تأثیر آموزش فیلیال‌تراپی بر اضطراب ویروس کرونا در کودکان: اعتباریابی مقیاس اضطراب ویروس کرونا نسخه کودکان (CVA-C)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران a.abedi@edu.ui.ac.ir

چکیده

با توجه ‌به‌ شیوع ویروس کرونا‌ و پیامدهای‌آن، پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل‌ شده است: در بخش اول، روایی و پایایی مقیاس اضطراب ویروس کرونا در کودکان ارزیابی شد و در بخش دوم اثربخشی آموزش فیلیال‌تراپی بر اضطراب کودکان بررسی ‌شد. در قسمت اول پژوهش تعداد 151 کودک به شیوه نمونه‏گیری در ‌دسترس انتخاب شدند و به عبارات مقیاس پاسخ دادند. به‌منظور بررسی روایی از همبستگی گویه‌ها با نمره‌کل و تحلیل عاملی‌تأییدی و به‌منظور بررسی پایایی از ضریب ‌آلفای ‌کرونباخ استفاده‌ شد. در قسمت دوم پژوهش از تمام مادران کودکان 9 تا 12 سال با اضطراب شدید ویروس کرونا، 22 نفر به روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب و به روش نمونه‏گیری تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده‌ شدند. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس تک‌متغیره استفاده ‌شد. نتایج قسمت اول نشان ‌داد مقیاس اضطراب ویروس کرونا کودکان از یک عامل روان‌شناختی تشکیل ‌شده ‌است و مقیاس از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار ‌است (01/0P<). ضریب آلفای ‌کرونباخ برای کل پرسش‌نامه 88/0 برآورد شد. نتایج بخش دوم نشان ‌داد که فیلیال‌تراپی اثربخشی معناداری بر اضطراب ویروس کرونا در کودکان داشت (01/0P<). بر‌اساس یافته‌های پژوهش مقیاس اضطراب ویروس کرونا کودکان از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی برخوردار ‌است و از فیلیال‌تراپی می‌توان به‌عنوان روش درمانی مفید جهت کاهش اضطراب کرونا در کودکان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Filial Therapy Training on Anxiety of Coronavirus in Children: Validation of Coronavirus Anxiety Scale Child Form (CVF-C)

نویسندگان [English]

  • sara Zadafshar 1
  • zahra ahmadian 2
  • ahmad abedi 3
1 Faculty of Education and Psychology, university of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MA of Children with Special Needs, Department of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, iran a.abedi@edu.ui.ac.ir
چکیده [English]

Considering the spread of coronavirus and its effects, present study consists of two parts; in the first part, validity and reliability of Coronavirus Anxiety Scale in children were evaluated and in the second part, the effectiveness of filial-therapy training on anxiety in children was evaluated. In first part, 151 children were selected by available-sampling method and responded to scale expressions. To evaluate validity, correlation of items with total score and confirmatory-factor analysis and to evaluate reliability, Cronbach's‌alpha were used. In second part of study, from all mothers with children aged 9 to 12 with severe anxiety of coronavirus, 22 were selected by purposive-sampling and randomly were divided in experimental and control groups. Univariate analysis of covariance was used to analyze data. Results of first part showed Coronavirus Anxiety Scale of Children consists of a psychological factor and scale has good validity and reliability (P <0.01). Cronbach'salpha for the entire questionnaire was estimated 0.88. Results of second part showed filial-therapy had a significant effect on coronavirus anxiety in children (P <0.01). According to findings, Coronavirus Anxiety Scale, pediatric version has desirable psychometric properties and filial-therapy can be used as a beneficial treatment to reduce coronavirus anxiety in children.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety of Coronavirus
  • Children
  • Validation
  • Filial Therapy
چوب‌داری، ع.، نیک‌خو، ف.، و فولادی، ف. (1399). پیامدهای روان‌شناختی کرونا ویروس جدید (کوید-19) در کودکان: مطالعه مروری نظام‌مند. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 16(56)، 51-63.
دلاور، ع. (1379). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم‌ تربیتی‌. تهران: انتشارات رشد.
سرایی، ح. (1396). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق. تهران: انتشارات سمت.
شهنی، ر.، داوودی، ا.، مهرابی‌زاده، م.، و زرگر، ی. (1396). اثربخشی مداخله والدمحور بر نشانه‌های اضطراب و مشکلات برون‌سازی کودکان 6 تا 9 سال. مجله روان‌شناسی بالینی. 9(1)،4-15.
عابدی، ا.، سیدقلعه، ا.، و بهرامی‌پور اصفهانی، م. (1396). مقایسه اثربخشی فیلیال‌تراپی و روش والگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش‌فعالی کودکان. فصل‌نامه کودکان استثنایی، 17(3)، 111-120.
لندرث، گری لی، و براتون، سو (1394) فرزندپروری: تربیت و درمان مشکلات رفتاری کودکان از طریق بازی (ترجمه آقایی، ا.، الناز پیش قدم و احمد عابدی). تهران: نشر قطره.
 
Abedy, A. R., Seyyedghaleh, A., & Bahramipour, M. (2017). Comparison of the effectiveness of filial therapy and Barkley's parent training program in reducing the symptoms of anxiety and ADHD in children. Journal of Exceptional Children17(3), 111-120 [in Persian].
Barkley, R. A. (2006). Attention deficit/ hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment (3rd ed). New York: Gilford Press.
Chubdari, A., Nikkhou, F., & Fouladi, F. (2020). [The psychological consequences of corona new virus (covid-19) in Children: A systematic review study]. Quarterly of Educational Psychology, 16(56), 51-63 [in Persian].
Danese, A., Smith, P., Chitsabesan, P., & Dubicka, B. (2019). Child and adolescent mental health amidst emergencies and disasters. Br J Psychiatry, 3(1), 159-162.
Delavar, A. (2020). [Probability and Applied Statistics in Psychology and Educational Sciences].  Tehran: Roshd Publication [in Persian].
Ebrahimi, E., Mirzaie, H., Borujeni, M. S., Zahed, G., Baghban, A. A., & Mirzakhani, N. (2019). The Effect of filial therapy on depressive symptoms of children with cancer and their mother’s depression, anxiety, and stress: A randomized controlled trial. Asian Pacific journal of cancer prevention, 20(10), 2935.
Edwards, N. A., Ladner, J., & White, J. (2007). Perceived effectiveness of filial therapy for a Jamaican mother: A qualitative case study. International Journal of Play Therapy16(1), 36.
Fischhoff, B. (2020). Making decisions in a COVID-19 world. Jama324(2), 139-140.
Ghosh, R., Dubey, M. J., Chatterjee, S., & Dubey, S. (2020). Impact of COVID-19 on children: special focus on the psychosocial aspect. Minerva Pediatrica72(3), 226-235.
Goni, M. D., Naing, N. N., Hasan, H. (2020). Development and validation of knowledge, attitude and practice questionnaire for prevention of respiratory tract infections among Malaysian Hajj pilgrims. BMC Public Health. Mar, 20(1),189-197.
Kang, L., Li, Y., Hu, S., Chen, M., Yang, C., Yang, B. X., ... & Chen, J (2020). The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry, 7(3), e14.
Landreth, G. L., & Bratton, S. C. (2005). Child parent relationship therapy (CPRT): A 10-session filial therapy model. London: Routledge.
Landreth, G. L., Bratton, S. C. (2006). Child parent relationship therapy (CPRT) (E.Aghayi, E. Pishghadam, A. Abedi Trans.). Tehran: Danjeh Publication [in Persian].
Lindo, N. A., Opiola, K., Ceballos, P. L., Chen, S. Y., Meany-Walen, K. K., Cheng, Y. J. Barcenas, G., Reader, E., & Blalock, S. (2016). The impact of supervised filial therapy training on attitude, knowledge, and skills. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 24(3), 239-246.
Martin, A., Volkmar, F. R., & Lewis, M. (2007). Lewis's child and adolescent psychiatry: a comprehensive textbook. London: Lippincott Williams & Wilkins.
Martinsen, K. D., Rasmussen, L. M. P., Wentzel-Larsen, T., Holen, S., Sund, A. M., Pedersen, M. L., ... & Neumer, S. P. (2021). Change in quality of life and self-esteem in a randomized controlled CBT study for anxious and sad children: can targeting anxious and depressive symptoms improve functional domains in school children?. BMC psychology9(1), 1-14.
Muris, P., Simon, E., Lijphart, H., Bos, A., Hale, W., & Schmeitz, K. (2017). The youth anxiety measure for DSM-5 (YAM-5): development and first psychometric evidence of a new scale for assessing anxiety disorders symptoms of children and adolescents. Child Psychiatry & Human Development48(1), 1-17.
Sarai, H. (2017). [Introduction to research sampling]. Tehran: SAMT [in Persian].
Shahni, R., Davoudi, I., Mehrabi Zadeh Hounarmand, M., & Zargar, Y. (2017). Effectiveness of parent-based intervention on anxiety symptoms and externalizing problems of 6-9 Years old children. Journal of Clinical Psychology9(1), 51-62 [in Persian].
Shigemura, J., Ursano, R. J., Morganstein, J. C., Kurosawa, M., & Benedek, D. M. (2020). Public responses to the new coronavirus 2019 (2019-nCoV) in Japan: consequences for mental health and target populations. Psychiatry Clin Neurosci, 74(4), 281-283.
Shultz, J. M., Baingana, F., & Neria, Y. (2015). The 2014 Ebola outbreak and mental health: current status and recommended response. Jama313(6), 567-568.
Silva, W. A. D., de Sampaio Brito, T. R., & Pereira, C. R. (2020). COVID-19 anxiety scale (CAS): Development and psychometric properties. Current Psychology,  https://doi.org/10.1007/s12144-020-01195-0.
Vessey, J. A., & Betz, C. L. (2020). Everything old is new again: COVID-19 and public health. Journal of Pediatric Nursing, 52, A7- A9.
Wu, Z., & McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama323(13), 1239-1242.