مقایسه‌ اثربخشی فیلیال‌تراپی و تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب ‌شنوایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ اثربخشی فیلیال­تراپی و تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب شنوایی انجام شد. این مطالعه یک پژوهش شبه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه گواه بود. 39 کودک به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌طور مساوی و تصادفی در دو گروه­ آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 13 نفر) جایگزین شدند. یکی از گروه­های آزمایش در برنامه‌ فیلیال­تراپی در 10 جلسه­ 90 دقیقه‌ای و دیگری در برنامه­ تراپلی، در 10 جلسه­ 40 دقیقه­‌ای شرکت کردند، درحالی‌که گروه گواه در این برنامه­ها شرکت نکرد. آزمودنی­ها با استفاده از پرسش‌نامه­ اضطراب کودکان پیش­دبستانی اسپنس (2001) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک‌متغیری و چندمتغیری تحلیل شدند. یافته­های به‌دست­آمده حاکی از آن بود که فیلیال­تراپی و تراپلی بر اضطراب کودکان با آسیب شنوایی اثر مثبت و معناداری داشت (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که بین میزان اثربخشی فیلیال‌تراپی و تراپلی در خصوص اضطراب و خرده‌مقیاس‌های آن، تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0P>). لذا از یافته­های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برنامه­های فیلیال­تراپی و تراپلی می‌توانند نقش مهمی در کاهش اضطراب در کودکان با آسیب شنوایی ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Effects of Filial Therapy and Theraplay on Anxiety in Children with Hearing Impairment

نویسندگان [English]

  • Masoume Yazdanipour 1
  • Mohammad Ashori 2
  • Ahmad Abedi 3
1 M.A. Student of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study aims to compare the effects of Filial Therapy and Theraplay on anxiety in children with hearing impairment. This study was a quasi-experimental research with pre-test, post-test design and control group. 39 children were selected by convenient sampling method and they were equally and randomly divided into the two experimental and one control groups (n=13). Out of two experimental groups, one group participated in Filial Therapy in 10 sessions for 90 minutes and the other participated in Theraplay in 10 sessions for 40 minutes, while the control did not participate in these programs. The Spence Preschool Anxiety Scale (2001) was used for assessment of all Participants. The research data were analyzed by univariate and multivariate analysis of covariance. The findings showed that the Filial Therapy and Theraplay had a beneficial and significant effect on anxiety in children with hearing impairment (P<0.05). Also, the results showed that there is no significant difference between the effectiveness of Filial Therapy and Theraplay in term of anxiety and its subscales (P>0.05). Therefore, it can be concluded from the findings of this study that Filial Therapy and Theraplay programs have an important role in decreasing anxiety in children with hearing impairment.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Filial Therapy
  • Theraplay
  • Anxiety
  • children with hearing impairment