بررسی نقش عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی انتخاب همسر در زوجین تازه ازدواج‌کرده یا در شرف ازدواج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان

10.48308/jfr.2024.230691.1550

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی در انتخاب همسر در زوجین تازه ازدواج کرده یا درشرف ازدواج ایرانی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی، همبستگی از نوع رگرسیون لجستیک اسمی چندوجهی به روش همزمان بود. جامعه آماری تحقیق شامل زوجین تازه ازدواج کرده یادرشرف ازدواج در سال 1400 بودند که از بین آنها تعداد 227 زوج به شیوه نمونه-گیری غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شده و به ابزار پژوهش شامل سبک‌های همسرگزینی (1388)، پرسشنامه سه‌بعدی عزت‌نفس (2014) و پرسش‌نامه تجدیدنظرشده تجارب در روابط نزدیک (1998) پاسخ دادند. داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 23 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بین شیوه انتخاب همسر با عزت نفس و سبک‌های دلبستگی رابطه معناداری وجود دارد (05/0P)؛ به این معنا که عزت نفس و سبک‌های دلبستگی (ایمن، ناایمن هراسان و ناایمن انکارکننده) پیش‌بینی‌کننده شیوه انتخاب همسر می‌باشند، براساس این نتایج می‌توان گفت که عزت نفس وسبک های دلبستگی به عنوان یک آیتم مهم درمشاوره های پیش ازازدواج موردتوجه قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Self-Esteem and Attachment Styles in Predicting Spouse Selection in Newly Married Couples or Those Who Are About to Get Married

نویسندگان [English]

  • Mitra Khateri
  • Reza Fallahchai
  • Abdolvahab Samavi
Hormozgan University
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the role of self-esteem and attachment styles in choosing a spouse in newly married or about to marry Iranian couples. This research was of applied type and in terms of data collection method, it was descriptive, correlation of multivariate nominal logistic regression type with simultaneous method. The statistical population of the research included newly married couples who are about to get married in 2022, from which 227 couples were selected by non-random sampling and the research tools included spouse selection styles (2018), three-dimensional self-esteem questionnaire (2014) and revised questionnaire. Experiences in Close Relationships (1998) answered. The data was analyzed through descriptive and inferential statistics with SPSS version 23 statistical software. The findings showed that there is a significant relationship between the way of choosing a spouse with self-esteem and attachment styles (P0.05); In the sense that self-esteem and attachment styles (secure, insecure-fearful and insecure-denying) are predictors of choosing a spouse, based on these results, it can be said that self-esteem and attachment styles are an important item. It should be considered in pre-marriage counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment Styles
  • Self-Esteem
  • Spouse Selection
  • Couples