مقایسه‌ استانداردها و اسنادهای رابطه در افراد متأهل با و بدون سابقه طلاق والدین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گلستان بلوار بوستان میدان توحید نبش کوچه یاسمن پنجم

2 پژوهشکده خانواده . دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش برسی سهم طلاق والدین در شکل‌گیری اسنادها و استانداردهای ناسازگار رابطه است. جامعه آماری این پژوهش تمامی افراد متأهل با و بدون تجربه طلاق والدین است. نمونه‌گیری پژوهش حاضر در دو مرحله صورت گرفته است که در مرحله اول 69 نفر از افراد متأهل باتجربه طلاق والدین به روش در دسترس انتخاب شدند؛ و سپس 69 نفر از افراد متأهل بدون تجربه طلاق والدین که بر اساس متغیرهای جنسیت، بازه سنی، شهر و تحصیلات با گروه اول همتاشده بودند نمونه‌گیری و وارد پژوهش شدند. به‌منظور بررسی استانداردها و اسنادهای رابطه در متأهلین به ترتیب از پرسشنامه استاندارد زندگی مشترک (SRSI) و پرسشنامه اسنادهای رابطه (RAM) استفاده شد.
یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل‌شده‌اند
نتیجه‌گیری:تجربه طلاق والدین به‌طورکلی تعیین‌کننده استانداردهای زندگی مشترک افراد نخواهند بود و تنها منجر به کاهش معیارهای سرمایه‌گذاری ابرازی فرزندان خواهد شد. بنابراین این فرزندان تمایل کمتری به ابراز عاطفه و ارتباط با همسر خود دارند. همچنین طلاق والدین می‌تواند منجر به اسنادهای منفی رابطه به‌ویژه در ابعاد مسئولیت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Relationship Standards and Attributions in Married People with and Without a History of Parental Divorce

نویسندگان [English]

  • Maryam Radmehr 1
  • mansoureh sadeghi 2
  • Fereshte Mutabi 3
1 گلستان بلوار بوستان میدان توحید نبش کوچه یاسمن پنجم
2 department family research, Shahid beheshti University
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the contribution of parental divorce in the formation of attribution and incompatible standards of relationship. The statistical population of this study is consists of married people with and without parental divorce experience. 
Sampling of the present study was done in two stages. In the first stage, 69 married people with experienced parental divorce were selected by the available method; then 69 married people without parental divorce experience who were matched with the first group based on gender, age, city and education were sampled and entered the study. In order to assess the standards of cohabitation and relationship attributions of married people, the standard of living standard (SRSI) and the attribution of relationship attributions (RAM) were used, respectively. Data were analyzed using independent t-test and multivariate analysis of variance.
The experience of parental divorce does not generally determine the living stan-dards of individuals and only leads to a decrease in the investment criteria expr-essed by their children. Therefore, these children are less inclined to express affection in their relationship with their spouse. Parental divorce can also lead to negative relationship attribution, especi-ally in terms of responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents' Divorce Experience
  • Marital Standards
  • Marital Attribution
  • Child Divorce