دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش‌بینی آمادگی ازدواج بر اساس مدل هویت، صمیمیت، تمایل به ازدواج و خوش‌بینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.48308/jfr.2024.226184.1359

سجاد بشرپور؛ سپیده استیری


نقش میانجی واکنش های روانی مقا ومت وتسلیم در رابطه بین ادراک از سبک های فرزند پروری و پیوند والدینی با رفتار جامعه پسند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.48308/jfr.2024.228481.1453

مسیب یارمحمدی واصل؛ معصومه علی آبادی فراهانی


نقش تعدیلگر تجربه اعتماد از ازدواج پیشین در رابطه سبک دلبستگی و اعتماد به همسر در ازدواج مجدد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.48308/jfr.2024.231787.1588

پوریا ولیزاده؛ منصوره السادات صادقی؛ لیلی پناغی


فلسفه‌ی وجودی حقوق خانواده از منظر اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.48308/jfr.2024.223899.1226

مجتبی قاسمی؛ محمد روشن؛ صبا صدیقی صفائی


نقش واسطه‌ای حرمت‌خود و تنظیم‌هیجان در رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه مادران و تعارضات مادر- نوجوان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.48308/jfr.2024.225619.1335

مریم نیکخواه دلشاد؛ محمدحسن آسایش؛ مسعود غلامعلی لواسانی


اثربخشی برنامه آموزشی پردازش حسی مبتنی بر الگوی دان به مادران کودکان پیش دبستانی مضطرب بر نشانگان اختلالات اضطرابی کودکان آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1402

10.48308/jfr.2024.222101.1111

سید شهرام علیزاده؛ محمد علی مظاهری؛ پریسا سادات سید موسوی


مقایسه حمایت تحصیلی، خودتنظیمی عاطفی و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان پسر تک‌والد و دو والد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.48308/jfr.2024.231112.1563

ابوالفضل جواهری مغانلو؛ رعنا جلیلی خیاوی؛ احمدرضا کیانی چلمردی؛ شبنم موسوی


ظرفیت ذهنی سازی و سبک‌های هیجانی در افراد متأهل با و بدون تعارض زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.48308/jfr.2024.233685.1659

حسین متین؛ عذرا اعتمادی؛ محمد رضا عابدی


تجربه زیسته چالش‌های پرورش فرزند ناشنوا از دیدگاه پدران شنوا: پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.48308/jfr.2024.233803.1665

زهره اقبال نیا؛ محمد عاشوری