دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، خرداد 1400، صفحه 7-150 
6. ارزیابی نحوۀ شناخت روان‌درمانگران مراکز خانواده از روان‌درمانی

صفحه 99-115

10.52547/jfr.17.1.99

فریبا مرادی عباس آبادی؛ غلامرضا صرامی فروشانی؛ سمیه رباط میلی