnaire. The results of exploratory factor analysis showed that the questi-onnaire has a main factor representing 40% of the total variance and also by calculating the correlation of subscales with the total score (p=0.01), Cronbach’s alpha (α=0.91) and split half method (r=0.88) It was indicated that this scale is properly valid and reliable. Also, family income, mothers’ education and negligent parenting style were directly and significa-ntly correlated with elementary school stu-dents’ smartphone and tablet addiction rate, and authoritative parenting style was inversely and significantly correlated with elementary school students’ smartphone and tablet addiction rate. The study of psychometric properties showed that the present scale has a favorable and correlated underlying factor and it can be used for smartphone addiction evaluation of school- age students in future research. In addition, for intervention in the use rate of smartphone and tablet in elementary school children, family elements should be considered. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting style
  • Student
  • Smartphone
  • Addiction
  • COVID-19