افسردگی و امید به زندگی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی: مقایسه ای از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.48308/jfr.2024.233973.1670

چکیده

با توجه به افزایش نگران‌کننده آمار خیانت و طلاق، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی‌‌بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و امید به‌ زندگی زنان آسیب‌دیده از خیانت‌زناشویی صورت گرفت. پژوهش حاضر، نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را زنان آسیب‌دیده از خیانت‌زناشویی شهر تبریز در سال 1401 تشکیل دادند. 45 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه‌های آزمایشی، درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه دریافت کردند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه‌های افسردگی بک و امید ‌به‌ زندگی اشنایدر بود. داده‌ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بن‌فرونی تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر دو درمان در مقایسه با گروه کنترل، باعث کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی زنان آسیب‌دیده از خیانت‌زناشویی در پس‌آزمون شدند (001/0>P). همچنین، تأثیر درمان‌ها بر افسردگی و امید به زندگی زنان آسیب‌دیده از خیانت‌زناشویی در مرحله پس‌آزمون از نظر آماری متفاوت نبود. نتایج گواه این بود، شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی و درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد می‌توانند سبب کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Depression and Life Expectancy in Women Affected by Marital Infidelity: A Comparison of Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Acceptance and Commitment Therapy

نویسندگان [English]

  • simin mohammadi 1
  • Masoumeh Azemoudeh 2
  • Behzad Shalchi 3
  • Javad Mesrabadi 4
1 Ph.D Student, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 Professor, Department of Psychology, Shahid Madani University of Azerbaijan, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Considering the alarming increase in the statistics of infidelity and divorce, this research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and acceptance and commitment therapy on depression and life expectancy of women affected by marital infidelity. The current research was a semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population consisted of women affected by marital infidelity in Tabriz in 1401. 45 participants were selected by purposeful sampling method and placed in three groups (15/group). The experimental groups received the treatment specific to their group in 8 sessions. The measurement tools included Beck's depression and Schneider's life expectancy questionnaires. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance and post-hoc Bonferroni test. The results showed that both treatments reduced depression and increased the life expectancy of women affected by marital infidelity in the post-test compared to the control group (P<0.001). Also, the effect of treatments on depression and life expectancy of women affected by marital infidelity in the post-test stage was not statistically different. The results proved that mindfulness-based cognitive therapy and acceptance and commitment therapy can reduce depression and increase the life expectancy of women affected by marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Acceptance
  • Depression
  • expectancy
  • Infidelity