بررسی مدل علّی شیوه های فرزندپروری و آمادگی به اعتیاد مواد با نقش واسطه ای پرخاشگری و ناگویی خلقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی/ گروه روانشناسی/دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار روانشناسی سلامت/ گروه روانشناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ کرمان

3 استادیار روانشناسی سلامت/ گروه روانشناسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه شهید باهنر کرمان/ کرمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای پرخاشگری و ناگویی خلقی در رابطه بین شیوه های فرزندپروری و آمادگی به اعتیاد مواد انجام پذیرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی از نوع رگرسیون ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان و پیام نور رفسنجان بودند که از بین آن ها 250 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه های شیوه های فرزندپروری بامریند، گرایش به اعتیاد، ناگویی خلقی تورنتو و پرخاشگری را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و رگرسیون ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه افزایشی (مستقیم) و و ناگویی خلقی (p=0/ معن ادار بین پرخاشگری ( 013 با آمادگی به اعتیاد مواد وجود دارد و (p=0/015) سبک های فرزندپروری علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق پرخاشگری و ناگویی خلقی نیز بر آمادگی به اعتیاد مواد تأثیر می گذارند. بر اساس محاسبات انجام شده فاصله اطمینان معنی داری از روش بوت استرپ برای بررسی نقش میانجی متغیرهای پرخاشگری و ناگویی خلقی در رابطه سبک فرزندپروری (مقیاس آزادگذاری، مقیاس آمرانه و مقیاس اقتدار منطقی) به دست آمد. بر این اساس، اثر میانجی گری پرخاشگری و ناگویی خلقی بر رابطه بین سبک فرزندپروری و آمادگی به اعتیاد مواد تأیید می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Causal Model of Parenting Styles with Tendency to Drug Addiction with the Mediating Role of Alexithymia and Aggression

نویسندگان [English]

  • Razie Arjomand Davarani 1
  • S. M. Hossein Mousavi Nasab 2
  • Anahita Tashk 3
1 Master of Clinical Psychology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Associate Professor of Health Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
3 Assistant Professor of Health Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
چکیده [English]

 The aim of this study is to investigate the mediating role of aggression and alexithymia in the relationship between parenting styles and tendency to drug addiction. The method of the present study is descriptive-correlation of structural reg ression. The statistical population of the study are all students of Bahonar University of Kerman and Payame Noor of Rafsanjan, from which 250 people were selected by convenience sampling. Participants completed the Baumrind parenting styles questionnaire, Addiction tendency, Toronto alexithymia scale, and Aggression. Data were analyzed using descriptive statistics and structural regression. The results show that there is an increasing (direct) and significant relationship between aggression (p= 0.013) and alexithymia (p= 0.015) with tendency to drug addiction and parenting styles, in addition to direct effect, indirectly also affect tendency to drug addiction through aggression and alexithymia. Based on the calculations, a significant confidence interval was obtained from the Bootstrap method to investigate the mediating role of aggression and alexithymia variables in the relationship between parenting style (liberation scale, authoritarian scale and rational authority scale). Accordingly, the mediating effect of aggression and alexithymia on the relationship between parenting style and tendency to drug addiction is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting Styles
  • Tendency to Drug Addiction
  • Alexithymia
  • Aggression