نقش پیوند ایمن، انعطاف پذیری شناختی و ابعاد شخصیتی هگزاکو در پیش بینی خودمراقبتی کرونا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، موسسه آموزش عالی اقبال، مشهد، ایران

2 عضو هیات علمی و استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیوند ایمن، انعطاف­پذیری شناختی و ابعاد شخصیتی هگزاکو در پیش­بینی رفتارهای خودمراقبتی کرونا در زنان متأهل بود. روش این پژوهش همبستگی از نوع رگرسیون بود. تعداد 202 زن متأهل در شهر مشهد به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی­ها با تکمیل پرسش‌نامه­های پیوند ایمن جانسون، انعطاف­پذیری شناختی مارتین و روبین، ابعاد شخصیتی هگزاکو و خودمراقبتی کرونا پویان­فرد، در این پژوهش شرکت کردند. برای تجزیه تحلیل نتایج از روش­های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به صورت همزمان استفاده شد. براساس نتایج رگرسیون چندگانه اثر متقابل خودمراقبتی کرونا و ابعاد شخصیتی هگزاکو معنادار نبود. همچنین پیوند ایمن رابطه معناداری با خودمراقبتی کرونا دارد، به این معنی که هرچه پیوند دو زوج ایمن­تر باشد، رفتارهای خودمراقبتی کرونا در آنان بیشتر رعایت می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که انعطاف­پذیری شناختی مقدار اندکی به واریانس تبیین‌شده رفتارهای خودمراقبتی کرونا می­افزاید که قابل توجه نیست، درنتیجه نمی‌توان رفتارهای خودمراقبتی کرونا را به میزان انعطاف­پذیری شناختی، نسبت داد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Secure Marriage, Cognitive Flexibility, Hexaco Personality Dimensions on Predicting Covid-19 Self-Care Behavior in Married Women

نویسندگان [English]

  • parastu gomroky 1
  • Farnaz Abhar Zanjani 2
1 psychology, Eqbal Lahoori institute of higher education, Mashhad, Iran
2 Assistant professor, department of psychology, Eqbal Institute of Higher Education. Mashhad. Iran
چکیده [English]

The present study aims to study the role of secure marriage, cognitive flexibility, Hexaco personality dimensions on predicting covid-19 self-care behavior in married women. The method of this study was regression correlation analysis. 202 women were selected through Sampling method available.
The subjects took part by filling Johnson Secure Marriage Index, Martin & Rubin Cognitive Flexibility Index, Hexaco Personality Dimensions Index and Pouyan Fard Covid-19 Self-Care Index. Statistical analysis included Pearson's correlation coefficient and Multiple Linear Regression. Based on Multiple Linear Regression test there was not a significant relationship between covid-19 self-care behavior and Hexaco personality dimensions. Also the results showed that cognitive flexibility slightly at defined variance of covid-19 self-care behavior which was not considerable. So, it can be concluded that we cannot attribute covid-19 self-care behavior to cognitive flexibility. Also, secure marriage has a significant relationship with covid 19 self-care behavior, and it can be mentioned that the more secure a marriage is, the more covid-19 self-care behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid-19 Self-Care Behavior
  • Secure Marriage
  • Cognitive Flexibility
  • Hexaco Personality Dimensions
  • Married Women