نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ملایر

چکیده

ویروس کرونا و میزان شیوع آن در جامعه مشکلات روان‌شناختی زیادی را به دنبال دارد. هدف پژوهش حاضر سازگاری و مشاجرات زناشویی زوجین در دوران شیوع کوویدـ19 بود. روش پژوهش علی‌ـ مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کل زوجین زیر 40 سال یکی از شهرستان‌های غرب ایران تشکیل دادند. از میان این زوجین 79 نفر به صورت حضوری و آنلاین در پژوهش شرکت نمودند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس سازگاری زوجی اصلاح‌شده [RDAS] (باسبی و همکاران، 1995) و مقیاس محقق‌ساخته‌ مشاجرات زناشویی (1399) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که در میان زوجین میانگین سازگاری زناشویی و ابعاد آن (توافق، رضایت و انسجام) در زمان شیوع کوویدـ19 کاهش و میزان مشاجرات زناشویی (داد زدن، پرخاشگری کلامی، دعوای فیزیکی، قهر کردن، تهدید کردن، توهین کردن و تحقیر کردن) افزایش یافته‌ است. نتایج تلویحات مهمی درباره توجه به پیامدهای زناشویی ویروس کرونا در میان زوجین دارد و برنامه‌ریزی در جهت کاهش مشکلات زناشویی به‌صورت حضوری و آنلاین در این زمینه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marital Adjustment and Couple Disputes during the Outbreak of COVID-19

نویسندگان [English]

  • Saeed Ariapooran
  • Razieh Hajimoradi

Malayer University

چکیده [English]

The coronavirus and its prevalence in the community cause many psychological problems. The aim of the present study is to evaluate the marital adjustment and disputes among couples during the outbreak of COVID-19. The research method was causal-comparative. The statistical population of this study consisted of all couples under 40 in one of the cities in western of Iran. Of these couples, 79 participated in the study offline and online. For data collection, the Revised Dyadic Adjustment Scale [RDAS] (Basby et al, 1995) and the Researcher-Made Scale of Marital Disputes (2021) were used. Paired Sample t-test was used to analyze the data. The results showed that among couples, the marital adjustment mean and its dimensions (Consensus, satisfaction and cohesion) decreased and the rate of marital disputes (shouting, verbal aggression, physical fights, silent treatment, intimidation, insult and humiliation) increased during the outbreak of COVID-19. The results have important implications for the marital consequences of the COVID-19 among couples, and online and offline planning to reduce marital strife is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • marital adjustment
  • marital dispute