اثربخشی آموزش تلفیق دو روش راه‌حل‌مدار و روایتی بر ابراز وجود و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طلاق

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی. دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل‌مدار و روایت‌درمانی بر ابراز وجود و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طلاق انجام شده است. این مطالعه به شیوه نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌‌آزمون و پیگیری با گروه گواه صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان در آستانه طلاق مراجعه‌کننده به کلینیک‌های مشاوره شهر کاشمر بود. 24 زن در آستانه طلاق به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسش‌نامه‌های صمیمیت زناشویی باگاروزی و ابراز وجود شرینگ استفاده گردید. داده‌ها با روش آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که تلفیق دو روش درمانی راه‌حل‌مدار و روایتی اثربخشی معنی‌داری بر ابراز وجود و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طلاق دارد (p<0/05). همچنین، تلفیق دو رویکرد درمانی راه‌حل‌مدار و روایت درمانی بر زیر مقیاس های صمیمیت زناشویی اثر‌بخشی معناداری دارد؛ همچنین این اثربخشی تا مرحله پیگیری نیز حفظ شده بود (p<0/05). بنابراین می‌توان گفت، تلفیق دو روش درمانی راه‌حل‌محور و روایت درمانی می‌تواند به ارتقای ابراز وجود و صمیمیت زناشویی زنان در آستانه طلاق بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Training based on Combining Two-Way Solution-Focused Therapy and Narrative Therapy on Assertiveness and Marital Intimacy in Women on the Verge of Divorce

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Namani 1
  • آرزو شهابی 2
1 Department of Educational Sciences
2 دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور
چکیده [English]

The current study examines the effectiveness of training based on combining two-way solution-focused therapy and narrative therapy on assertiveness and marital intimacy among women on the verge of divorce. Method of this study is semi-experimental pretest, posttest and follow test with control group. The study sample included all women on the verge of divorce who used the services of consulting clinics of Kashmar. Twenty-four women on the verge of divorce were selected by convenience sampling. Bagarozzi marital intimacy and Shering assertiveness questioners were used for data collection. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance test. The results of this study showed that a combination of both solution-focused therapy and narrative therapy has significant effect on assertiveness and marital intimacy among women on the verge of divorce (p<0.05). Also, combination of both solution-focused therapy and narrative therapy have significant effect on Subscales marital intimacy (p<0.05), also this improvement was maintained at follow-up. Thus, combination of both solution-focused therapy and narrative therapy may improve assertiveness and marital intimacy among women on the verge of divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solution-Focused Therapy
  • Narrative Therapy
  • Assertiveness
  • Marital Intimacy
  • women on the verge of divorce
ابوالقاسمی، ع.، و نریمانی، م. (1385). آزمون‌های روان‌شناختی. اردبیل: باغ رضوان.
اعتمادی، ع.، نوابی نژاد، ش.، احمدی، ا.، و فرزاد، و. (1385). تعیین اثربخشی زوج درمانی شناختی ـ رفتاری صمیمیت زوجین. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 2(1)، 87-69.
السدرج، م. د. (2011). درمان راه حل ـ محور (نظریه، پژوهش و کاربست). ترجمه ع. محمد نظری (1395). تهران: علم.
اولیاء زاده، م.، و رئیسی، ز. (1396). اثربخشی آموزش راه‌حل‌محور بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی در زوجین شهر اصفهان. مجله سلامت جامعه، 11(3)، 10-1.
باگاروزی، د. (2001). افزایش صمیمیت در ازدواج، ترجمه ح. آتش‌پور، و ع. اعتمادی (1385). اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.
بختیاری‌پور، م. (۱۳۹۴). بررسی اثربخشی داستان درمانی به شیوه گروهی بر افزایش ابراز وجود دانش‌آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهرستان دزفول، اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روان‌شناسی، مشاوره و آموزش در ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
برهانی‌زاد، ش.، و عبدی، ر. (1396). ابعاد تاریک شخصیت، صمیمیت و نگرش نسبت به خیانت در زنان و مردان متقاضی طلاق، روان‌شناسی معاصر، 12، 320-317.
جوکار، ح.، قادری، ز.، و خدادادی، ز. (۱۳۹۱). اثر بخشی مشاوره گروهی راه‌حل‌محور بر ادراک خویشتن دانش‌آموزان، سومین همایش ملی مشاوره، خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.
خدابخش، م. ر.، کیانی، ف.، نوری تیرتاشی، ا.، و خستو هشجین، ح. (1393). اثربخشی روایت‌درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(4)، 632-607.
خمسه، ا.، و حسینیان، س. (1386). بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. فصلنامه مطالعات زنان، 6(1)، 52-35.
داورنیا، ر.، زهراکار، ک.، و نظری، ع. م. (1394). تأثیر رویکرد زوج‌درمانی ـ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر کاهش ابعاد فرسودگی ـ زناشویی زنان. مجله پرستاری و مامایی ارومیه، 13(1)، 46-36.
روشنی، ش.، تافته، م.، و خسروی، ز. ( 1398). فراتحلیل پژوهش‌های طلاق در ایران در دو دهه اخیر (1377-1397) و ارائه راهکارهای کاهش طلاق و پیامدهای منفی آن برای زنان و فرزندان. زن در توسعه و سیاست، 17(4)، 574-653.
ساویکاس، آ. م. (2011). مشاوره شغلی. ترجمه ح. درودی، آ. ضاربی (1395). تهران: ارسباران.
صحت، ف.، صحت، ن.، خانجانی، س.، محبی، س.، و شاه‌سیاه، م. (1393). تأثیر رویکرد کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر کاهش تعارضات زناشویی شهر قم. مجله تحقیقات نظام سلامت، 10(2)، 275-268.
عباسی، م.، درگاهی، ش.، و قاسمی جوینه، ر. (1397). نقش نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی در تعارضات زناشویی زنان در معرض طلاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، 20، 6-1.
فرخی، ن. ع.، میری، ا.، و کریمیان، ع. (1395). مقایسه اثربخشی مشاوره روایت‌مدار و راه‌حل‌مدار بر اختلالات رفتاری دانش‌آموزان پایه سوم مقطع راهنمایی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبایی، 7(25)، 45-24.
فورگاس، ج. (2003). روان‌شناسی تعامل اجتماعی: رفتار میان فردی. ترجمه م. فیروزبخت (1394). تهران: ابجد.
قادری، ک.، آرین، خ.، و حبیبی، م. (1394). اثربخشی درمان راه‌حل‌مدار کوتاه‌مدت بر کاهش افسردگی زنان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 13(3)، 440-431.
قمری کیوی، ح.، کریمی، ه.، و خشنودنیای چماچائی، ب. (1395). تأثیر قصه‌درمانی درافزایش عزت نفس و خوداثربخشی کودکان پیش‌دبستانی. مطالعات پیش دبستان و دبستان، 2(6)، 60-49.
قوامی، م.، فاتحی زاده، م.، فرامرزی، س.، و نوری امامزاده‌ئی، ا. (1393). اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی. مجله روان‌شناسی مدرسه، 3(3)، 143-136.
گودرزی، ن.، مکوند حسینی، ش.، رضایی، ع. م. و اکبری بلوطبنگان، ا. (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی به روش قصه‌گویی بر میزان کمرویی دانش‌آموزان. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی، 17(5)، 136-121.
مامی، ش.، و سادات حسینی، ز. (1398). اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل‌مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق. مجله مطالعات روان‌شناختی، 15(58)، 181-165.
محمدی، م.، زهراکار، ک.، جهانگیری، ج.، داورنیا، ر.، شاکرمی، م.، و مرشدی، م. (1396). بررسی کارآیی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل گاتمن بر صمیمیت زناشویی زنان. مجله سلامت و بهداشت، 8(1)، 84-74.
نامنی، ا.، و شیرآشیانی، آ. (1395). اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل‌مدار و روایتی بر سرزندگی و کنترل عواطف در زنان متقاضی طلاق. فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7(27)، 169-149.
نریمانی، م.، عباسی، م.، بگیان کوله مرز، م. ج. و بختی، م. (1393). مقایسه اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و روایت‌درمانی بر تعدیل طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(1)، 28-1.
نظری، ع. م. (1394). مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی. تهران: نشر علم.
ولینی، س.، شریفی، ش.، کاشفی، ه.، و خان پور، ف. (1399). بررسی مقایسه‌ای اختلالات شخصیت بین زوجین متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مراکز مشاور خانواده و زوجین غیرمتقاضی طلاق شهر سنندج. مجله روانشناسی و روان‌پزشکی شناخت، 7(1)، 29-15.
هالفورد، ک. (1995). زوج‌درمانی کوتاه‌مدت (یاری به زوجین برای کمک به خودشان)، ترجمه م. تبریزی، م. کاردانی، و ف. جعفری (1393). تهران: فراروان.
یاس‌فرد، غ.، عباسپور آذر، ز.، و حسینی المدنی، س. ع. (1398). مقایسه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی و درمان کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر عزت نفس، تنظیم شناختی هیجان و رفتار خودجرحی غیرخودکشی در دختران. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 7(4)، 358-343.
 
 
Abbasi, M., Dargahi, S., & Ghasemi Jobaneh, R. (2018). The role of cognitive failure and alexithymia in marital conflicts of women who apply for divorce. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 20 (1), 1-6 [in Persian].
Aboalghasemi, A., & Narimani, M. (2007). Psychological tests. Ardabil: Bagh Rezvan [in Persian].
Alasdair, M. (2011). Solution-centered therapy -theory, research, and application- (A. M. Nazari, Trans.). Tehran: Elm Publication [in Persian].
Archuleta, K. L., Burr, E. A., Carlson, M. B., Ingram, J., Kruger, L. I., Grable, J., & Ford, M. (2015). Solution – focused financial therapy: A brief report of a pilot study. Journal of financial Therapy, 6 (1), 1-16.
Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage, New York: Tylor & orancis Publication.
Bakhtiari Pour, M. (2016). The study of the effectiveness of narrative therapy on the increase of the assertiveness of male secondary school students in Dezful, The first national conference on the development and promotion of educational sciences, psychology, counseling and education in Iran, Tehran [in Persian].
Ball, J., Mitchell, P., malhi, G., Skillecorem ,A., & smith, M. (2011). Co-constructing a Marriage: Analyses of Young Couples' Relationship Narratives, Monographs of the Society for Research in Child Development, 12 (2), 37-51.
Bannink, F. P. (2007). Solution-Focused Brief Therapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 3, 87-94.
Banker, J. E., Kaestle, C. E., Allen, K. R. (2010). Dating is hard work: A narrative approach to understanding sexual and romantic relationships in young adulthood. Journal of Contemporary Family Therapy, 32, 173–191.
Bjorøy, A., Madigan, S., & Nylund, D. (2015). The Practice of Therapeutic Letter Writing in Narrative Therapy. Handbook of counseling psychology, 4th edition, Sage publication. New York: Sage Publication.
Borhanizad, Sh., & Abdi, R. (2016). The Dark dimensions of personality, intimacy, and attitudes toward infidelity in women and men filing for divorce, Contemporary Psychology, 12, 320-317 [in Persian].
Bola, M., & Funmi, A. (2014). The Effectiveness of negotiation skills training in resolving marital conflicts among selected christian literate couples in lagos metropolis, Journal of Sustainable Development Studies, 6(2), 344-360.
Brzezowskl, K. M. (2012). A solution-focused grouped treatment approach for individuals maladaptiveely expressing anger. Ohio: Wright state university.
Cheung, S. (2005). Sterategic and solution focused therapy. Handbook of couple therapy. New Jersey :John Wiley Publication.
Crawford, M., & Unger, R. (2004). Women and Gender: A Feminist Psychology. 4 the dition. New York: McGraw-Hill Publication.
Davarniya, R., Zahrakar, K, Nazari, A. (2015). The effect of brief solution-focused coulpe thertapy (BSFCT) approach on reducing couple burnout dimensions in women.  Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 13(1), 36-46 [in Persian].
Davoodvandi, M., Navabi Nejad, S., & Farzad, V. (2018). Examining the effectiveness of Gottman couple therapy on improving marital adjustment and couples' intimacy. Iran J Psychiatry, 13(2), 135-141[in Persian].
De Castro, S, & Guterman, J. T. (2008). Solution-focused therapy for families coping with suicide. Journal Marital Family Therapy, 34(1), 93-106.
De Jong, P., & Berg, I. K. (2012).  Interviewing for solutions. California: Brooks  Cole Publication.
D'Souza, A. & D'Souza, L. (2012). Effectiveness of individual and group life skills training on shyness among adolescents. Journal of Psychosocial Research, 7(2), 249-259.
E'temdi, O., NawabiNezhad, SH., Ahmadi, A., & Farzad, V. (2006). A study on the effectiveness of cognitive- behaviour couple therapy on couple’s intimacy that refer to counselling centres in Isfahan. Psychological Studies, 2(1), 87-69 [in Persian].
Farrokhi, N. A., Miri, A., & Karimian, E. (1395). Comparison of the effectiveness of narrative and solution-oriented counseling on behavioral disorders of third grade middle school students, Quarterly Journal of Counseling Culture and Psychotherapy, 7 (25), 23-45 [in Persian].
Forgass, J. (2003). Psychology of Social Interaction: Interpersonal Behavior (M. Firoozbakht Trans.). Tehran: Abjad [in Persian].
Frost, D. M. (2012). The narrative construction of intimacy and affect in relationship stories: Implications for relationship quality, stability, and mental health. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 247–269.
Gabriel, F. (2012). Erasing Synapses in Sleep: Is It Time to Be SHY? Department of Neuroscience, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia.
Ghaderee, K., Arian, Kh., & Habibi, M. (2015). Effectiveness of solution – focused brief therapy on reducing depression in women under protectship of state welfare organization of Iran. Journal Research Behaveior Sci, 13(3), 431-440 [in Persian].
Ghamari, H., Karami, H., & Khoshnoodniay, B. (2017). Effect of storytelling on self-esteem and self-efficacy of children Preschool. Quarterly of Preschool and Elementary School Studies, 2(6), 106-87 [in Persian].
Ghamari kivi, H., & Mojarrad, A. (2020). Comparison of the effectiveness of narrative-focused and solution-focused questioning on anxiety reduction in people with over anxiety disorder. Journal of Preventive Counselling (JPC), 1(1), 1-12.
Ghavami, M., Fatehizadeh, M., Faramarzi, S., &Nouri Emamzadehei, A. (2014). The effectiveness of the narrative therapy on the social anxiety and the self- esteem among the girl students. Journal of school psychology, 3(3), 136-143 [in Persian].
Goodarzy, N., Makvand hosseini, SH., Rezaei, AM., Akbari balootbangan, A. (2014). Effectiveness of life skills training applying storytelling on shyness of elementary school student. Quarterly of Clinical Psychology Studies, 5(17), 136-121 [in Persian].
Hahlweg, K., Baucom, D., Grawe-Gerber, M., & Snyder, D. (2010). Strengthening   couples   and   families:   dissemination   of   interventions for the treatment and prevention of couple distress.  In:  Hahlweg  K,  Grawe-Gerber  M,  Baucom  DH,  eds.  Enhancing  couples:  The  shape  of  couple  therapy  to  come. New York: Hogrefe publishing.
Hallford, K. (1995). Short term couples therapy -help couples to help themselves- (M. Tabrizi, M. Kardani, & F. Jafari Trans.). Tehran: Fararavan [in Persian].
Hutto, D. D. & Gallagher, S. (2017). Re-Authoring narrative therapy: Improving our selfmanagement tools. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 24(2), 157-167.
Jalali, F., Hashemi, S., Kimiaei, S., Hasani, A & Jalali, M. (2018). The effectiveness of solution-focused brief couple therapy on marital satisfaction among married prisoners and their wives. Int J Offender Ther Comp Criminol, 62(10), 3023-3037.
Jokar, H., Ghaderi, Z., & Khodadadi, Z. (2012). The Effectiveness of solution-focused therapy on Self-Perception of students. Third National Conference in Consultation, Khomeini City, Islamic Azad University of Khomeini Shahr Branch [in Persian].
Jun, E., Kim, S., Chang, S., Oh, K., Kang, H.S., & Kang, S. S. (2011). The effect of a sexual life Reframing program on marital intimacy, body image and sexual function among breast cancer survivors. Cancer Nurs, 34(2), 142-149.
Kazemi, M., Khosravy Olya Z., & Mirzaie, Z. (2018). The effect of education of Sternberg’s components of love on intimacy of couples. Iranian journal of educational Sociology, 1(9), 1-7.
Khamseh, A., & Hoseinian, S. (2009). Study of gender differences between different dimensions of intimacy in married students. Womens Studies (Sociological & Psychological), 6(1), 35-53 [in Persian].
Khodabakhsh, M. R., Kiani, F., Noori Tirtashi, E., Khastwo Hashjin, H. (2014). The Effectiveness of narrative therapy on increasing couple’s intimacy and Its dimensions: Implication for treatment. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 4(4), 607-632 [in Persian].
Mami, Sh., & Sadat Hosseini, Z. (2019). The effectiveness of combining the two methods of solution-oriented and narrative therapy on modulating the initial incompatibility schemas and reducing the tendency to extramarital relationships of women seeking divorce. Journal of Psychological Studies, 15 (58), 181-165 [in Persian].
Masoumi, S. Z., Khani, S., Kazemi, F., Kalhori, F., Ebrahimi, R., & Roshanaei, G. (2017). Effect of marital relationship enrichment program on marital satisfaction, marital intimacy, and sexual satisfaction of infertile couples. International Journal Fertility Sterility, 11(3), 197–204.
Mirzavand, A., Riahi. M., Mirzavand, A., & Malekitabar, M. (2016). Effectiveness of solution-focused therapy on married couples’ burnout. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 10(4), e4983.
Mohammadi, M., Zahrakar, K., Jahangiri, J., Davarniya, R., Shakarami, M., & Morshedi, M. (2017).  Assessing the efficiency of educational intervention based on gottman's model on marital intimacy of women. Journal of Health, 8(1), 84-74 [in Persian].
Motataianu, I. R. (2015). The Relation between anger and emotional synchronization in children from divorced families. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 203,158-162.
Namai, E., & Shirashtiani, A. (2017). The effectiveness of the combination of solution-focused therapy and narrative therapy on vitality and emotional control in divorce applicant women. Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy, 7(27, 149-169 [in Persian].
Narimani, M., Abbasi, M., Bagyan, MJ., & Bakhti, M. (2014). Comparison of two approaches based on acceptance and commitment training (ACT) and a modified version of group therapy on early maladaptive schemas in clients in divorce. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 4(1), 1-28 [in Persian].
Nazari, A. M. (2015). Basics of Couple Therapy and Family Therapy. Tehran: Elm Publication [in Persian].
Norcross, J. C., & Newman, C. F. (1992). Psychotherapy integration: Setting the context. In J. C. Norcross & M. R. Goldfried (Eds), Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books.
Olia Zadeh, M., & Raeisi, Z. (2018). Effectiveness of solution-oriented teaching on marital conflicts and life quality in couples in Isfahan. Community Health Journal, 11(3), 1-10 [in Persian].
Polkinghrone, D. E. (2010). Narrative and Postmodernism. In Angus, L. E., & McLeod, J. (Eds.), The handbook of narrative and psychotherapy. London: Sage Publication.
Priscilla, W. B. (2001). Marital therapy and marital power: Constructing narratives of sharing relational and positional power. Contemporary Family Therapy, 23(3), 259-308.
Rossi, F. S., Holtzworth-Munroe, A., & Rudd, B. N. (2016). Intimate partner violence and child custody evaluations: applied research for the family. Journal of Child Custody, 9(4), 250-309.
Rodríguez Vega, B., Bayón Pérez, C., Palaotarrero, A., & Fernandez Liria, A. (2014). Mindfulness‐based Narrative Therapy for Depression in Cancer Patients. Clinical psychology & psychotherapy, 21(5), 411-419.
Rowshani, Sh., Tafte, M., & Khosravi, Z. (2019). Meta-analysis of divorce researches in Iran in the last two decades (1998-2018) to reduce divorce and Its negative consequences for women and children. Women in Development and Politics, 17(4), 653.574 [in Persian].
Rusbult, C. E. (1983). A longitudinal test of the investment model: The development (and deterioration) of satisfaction and commitment in heterosexual involvements. Journal of Personality and Social Psychology, 45(1), 101-07.
Ryan, F., O'dwyer, M., & Leahy, M. M. (2015). Separating the problem and the person: Insights from narrative therapy with people who stutter. Topics in Language Disorders, 35(3), 267-274.
Safarzadeh, A., Navidian, A., & Dastyar, N. (2018). The Effect of assertiveness-based sexual counselling on sexual function among married female students. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 6(3), 342-249.
Savickas, A. (2011). Job counseling (H. Daroodi, & A. Zarebi Trans.). Tehran: Arasbaran [in Persian].
Sehat, F., Sehat, N., khanjani, S., Mohebi, S., & Shahsiah, M. (2014). The effect of solution- focused short-term approach on marital conflict decrease in Qom. Health System Research Journal,10(2), 268-275 [in Persian].
Shakerian, A., Nazari, A. M., Masoomi, M., Ebrahimi, P., &  Danai, S. (2014). Inspecting the relationship between sexual satisfaction and marital problems of divorce-asking women in Sanandaj City family courts. Procedia-Social and Behavioral Sciences,114, 327-333.
Shirashiani, A., & Namani, E. (2017). ffectiveness of the combination of solution-focused therapy and narrative therapy in marital adjustment among incompatible Iranian women. Journal of Psychiatry, 7(2),79-89.
Smith-Greenaway, E., & Clark, S. (2017). Variation in the link between parental divorce and children’s health disadvantage in low and high divorce settings. SSM-population health, 3,473-486.
Soto, G., Solomon-Rice, P. & Caputo, M. (2009). Enhancing the personal narrative skills of elementary school-aged students who use AAC: The effectiveness of personal narrative intervention. Journal of Communication Disorders, 42, 43–57.
Stulhofer, A., Ferreira, L., & Landripet, I. (2014). Emotional intimacy sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. Sexual and Relationship Therapy, 17, 229-244.
Stoller, S., & Schneider, F. (1995). Faster Possibility Detection by Combining Two Approaches. Dept of Computer Science, Cornell University.
Thompson, R. J. & Berenbaum, H. (2011). Adaptive and aggressive assertiveness scales (AAA-S) .Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23(3), 323-334.
Valiee, S., Sharifi, S., Kashefi, H, & Khanpour, F. A. (2020). comparative study of personality disorder between demanding and no demanding divorce couples attending family counseling center in Sanandaj. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(1), 15-29 [in Persian].
Wand, T. (2010). Mental health nursing from a solution focused perspective. International Journal of Mental Health Nursing, 19, 210-219.
Weinberger, M. I., Hofstein, Y., & Whitbouren, S. K. (2008). Intimacy in young adulthood as a predictor of divorce in midlife. Personal Relationships, 15(4), 551–557.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New York: Norton.
Yasfard, G., Abaspour Azar, Z., & Hosseini Almadani, S. A. (2019). Comparing the effectiveness of group dialectical behavior therapy and solution-focused brief therapy on self-esteem, cognitive-emotional regulation and non-suicidal self-injury in daughters. Iran J Health Educ Health Promot, 7(4), 343-358 [in Persian].
Yoo, H., Bartle-Haring, S., Day, R. D., & Gangamma, R. (2014). Couple communication, emotional and sexual intimacy, and relationship satisfaction. Journal Sex Marital Therapy, 40(4), 275-93.