میزان آسیب های ناشی از خیانت زناشویی زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خاتم

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

چکیده

خیانت زناشویی می تواند تاثیرات نامطلوبی بر زندگی زوجین بر جای بگذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آسیب-های ناشی از خیانت زناشویی انجام شد. پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است. نمونه پژوهش 100 زن و مرد دارای تجربه خیانت زناشویی و 100 زن و مرد فاقد تجربه خیانت زناشویی بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه انواع آسیب‌های ناشی از خیانت زناشویی که در 4 بعد آسیب‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی و معنوی دسته‌بندی شده بودند پاسخ دادند. تحلیل آماری با استفاده از آزمون t گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس در نرم‌افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد که خیانت زناشویی به ترتیب آسیب فردی(جسمی و روانی)، آسیب خانوادگی، آسیب اجتماعی و آسیب معنوی در زوجین ایجاد می کند. همچنین نتایج نشان داد که: در بعد جسمانی اختلال خواب، در بعد روانی بی‌حوصلگی، در بعد خانوادگی سردی رابطه زناشویی، در بعد اجتماعی از بین رفتن آبرو، و در بعد معنوی عذاب وجدان دارای بیشترین میزان بوده‌اند. براساس یافته های تحقیق ، خیانت زناشویی به عنوان یک تروما به همه ابعاد وجود انسان آسیب می رساند و نیاز به مداخلات فوری، کوتاه مدت و طولانی مدت مانند مداخله بحران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Extent of Injuries Caused by Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • Yasaman Sarmadi 1
  • Khodabakhsh Ahmadi 2
1 Khatam university
2 Baqiyatallah University of Medical Sciences
چکیده [English]

Marital infidelity can have adverse effects on couples’ lives. The purpose of this study is to determine the extent of harm caused by marital infidelity. The research is descriptive-correlational. The subjects were 100 men and women who had com-mitted marital infidelity and 100 men and women who had not. The subjects ans-we-red a questionnaire about the types of har-ms caused by marital infidelity, which were classified into 4 dimensions of per-sonal, family, social and spiritual harms. 
Statistical analysis was performed using independent group t-test and ANOVA in SPSS software. Findings showed that per-sonal injury (physical and psychological), family injury, social injury and spiritual injury have the highest rates in unfaithful couples, respectively. Also, the study of the extent of injuries caused by marital infidelity in different dimensions showed that: in the physical dimension of sleep disorders, in the psychological dimension of impatience, in the family dimension of cold marital relationship, in the social dimension of loss of reputation, consci-ence had the highest rate. According to the research findings, marital infidelity as a trauma affects all aspects of human exis-tence and requires immediate, short-term and long-term interventions such as crisis intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injury
  • Marital Infidelity
  • Co-uples
  • Marriage