تحلیل و کشف چالش‌های پرورش فرزند کم‌شنوا از دیدگاه والدین با شنوایی عادی و نوجوانان کم‌شنوا: یک مطالعه‌‌ مقدماتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه روان‌شناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

نوجوانان کم‌شنوا یکی از گروه‌های مهم افراد با نیازهای ویژه محسوب می‌شوند که پژوهش درباره‌ آن‌ها اندک و گاهی دارای نتایج متناقض است. 
این پژوهش با هدف تحلیل و کشف چالش‌های پرورش فرزند کم‌شنوا از دیدگاه والدین با شنوایی عادی و نوجوانان کم‌شنوا بر مبنای نظریه‌ داده‌بنیاد انجام‌ شده است. نمونه‌ پژوهش 10 نوجوان کم‌شنوای پسر و دختر و 15 والد با شنوایی عادی دارای فرزند نوجوان کم‌شنوا بودند که به روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند از انجمن خانواده‌ی  ناشنوایان شهر تهران در سال 1399 انتخاب شدند. داده‌ها از طریق  مصاحبه نیمه ‌ساختاریافته‌ عمیق تا رسیدن به اشباع نظری جمع‌آوری و با کدگذاری نظری (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) تحلیل شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، کدهای باز حول 103 مفهوم، کدهای محوری شامل 15 مفهوم و کدهای انتخابی در چهار مفهوم تحت عناوین عوامل مربوط به والدین، عوامل مربوط به نوجوان، عوامل مربوط به خانواده و عوامل مربوط به جامعه شناسایی و استخراج شدند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، توجه ویژه به چالش‌های پیش‌رو در پرورش فرزند کم‌شنوا اهمیت بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Discovering the Challenges of Raising a Child with Hearing Loss from the Perspective of Parents with Normal Hearing and the Adolescents with Hearing Loss: A Pilot Study

نویسندگان [English]

  • Ali Aghaziarati 1
  • Mohammad Ashori 2
  • Ghasem Norouzi 3
1 Ph.D. student of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Adolescents with hearing loss are one of the most important groups of people with special needs that doing research about them is rare and sometimes have conflicting results. The purpose of this study was to analyze and explore the challenges of raising a child with hearing loss from the perspective of parents with normal hearing and the adolescents with hearing loss based on the Grounded theory. The sample was consisted of 10 adolescents with hearing loss and 15 hearing parents with hearing loss adolescents. They were selected by the theoretical and purposeful sampling method from the Tehran Deaf Family Association in 2021. The data was collected through the in-depth semi-structured interviews until theoretical sat-uration and were analyzed by theoretical coding (open, axial and selective coding). Based on the results, the open codes were around 103 concepts, the core codes were including 15 concepts, and the selected codes were including four concepts which they were identified and extracted under the headings of factors related to the parents, adolescents, family and society. According to the obtained results, it is very important to pay special attention to the leading challenges in raising a child with hearing loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Hearing loss
  • Parenting
  • Grounded theory