پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی خود با میانجی‌گری تنظیم هیجان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره - دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایران

2 گروه روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اختلال شخصیت مرزی، اختلال روانی جدی و پیچیده‌ای است که حاوی یک الگوی فراگیر بی‌ثبات در روابط بین فردی، خودانگاره، عواطف و تکانشگری است که از اوایل بزرگ‌سالی آغاز می‌شود. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بر اساس سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی خود با میانجی‌گری تنظیم هیجان انجام شد. این پژوهش غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان مقاطع مختلف در دانشگاه‌های شهر تهران بودند که 372 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، مقیاس فرم کوتاه تمایزیافتگی خود دریک (2011)، پرسش‌نامه دلبستگی بزرگ‌سالان بشارت (2011)، مقیاس دشواری تنظیم هیجانی گراتز و رومر (۲۰۰۴) و پرسش‌نامه ارزیابی ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی بودند. داده‌های پژوهش با استفاده از روش ضریب همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که دشواری در تنظیم هیجان به‌عنوان متغیر میانجی، رابطه بین تمایزیافتگی خود و ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی را به‌طور جزئی تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین دشواری در تنظیم هیجان به‌عنوان متغیر میانجی، رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی را به‌طور جزئی تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو با توجه به نتایج فوق در یک نتیجه‌گیری کلی سبک‌های دلبستگی و تمایزیافتگی خود با میانجی‌گری تنظیم هیجان به‌طور مجزا می‌توانند ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Borderline Personality Characteristics based on Attachment Styles and Self-Differentiation: the Mediating Role of Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Abdolmalek Afshani 1
  • Nasrin Esmailian 2
  • Mohsen Dehghani 2
  • Mohammad Ali Mazaheri 3
1 Department Consulting - Shahid Beheshti University of Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Shahid Beheshti University
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Borderline personality disorder is a complex and serious mental disorder that contains a pervasive pattern of instability in interpersonal relationships, self-image, emotions, and impulsivity that begins in early adulthood. The aim of this study was to predict the characteristics of borderline personality disorder based on their attachment and differentiation styles through emotion regulation. The study population was all students of Tehran universities with a sample of 372 who were selected using available sampling method. Data collection tools were Drake Short Form of Self-Differentiation Scale (2011), Hazen and Schiver Adult Attachment Questionnaire (1987), Gratz and Roemer Emotional Difficulty Scale (2004), and Borderline Personality Disorder Characteristics Questionnaire. Research data were analyzed using correlation and regression methods.  The results showed that the difficulty in regulating emotion as a mediating variable partially affects the relationship between self-differentiation and attachment styles with borderline personality disorder traits. Therefore, in a general conclusion, it can be said  attachment styles, self-differentiation were mediated by emotion regulation, may predict the characteristics of borderline personality disorder independenly

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality
  • self-differentiation
  • Attachment Styles
  • emotion regulation