نقش میانجی خودشناسی انسجامی در رابطه‌ بین مؤلفه‌های دلبستگی والدین با خودپنداره‌ دانش‌آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تخصصی , دانشگاه آزاد رودهن

2 استاد یار روانشناسی دانشگاه آزاد رودهن

3 دانشیار رواننشناسی دانشگاه آزاد رودهن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودشناسی انسجامی در رابطه بین مؤلفه‌های دلبستگی والدین با خودپنداره دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی ‌ـ‌ همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطه اول شهر تهران و والدینشان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آن‌ها 446 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های خودپنداره راج کمار ساراسوت، دلبستگی هازن و شیور، و خودشناسی انسجامی قربانی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و روش‌ تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثرات مستقیم سبک‌های‌ دلبستگی (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا) و خودشناسی انسجامی بر خودپنداره معنی‌دار بود. همچنین خودشناسی انسجامی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی والدین با خودپنداره دانش‌آموزان نقش میانجی داشت. بر این اساس، سبک‌های دلبستگی والدین با میانجی‌گری خودشناسی انسجامی می‌توانند خودپنداره دانش‌آموزان را پیش‌بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Parents' Coherent Self-Knowledge as Mediators of the Relationship between Parental Attachment Components with Students' Self-Concept

نویسندگان [English]

  • PARVIN SEDGHI 1
  • aREZOO OSKOEI 2
  • mina mogtabaei 3
1 PhD student in specialized psychology, Roodehen Azad University
2 Assistant Professor of Psychology, Roodehen Azad University
3 Associate Professor of Psychology, Roodehen Azad University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the mediating role of parents' coherent self-knowledge between parental attachment components with students' self-concept. The method of the study was descriptive-correlation of structural equation modeling. The statistical population of the study included all female high school students in Tehran and their parents in the academic year of 2021 from which 446 people were selected by the cluster sampling. Participants completed the questionnaires of Raj Kumar Sarasut’ self-concept, Hazan & Shaver’s attachment and Ghorbani’s integrative self-knowledge. Data were analyzed using descriptive statistics and path analysis. The results showed that the direct effects of the attachment style (secure, avoidance and ambivalent) and coherent self-knowledge on self-concept were significant. Cohesive self-knowledge also played a mediating role in the relationship between parental attachment styles and students' self-concept. Accordingly, the parents' attachment styles can predict students' self-concept through the mediation of integrative self-knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment components
  • Self-concept
  • integrative self-knowledge
  • mediating role