مقایسه تأثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش‌های فرزندپروری و برنامه فرزندپروری مثبت بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی در مادران دارای فرزند نوجوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

4 دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه تأثیر برنامه فرزندپروری مثبت و آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش­های فرزندپروری بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی مادران انجام شد. 
روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس­آزمون و پی‌گیری یک‌ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری، مادران دارای فرزند نوجوان شهر اصفهان در سال تحصیلی 98-1397بودند.
از افرادی که در فراخوان شرکت کردند 24 آزمودنی با روش تصادفی انتخاب و در گروه­ها گمارش شدند. مداخلات به صورت هشت جلسه دو ساعته انجام شد. داده­ها با استفاده از پرسش‌نامه­های والدگری آلاباما و سازگاری زوجی اسپانیر (1976) گردآوری شدند. برای تحلیل داده­ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد میان برنامه فرزندپروری مثبت و گروه گواه در والدگری مثبت و نظارت ضعیف تفاوت معنی­داری وجود دارد، همچنین بین گروه والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش­ها و گروه گواه از نظر والدگری مثبت، تنبیه بدنی و اطلاع، تفاوت معنی­داری دیده شد. هر چند تفاوتی میان تأثیر دو روش آموزشی بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی یافت نشد (05/0P<). بر پایه یافته­ها می­توان گفت برنامه فرزندپروری مثبت و آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش­های فرزندپروری، هر کدام می­توانند برخی کارکردهای والدگری را ارتقا دهند. در واقع می‌توان نتیجه گرفت هیچ کدام از روش­های آموزش فرزندپروری به‌تنهایی جامعیت نداشته‌اند و لذا با توجه به اثربخشی متفاوت دو روش آموزشی، توصیه می­شود برای ارتقای کیفیت فرزندپروری و به منظور تأثیر بیشتر، ترکیبی از برنامه­های آموزشی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Parenting Education Based on Coping with Challenges of Parenting and Triple-p (Positive Parenting Program) on Components of Effective Parenting and Marital Adjustment in Mothers of Adolescent

نویسندگان [English]

  • davoud hajkhodadadi 1
  • Mohamad Reza Abedi 2
  • Rezvan Sadat Jazayeri 3
  • Ozra Etemadi 4
1 PhD Student in Family Counseling, Counseling Department, Faculty of Education and Psychology, Isfahan University
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the efficacy of parenting education based on coping with challenges of parenting and triple-p on effective parenting components and marital adjustment in mothers of adolescents. This study was a semi-experimental study with pre-test, post-test and control groups with a follow-up a month later. The study population consisted of mothers with adolescent in Isfahan 2018. Among them, 24 volunteers were selected through random selection sampling and randomly assigned to experimental and control groups. Exp-erimental groups were treated for 2 hours in 8 sessions. The data were collected using Alabama parenting questionnaire and Dyadic adjustment scale. The results of repeated measurements analysis showed that there was a significant diff-erence in Positive Parenting and poor monitoring. Also between parenting prog-ram based on coping with Challenges and control group was significant difference in Positive Parenting, Corporal Punishment and parental attentiveness. No differences were found between two training packages in terms of effective parenting and marital adjustment (p<0.05). Based on the fin-dings, it can be stated that standard training package (Triple-p) and parenting education based on coping with challenges of parenting can each promote some parenting functions, due to the different effectiveness of these two educational methods, it is recommended to use these educational programs to improve the quality of parenting.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective parenting
  • coping with challenges of parenting
  • Positive parenting program
  • Adolescent
  • marital adjustment