ارزیابی نحوۀ شناخت روان‌درمانگران مراکز خانواده از روان‌درمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی روانشناسی عمومی، دوره دکترا، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

چکیده

چکیده
مقالۀ حاضر با هدف واکاوی نحوۀ درک روان‌درمانگران مراکز خانواده از فرایندها و شکل‌گیری روان‌درمانی انجام شد. تعداد 16 مصاحبه عمیق با روان-درمانگران و مشاوران دارای حداقل 7 سال سابقه حرفه‌ای در مراکز خانواده، با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند طی سال 99-98 صورت گرفت. مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با رویکرد تحلیل محتوی موضوعی از نوع قیاسی – استقرایی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد شناخت روان‌درمانگران و مشاوران مراکزخانواده از روان‌درمانی، برپایه برداشت‌های شخصی که کسب کرده‌اند، فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند و منابع مورد استفاده آن‌ها؛ شکل گرفته است. برداشت‌های مشارکت‌کنندگان متأثر از رویکردهای گوناگون تخصصی، نگرش عاطفی، ارزش‌های انسانی و تفاسیر خودساخته، بود. تنوع دیدگاه‌ها و تعدد برداشت‌های درمانگران، حکایت تلاش روان‌درمانگرانی است که می‌خواهند بین تناسب‌ها و بی‌تناسبی‌های تکنیک‌ها با فرهنگ ایرانی، با اطمینان برای مراجعان دست به انتخاب بزنند. نحوۀ فعالیت‌های روان‌درمانی‌ ساختاری باقاعده و همزمان منعطف را شکل می‌داد. مشخصاً نظریه در رأس این ساختار نقش داشت، اما استفاده از نظریات مختلف در میان درمانگران با رعایت تمام اصول علمی همراه نبود. چنانچه ماهیت متنوع نظریات و رویکردهای روان‌درمانی پذیرفته شود، قرار دادن علم روانشناسی و روان‌درمانی در مرحله پیش پارادیمی دشوار خواهد بود. روان‌درمانی با پارادایم‌های متفاوت شکل متفاوتی از علم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Understandings of Psychotherapists in the Family Counseling Centers about Psychotherapy

نویسندگان [English]

  • Fariba Moradi Abbasabadi 1
  • Gholamreza Sarami Foroushani 2
  • Somayeh Rabet Milli 3
1 PhD student in General Psychology, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Iran
2 Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology,, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences,, Research and Sciences Branch, Islamic Azad University,, Tehran, Iran
چکیده [English]

Psychotherapy has been defined by Freud as treatment by psychological means. The purpose of the present paper is to invest-tigate how psychotherapists in family cou-nseling centers understand the processes and the formation of psychotherapy.
Using purposive sampling in 2019-2020, 
sixteen in-depth interviews were cond-ucted with psychotherapists and couns-elors with at least 7 years of professional experience in family counseling centers. Semi-structured interviews were analyzed using a deductive-inductive thematic ana-lysis approach. Accordingly, 120 initial open codes, 3 main categories, and 8 subcategories were recognized regarding the psychotherapy processes. The results showed that psychotherapists and coun-selors in family counseling centers understand psychotherapy based on their personal perceptions, their activities, and the resources they used. The use of div-erse perspectives and eclectic approaches in psychotherapy demonstrated that psychotherapists pay attention to the con-sistency and inconsistency of therapeutic approaches with Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative Study
  • Psychothe-rapy Processes
  • Family Counseling Cen-ters