نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه تعارض کار- خانواده و طرحواره عشق با نگرش به روابط فرازناشویی زوجینِ هردو شاغل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشگاه اردکان.

2 گروه مشاوره، دانشگاه اردکان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه تعارض کار ـ ‌خانواده و طرحواره عشق با نگرش به روابط فرازناشویی زوجینِ هردو شاغل انجام شد. روش پژوهش هم‌بستگی از نوع مدل‌یابی معادله‌های ساختاری بود. جامعه آماری زوجینِ هردو شاغل شهر تهران بودند. حجم نمونه 212 نفر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس هوش هیجانی شات، مقیاس تعارض‌های کار ـ خانواده کارلسون، مقیاس طرحواره عشق سینگلس و مقیاس نگرش به روابط فرازناشویی مارک واتلی بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-26 و AMOS-24 انجام شد. یافته‌ها نشان داد تعارض کار-خانواده و طرحواره عشق بی‌ثبات بر متغیر نگرش به روابط فرازناشویی، مثبت و معنا‌دار بود. اثر طرحواره عشق ایمن و هوش هیجانی بر متغیر نگرش به روابط فرازناشویی، منفی و معنادار بود، ولی طرحواره عشق چسبنده بر متغیر نگرش به روابط فرازناشویی، معنادار نبود. اثر طرحواره عشق ایمن، طرحواره عشق بی‌ثبات و تعارض کار ـ ‌خانواده بر نگرش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی هوش هیجانی معنادار بود. طرحواره عشق چسبنده بر نگرش به روابط فرازناشویی، معنا‌دار نبود. زمانی که تعارض کار ـ خانواده پدید می‌آید، فشار ناشی از یک نقش، بر کارکرد شخص در نقش دیگر اثر می‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mediating Role of Emotional Intelligence in the Relationship between Work-Family Conflict and Love Schemes with Attitudes toward Infidelity in Dual-Career Couples

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mahdigholi 1
  • fatemeh behjatiardakani 2
  • Yaser Rezapour Mirsaleh 2
  • zahra ahmadi 2
1 .M.A. Department of Counseling, Ardakan University.
2 . Assistant Professor of Department of Counselling, Faculty of Humanities & Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

This study to examines the mediating role emotional intelligence can play in the rela-tionship between work-family conflict and love schema with respect to the extram-arital relationships among couples who both work. The research method was corr-elation of structural equation modeling. The statistical population was all couples were both employed in Tehran. The sample size was 212 people who were selected by available sampling method. The research tools included Schott's Em-otional Intelligence Scale, Carlson's Work -Family Conflict Scale, Singles' Love Schema Scale, and Mark Whatley's Atti-tude Scale towards Extramarital Relation-ships. Data analysis was done using SPSS-26 and AMOS24 software. The results showed a significant positive relationship between work-family conflict and unst-able love schema on the attitude toward extramarital relationships. The effect of safe love schema, unstable love schema, and work-family conflict on attitudes tow-ard extramarital relationships with respect to the mediating role of emotional intelli-gence was significant. The clingy love schema on attitudes toward extramarital relationships was not significant. The results showed that work-family conflict and love schema are good explanations for extramarital relationships in working cou-ples and emotional intelligence can play a suitable mediating role. When work-fami-ly conflict occurs, the pressure caused by one role affects the person's performance in another role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • love schema
  • xtramarital relationships
  • Emotional Intelligence
  • work-family conflict- Family
امیدی‌فر، ح.، پورابراهیم، ت.، خوش‌کنش، ا.، مرادی، ا. (1395). مقایسه و رابطه خودتنظیمی هیجانی با دلزدگی و صمیمیت زناشویی در زوجین هـر دو و یکی شاغـل ادارات دولتی. مشاوره شغلی و سازمانی، 8(26)،
67-50.
باقری، ن. و البهشتی، غ. (1399). بررسی نقش سرخوردگی زناشویی در نگرش به روابط فرازناشویی با نقش تعدیلی هوش هیجانی. رویش روان‌شناسی، ۹(9)، 146-139.
حاجی آدینه، ش. و کلهرنیا گلکار، م. (1398). رابطه هوش هیجانی و معنوی با نگرش دانشجویان به روابط فرازناشویی. سلامت اجتماعی، 6 (4)، 388-380.
براتی، ه. و باقری کیا، آ. (1398). بررسی نقش واسطه‌ای تعارض کار-خانواده در رابطه بین ویژگی شخصیتی کنش‌ور و رضایت زناشویی. روان‌شناسی خانواده، ۶ (۲)، 28-15.
خدابخشی کولایی، آ.، بهرامی، س.، رستاک، ح. و اقلیما، م. (1396). بررسی کیفیت عشق و رضایت جنسی در مردان با سابقه پیمان‌شکنی و فاقد سابقه پیمان‌شکنی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، ۵(۴)، 12-5.
داورنیا، ا.، حمیدی‌پور، ر. و اصغرنژاد فرید، ع. (1395). بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش هیجانی با انواع عشق در زوج‌ها، سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، تهران.
رجبیان ده‌زیره، م. و حیدری، س. (1399). رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی با تاب‌آوری، رضایت از زندگی و سلامت روان در زوجین. رویش روان‌شناسی، 9(5)، 116-105.
سلمانیان، ک. و عامری، ز. (1395). بررسی سبک‌های دل‌بستگی بر طلاق عاطفی بین دانشجویان آزاد شهرستان آبادان، اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در روا‌‌ن‌شناسی، مشاوره و علوم تربیتی، اهواز.
سواری، ک. و طلایی‌زاده، م. (1394). مقایسه خیانت زناشویی و هوش هیجانی مطلقین و افراد متأهل عادی شهر اهواز. دستاوردهای روان‌شناسی بالینی، 1(2)، 82-67.
شریفی، م، .حاجی حیدری، م.، خوروش، ف. و فاتحی‌زاده، م. (1391). رابطه طرحواره‌های عشق و توجیه روابط فرازناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان. تحقیقات علوم رفتاری، 10(6)، 534-526.
صادقی، ج.، طاهری، ا.، لطفی کاشانی، ف. و شریفی، ن. (1399). پیش‌بینی رفتار ایمنی کادر بهداشت و درمان بر اساس تعارض کار-‌ خانواده و هوش هیجانی با میانجیگری فرسودگی شغلی. روان‌پرستاری، ۸(۴)، 34-24.
علایی‌نژاد، غ. و عسکری، ا. (1397). بررسی ارتباط بین تعارض کار-‌ خانواده و ویژگی شخصیتی با هوش هیجانی در دبیران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش‌وپرورش استان چهارمحال و بختیاری، چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی، مبارکه. 
عرب‌عامری، ا. و الهامی جوشقان، ا. (1397). بررسی رابطه بین توجیه روابط فرازناشویی و سبک‌های عشق‌ورزی در زنان متأهل شهرستان اسفراین، اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، اسفراین.
علی‌اکبری دهکردی، م. (1386). شناسایی و مقایسه ترکیبهای نهگانه سنخهای جنسیتی زنان شاغل شهر اهواز و شوهرانشان از لحاظ بهداشت روانی، رضایت زناشویی و هوش هیجانی. پایان‌نامه‌ دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
غلامی جوادیه، ا.، کاظمی، م. و اباذری، ف. (1398). ارتباط طلاق عاطفی با تعارض کار-خانواده در پرسنل بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. سلامت جامعه، 13(2)، 82-74.
قربانی پیشخانی، ح. (1397). رابطه طرحواره‌های عشق، تجربه شکست عاطفی و خودکنترلی با توجیه روابط فرازناشویی دانشجویان مرد متأهل، پنجمین کنفرانس بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین.
کلاهدوزی‌پور، آیلار (1399). مدل‌یابی روابط ساختاری الگوهای ارتباطی، طرحواره‌های عشق با تعهدزناشویی با واسطه‌گری سبک‌های عشق‌ورزی در زنان شاغل سازمان آموزش‌و‌پرورش. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر.
کلاهدوزی‌پور، آ،. باباخانی، و.، قمری، م. و پویامنش، ج. (1400). مدل‌یابی روابط ساختاری الگوهای ارتباطی، طرحواره‌های عشق با تعهد زناشویی با واسطه‌گری سبک‌های عشق‌ورزی. خانواده و پژوهش، 18(3)، 83-100.
مامی، ش. و صفرنیا، ا. (1397). اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی سیستمی ـ سازه‌گرا بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق. مطالعات روان‌شناختی، 14(1)، 90-75.
یارمحمدی واصل، م.، مهرابی‌پور، م. و ذوقی‌پایدار، م. (1400). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی بر اساس انواع طرحواره‌های عشق و جهت‌گیری اهداف زناشویی. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 16(62)، 108-90.