نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

استاد یار موسسه آموزش عالی صفاهان

چکیده

فرزند‌پروری پس از طلاق یکی از تکالیف حساس پیش روی والدین مُطلقه، و از عوامل مؤثر در سلامت روانی فرزندان به شمار می‌آید. هدف از این مطالعه کشف و تبیین تجارب زیسته‌ والدین از هم‌والدگری پس از طلاق است. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه‌ والدینی بود که تجربه‌ فرزندپروری پس از طلاق را داشته‌اند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع داده استفاده شد که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 نفر (زن، مرد) انتخاب شدند و مورد مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند. داده‌ها به روش هفت مرحله‌ای کلایزی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل منجر به شناسایی پنج مضمون اصلی «رابطه‌ والدین در فرزندپروری، پاسخ‌گویی در فرزندپروری، نظارت در فرزندپروری، چالش‌های والدین در فرزندپروری، آسیب‌های اجتماعی –روانی» شد. نگرش والدین به فرزندپروری پس از طلاق به جای هم‌والدگری متمرکز بر حذف نقش والدی طرف مقابل بوده، همان‌گونه که نقش همسری طرف مقابل پس از جدایی حذف شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discovering and Explaining Parents' Lived Experiences of Co-Parenting after Divorce

نویسندگان [English]

  • razieh izadi
  • ZAHRA RABIEE
  • LEYLA MIRAHMADI

Assistant professor of safahan Institute for Higher Education

چکیده [English]

Parenting after divorce is one of the most sensitive tasks for divorced parents and is one of the effective factors in children's mental health. The purpose of this study is to explore and explain parents' lived experiences of co-parenting after divorce. This study was performed qualitatively using Descriptive phenomenology method. The study population included all parents who had parenting experience after divorce. In this study, data saturation criterion was used to determine the sample size. Using purposive sampling, 12 people (female, male) were selected and interviewed semi-structured. Data were analyzed by Colaizzi seven-step method. The results of the analysis led to the identification of five main themes: The relationship between parents, accountability, supervision, parental challenges and Social-psychological harms in parenting. Parents focused on eliminating the other co-parent as a parental figure – just as their role as a spouse was eliminated after divorce – rather than concentrating on the task of parenting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce
  • Co-Parenting
  • Phenomenology
  • Qualitative Research