تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی براساس میزان توجه به موضوع برابری جنسیتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی. دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی براساس میزان توجه به مولفه‌های برابری جنسیتی است. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتوا با روش آنتروپی شانون می‌باشد. واحد تحلیل صفحات (تصاویر، متن، سوالات و تمارین) با 6 شاخص و 26 زیر شاخصِ مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد. نتایج تحلیل در مطالعه محتوای کتب درسی پایه اول ابتدایی نشان داد که از میان 6 شاخص مورد بررسی، بیشترین فراوانی و ضریب اهمیت، متعلق به شاخص اجتماعی(wj=0.731 برای مردان و wj=0.671 برای زنان ) و کمترین فراوانی و ضریب اهمیت متعلق به شاخص سیاسی است(wj=0.039 برای مردان wj=0.00برای زنان) است. همچنین نتایج حاکی از آن است نقش‌های زنان در موقعیت‌های مختلف سیاسی(بیشتر شکاف بین زن و مرد)، سلامت و شانس زندگی نسبت به مردان انعکاس کمرنگی در کتب درسی این پایه دارند.
کلمات کلیدی: برابری جنسیتی، کتب درسی پایه اول ابتدایی، تحلیل محتوا، آنتروپی شانون . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of first grade elementary textbooks based on gender equality components

نویسندگان [English]

  • masoud khanjarkhani 1
  • fereshteh mahdavi vala 2
1 Educational Management, Faculty of Educational Sciences. Sistan and Baluchestan University of Iran
2 m
چکیده [English]

Content analysis of first grade elementary textbooks based on gender equality components
The main purpose of this investigation is to analyze the content of first grade elementary textbooks based on the degree of attention to gender equality. The method used in content analysis is Shannon entropy and the unit of page analysis (images, text, questions and exercises) with 6 indicators and 26 sub-indicators is emphasized by the Declaration of Human Rights. In the study of the content of the first grade textbooks, it is observed that among the 6 indicators studied, the highest frequency and importance coefficient belong to the social index. )Men: wj=0.731 & women: wj=0.671) and the lowest frequency and importance coefficient belong to the political index (men: wj=0.039& women wj=0.00). Also, the results indicate the roles of women in Different political situations, health and life chances compared to men have little expression in the textbooks of this period.
Keywords: Gender Equality, First Grade Textbooks, Content Analysis, Shannon Entropy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gender Equality
  • First Grade Textbooks
  • Content Analysis
  • Shannon Entropy