پیش بینی بی ثباتی ازدواج بر اساس صفات تاریک شخصیت و الگوهای ارتباطی زوجین در افراد متاهل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.48308/jfr.2024.233400.1648

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین نقش پیش بینی کنندگی صفات تاریک شخصیت و الگوهای ارتباطی زوجین در بی ثباتی ازدواج در افراد متاهل بوده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. 246 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های شاخص بی ثباتی ازدواج (MII)، فرم کوتاه مقیاس سه گانه تاریک (SD3) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون چندگانه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که متغیر بی‌ثباتی ازدواج به ترتیب با صفات شخصیت خودشیفته رابطه منفی و معنادار و با صفات شخصیت جامعه‌ستیز رابطه مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. هم‌چنین میان بی‌ثباتی ازدواج و صفات شخصیت ماکیاولیستی ارتباط معناداری وجود ندارد. متغیر بی‌ثباتی ازدواج با سایر متغیرهای کناره‌گیری/ توقع، مرد متوقع/ زن کناره گیر، زن متوقع/ مرد کناره گیر و اجتناب متقابل رابطه مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. همچنین سه متغیر زن متوقع/ مرد کناره گیر، ارتباط سازنده و اجتناب متقابل به‌عنوان پیش‌بینی کننده بی‌ثباتی ازدواج درمجموع 49 درصد از واریانس بی‌ثباتی ازدواج را تبیین می‌نمایند. نتایج نشان داد بی ثباتی ازدواج بر اساس الگوهای ارتباطی زوجین و صفات تاریک شخصیت خودشیفته و جامعه‌ستیز قابل پیش بینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The prediction of marital instability based on the dark triad of personality and Couples' communication patterns in married people

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi Sheykhtabaghi 1
  • Ali zadehmohamadi 2
1 M.A Department of Family Clinical Psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the predictive role of dark traits of personality and couples' communication patterns in marital instability in married individuals. The method of the present study is correlational. For this purpose, 246 were selected by convenience sampling method filled in Marital Instability Index (MII), short-form dark triad (SD3) and communication pattern questionnaire (CPQ). The data was analyzed using stepwise multiple regression method. The results showed that in the relationship of marital instability and dark traits of personality, the instability of marriage has a negative and significant relationship with narcissism, respectively, and has a positive and significant relationship with psychopathy. There is also no significant relationship between marital instability and Machiavellianism. Respectively, the variable of marital instability with other variables, includes the demand/withdraw male, demand/withdraw woman, and avoid mutual Patterns has a positive and significant relationship. Also, three variables of demand/withdraw woman, mutual constructive and avoid mutual Patterns as predictors of marital instability in total account for 49 percent of variance in marital instability. The results showed that marriage instability can be predicted based on couples' communication patterns and dark traits of narcissistic and anti-social characters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital instability
  • dark traits of personality
  • couples' communication patterns