تأثیر آموزش فیلیال‌تراپی بر اضطراب ویروس کرونا در کودکان: اعتباریابی مقیاس اضطراب ویروس کرونا نسخه کودکان (CVA-C)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه آموزشی روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران a.abedi@edu.ui.ac.ir

چکیده

با توجه ‌به‌ شیوع ویروس کرونا‌ و پیامدهای‌آن، پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل‌ شده است: در بخش اول، روایی و پایایی مقیاس اضطراب ویروس کرونا در کودکان ارزیابی شد و در بخش دوم اثربخشی آموزش فیلیال‌تراپی بر اضطراب کودکان بررسی ‌شد. در قسمت اول پژوهش تعداد 151 کودک به شیوه نمونه‏گیری در ‌دسترس انتخاب شدند و به عبارات مقیاس پاسخ دادند. به‌منظور بررسی روایی از همبستگی گویه‌ها با نمره‌کل و تحلیل عاملی‌تأییدی و به‌منظور بررسی پایایی از ضریب ‌آلفای ‌کرونباخ استفاده‌ شد. در قسمت دوم پژوهش از تمام مادران کودکان 9 تا 12 سال با اضطراب شدید ویروس کرونا، 22 نفر به روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب و به روش نمونه‏گیری تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده‌ شدند. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس تک‌متغیره استفاده ‌شد. نتایج قسمت اول نشان ‌داد مقیاس اضطراب ویروس کرونا کودکان از یک عامل روان‌شناختی تشکیل ‌شده ‌است و مقیاس از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار ‌است (01/0P<). ضریب آلفای ‌کرونباخ برای کل پرسش‌نامه 88/0 برآورد شد. نتایج بخش دوم نشان ‌داد که فیلیال‌تراپی اثربخشی معناداری بر اضطراب ویروس کرونا در کودکان داشت (01/0P<). بر‌اساس یافته‌های پژوهش مقیاس اضطراب ویروس کرونا کودکان از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی برخوردار ‌است و از فیلیال‌تراپی می‌توان به‌عنوان روش درمانی مفید جهت کاهش اضطراب کرونا در کودکان بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Filial Therapy Training on Anxiety of Coronavirus in Children: Validation of Coronavirus Anxiety Scale Child Form (CVF-C)

نویسندگان [English]

  • sara Zadafshar 1
  • zahra ahmadian 2
  • ahmad abedi 3
1 Faculty of Education and Psychology, university of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MA of Children with Special Needs, Department of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, iran a.abedi@edu.ui.ac.ir
چکیده [English]

Considering the spread of coronavirus and its effects, present study consists of two parts; in the first part, validity and reliability of Coronavirus Anxiety Scale in children were evaluated and in the second part, the effectiveness of filial-therapy training on anxiety in children was evaluated. In first part, 151 children were selected by available-sampling method and responded to scale expressions. To evaluate validity, correlation of items with total score and confirmatory-factor analysis and to evaluate reliability, Cronbach's‌alpha were used. In second part of study, from all mothers with children aged 9 to 12 with severe anxiety of coronavirus, 22 were selected by purposive-sampling and randomly were divided in experimental and control groups. Univariate analysis of covariance was used to analyze data. Results of first part showed Coronavirus Anxiety Scale of Children consists of a psychological factor and scale has good validity and reliability (P <0.01). Cronbach'salpha for the entire questionnaire was estimated 0.88. Results of second part showed filial-therapy had a significant effect on coronavirus anxiety in children (P <0.01). According to findings, Coronavirus Anxiety Scale, pediatric version has desirable psychometric properties and filial-therapy can be used as a beneficial treatment to reduce coronavirus anxiety in children.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety of Coronavirus
  • children
  • Validation
  • Filial Therapy