پیش‌بینی کننده‌های خیانت از دیدگاه زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده: مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی.واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/jfr.2024.235717.1757

چکیده

خیانت یکی از تاثیرگذارترین رویدادها در زندگی زوجین می‌باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، شناخت پیش‌بینی‌کننده‌های بروز خیانت در بین زنان خیانت‌کرده و خیانت‌دیده بود. این پژوهش کیفی و داده بنیاد بوده و جامعه آماری آن شامل زنانی بودند که در مدت زندگی مشترک خود تجربه خیانت عاطفی، جنسی یا هردو را داشتند. نمونه‌گیری این پژوهش هدفمند بوده و برای دستیابی به آن، مکانهایی چون مراکز مشاوره، خانه‌های سلامت، دادگاه‌های خانواده و ارتباط مردمی از طریق صدا و سیما مد نظر قرار گرفتند. داده‌های کیفی از طریق مصاحبه عمقی و تا حد رسیدن به اشباع جمع‌آوری شدند و با استفاده از روش‌ کدگذاری انتخابی استراوس و به صورت باز و محوری تحلیل گردیدند. به این ترتیب با 15 زن خیانت‌دیده و 12 زن خیانت‌کرده مصاحبه انجام شد. نتایج تحلیل داده‌ها مبین وجود عوامل فردی، رابطه‌ای و زمینه‌ای بودند. زنان خیانت‌دیده، نیازهای برآورده نشده همسرانشان، مشکلات زندگی و وجود شرایط زمینه‌ای‌ را در بروز خیانت موثر می-دانستند. در زنان خیانت‌کرده نیز دیده نشدن و وجود شرایط زمینه‌ای، به عنوان دو مقوله اصلی در بروز خیانت شناسایی شد. با توجه به پیامدهای خیانت، انجام اقدامات لازم در جهت پیشگیری از وقوع آن با توجه به عوامل زمینه‌ساز، ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predictors of infidelity from the Perspective of women who participated in infidelity and those who are injured of infidelity: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • nahid sharifi 1
  • Fereshte Mutabi 2
  • Mohammad Ali Mazaheri 3
  • mina pahlavan 4
1 .department of psychology. Islamic Azad University. Science and Research Branch
2 family research institute .shahid beheshti university. tehran.iran
3 Department of Education Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 family research institute .shahid beheshti university. tehran.iran
چکیده [English]

Infidelity is one of the most influential events in the life of couples. Thus, the purpose of the present study was identifying the predictors of infidelity among women who participated in infidelity and those who are injured of infidelity. This research was qualitative and foundation data and its statistical population included women who had experienced emotional, sexual, or both infidelity during their marital life. The sampling was purposeful and to achieve this, places such as counseling centers, family courts, and public relations through radio and television were considered. Qualitative data were collected through Semi-structured in-depth interviews to the point of saturation and were analyzed using Strauss selective coding method and in an open and axial manner. Thus, 15 injured women and 12 participated women were interviewed. The results indicated the existence of individual, relational and contextual factors. Injured women considered the unmet needs of their husbands, life problems and the existence of underlying conditions to be effective. In Committers, not being seen and the existence of background conditions were identified as two main categories in the occurrence of infidelity. Given the consequences of infidelity, it seems necessary to take the necessary measures to prevent its occurrence, given the underlying factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infidelity
  • Marriage
  • couple
  • qualitative study