واکاوی نقش خانواده در مصرف محتوای نامتعارف جنسی در فضای مجازی در بین نوجوانان شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این تحقیق واکاوی عوامل زمینه ساز و بازدارنده در سطح خانواده است که در مصرف محتوای نامتعارف جنسی در اینترنت و فضای مجازی در بین نوجوانان دخالت دارند. همچنین شناسایی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب از نگاه نوجوانان از اهداف دیگر این پژوهش است. به این منظور پژوهش کیفی با رویکرد تفسیری بنیادی با 54 مصاحبه عمیق با دختران و پسران 18-15 ساله در شهر تهران در سال 1395 به روش نمونه‌گیری هدفمند صورت گرفت. عوامل خانوادگی زمینه ساز مصرف محتوای جنسی نامتعارف در نوجوانان در سه مقوله یا طبقه اصلی استخراج گردید: "کنترل و نظارت نامتعادل"،" مشکلات ارتباطی و عاطفی در خانواده" و" ضعف شناختی و سواد رسآن‌های والدین". عوامل بازدارنده خانوادگی نیز عبارت بودند از :" کنترل و نظارت متعادل والدین"، "ارتباط کلامی و عاطفی اعتماد ساز در خانواده"،" پایبندی ارزشی و اخلاقی خانواده" و " حمایت عاطفی در خانواده". از نگاه نوجوان، راهکارهای پیشنهادی در سطح خانواده برای کاهش آسیب پذیری نوجوانان در دو مقوله اصلی عبارت بودند از : "اعمال کنترل و نظارت متعادل خانواده" و " تقویت رابطه عاطفی و کلامی مناسب والد-فرزند". این نتایج می‌تواند در مداخلات و مشاوره در حوزه‌ی خانواده و رسانه نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of the Family Role in the Consumption of Unconventional Cyber Sexual Content among Adolescents in Tehran

نویسندگان [English]

  • Farideh Khalajabadi Farahani 1
  • Fatemeh Kianialiabadi 2
1 family research institute, Shahid Beheshti university
2 Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the family-related facilitators and deterrents to the consumption of unconventional sexual content in the Internet and cyberspace (pornography) and suggested strategies to prevent its harm among adolescents. For this purpose, a qualitative research with a basic interpretive approach was conducted using 54 in-depth interviews with girls and boys aged 15-18 years in Tehran in 2016 using purposive sampling. Family factors facilitating the consumption of unconventional sexual content among adolescents were extracted in three main categories: "unbalanced family control and supervision", "communication and emotional problems in the family" and "cognitive weakness" and "media literacy of parents". Family deterrents also included: "Balanced parental control and supervision", "Verbal and emotional communication that builds trust in the family", "Value and moral commitment of the family" and "Emotional support in the family". Proposed family-based strategies to reduce adolescents' vulnerability were suggested within the two main categories: "Exercising balanced family control and supervision" and "Strengthening the appropriate parent-child emotional-verbal relationship." These results can play an important role in educational and counseling interventions in the field of family and media along with other interventions to safeguard adolescents in the digital era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • Adolescents
  • Family
  • Media Literacy