دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، اسفند 1400، صفحه 523-720 
بررسی عوامل موثر بر قدرت زنان در خانواده

صفحه 523-539

10.52547/JFR.17.4.523

زهرا میرحسینی؛ مرضیه ابراهیمی؛ پریسا پاکدل