بررسی عوامل موثر بر قدرت زنان در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قدرت زنان در خانواده نوشته شده، بدین منظور داده­های پیمایش ملی خانواده در سال 1398، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل افراد بالای 15 سال خانوارهای ساکن مناطق شهری کل کشور است. یافته­های تحقیق نشان می‌دهد اگرچه توزیع قدرت و تصمیم­گیری در خانواده‌های ایرانی به سمت مردان متمایل است اما نوع نگرش زنان به مسئله توزیع قدرت نیز نشان از پذیرش آنان نسبت به این مسئله دارد. علاوه بر این یافته­های این پژوهش نشان داد افزایش سطح تحصیلات زنان و مردان، اشتغال زنان و همچنین گسترش روابط و اطلاعات آنان، منجر به توزیع قدرت عادلانه در خانواده می­شود. اما نکته مهم در این تحقیق برخلاف نظریه «منابع» ـ که دسترسی به منابع اقتصادی را مهم می‌پنداشت ـ صرفاً درآمد زنان، تأثیری در قدرت تصمیم‌گیری آنان در درون خانواده ندارد، بلکه ممکن است کار بیرون از خانواده به لحاظ روانی و افزایش مهارت‌های دیگر، زنان را توانمند سازد و یا آنان را نسبت به حقوقشان در درون خانواده آگاه‌تر نماید، که این مسائل در بالا بردن قدرت تصمیم­گیری آنان در درون خانواده مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Women's Power within the family the family

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirhosseini 1
  • Marzieh Ebrahimi 2
  • Parisa Pakdel 3
1 Assistant Professor, Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant professor in social Sciences, Shahid Beheshti University
3 Dept. of Sociology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 1983969411.
چکیده [English]

The present article has been written with the aim of investigating the factors affecting women's power in the family. For this purpose, the data of the National Family Survey in 2019 have been reviewed and analyzed. The statistical population in this study includes people over 15 who living in urban areas of the whole country. The research findings show that although the distribution of power and decision-making within Iranian families leans towards men, the type of attitude of women towards the issue of distribution of power also shows their acceptance of this situation. In addition, the findings of this study showed that increasing the level of education of men and women and employment of women, as well as the expansion of their relationships and information, leads to a fair distribution of power in the family. But the important point in this study, contrary to the theory of resources, which considered access to economic resources important, is that not only women's income, it does not affect their decision-making power within the family, but may work outside the family psychologically and increase other skills. Empower them or make them more aware of the right within the family, which will be effective in increasing their decision-making power within the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Power Structure
  • Women
  • Economic Factors
  • Social Factors
-میرزایی، ح.، آقایاری، ه.، و توکل، م. (1394)، بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده‌های شهر تبریز، مجلة علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 12(1)، 69-92.
-کلاهی، م. ر.، شفیعی، ف. (1396)، تجربه روایت زنان از ساختار قدرت در خانواده، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 13(48)، 150-129.
-عنایت، ح.، رئیسی، ط. (1391)، سنجش عوامل موثر بر توزیع قدرت در خانواده (با تأکید بر نظریه سرمایه اجتماعی)، فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 10(36)، 23-40.
-موحد، م.، عنایت، ح.، مردانی، م. (1391)، مطالعه عوامل زمینه‌ای مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده (نمونه موردی زنان متأهل شهر شیراز)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(3)، 178-160.
 
 
-Abbott, P., Tyler, M., & Wallace, C. (2006). An introduction to sociology: Feminist perspectives. ,(M. Najm Araghi, Trans.). Tehran: Ney Publication [in Persian].
-Blumberg, R. L., & Coleman, M. T. (1989). A theoretical look at the gender balance of power in the American couple. Journal of family issues, 10(2), 225-250.
-Boyle, M. H., Georgiades, K., Cullen, J., & Racine, Y. (2009). Community influences on intimate partner violence in India: Women's education, attitudes towards mistreatment and standards of living. Social science & medicine, 69(5), 691-697.
-Dardis, C. M., Dichter, M. E., & Iverson, K. M. (2018). Empowerment, PTSD and revictimization among women who have experienced intimate partner violence. Psychiatry research266, 103-110.
-Fajardo-Gonzalez, J. (2020). Domestic violence, decision-making power, and female employment in Colombia. Review of Economics of the Household, 1-22.
-Hindin, M. J., & Adair, L. S. (2002). Who's at risk? Factors associated with intimate partner violence in the Philippines. Social science & medicine55(8), 1385-1399.
-Kandel, D. B., & Lesser, G. S. (1972). Marital decision-making in American and Danish urban families: A research note. Journal of Marriage and the Family, 134-138.
-Kwagala, B., Wandera, S. O., Ndugga, P., & Kabagenyi, A. (2013). Empowerment, partner’s behaviours and intimate partner physical violence among married women in Uganda. BMC public health13(1), 1-10.
-Lai, S. L., & Tey, N. P. (2020). Contraceptive use in Cambodia: does household decision-making power matter? Culture, Health & Sexuality, 16(1), 778-793.
-McDonald, G. W. (1980). Family power: The assessment of a decade of theory and research, 1970-1979. Journal of Marriage and the Family, 42(1),841-854.
-Safilios-Rothschild, C. (1976). A macro-and micro-examination of family power and love: An exchange model. Journal of Marriage and Family38(2), 355-362.
-Semenza, D. C., Roof, K. A., James‐Hawkins, L., Cheong, Y. F., Naved, R. T., & Yount, K. M. (2019). Gender‐Equitable Parental Decision Making and Intimate Partner Violence Perpetration in Bangladesh. Journal of Marriage and Family, 81(4), 920-935.
-Speizer, I. S. (2010). Intimate partner violence attitudes and experience among women and men in Uganda. Journal of interpersonal violence25(7), 1224-1241.
-Sprey, J. (1972). Family power structure: A critical comment. Journal of Marriage and Family, 34(2), 235-238.-
-Xu, X., & Lai, S. C. (2002). Resources, gender ideologies, and marital power: The case of Taiwan. Journal of Family Issues, 23(2), 209-245.