صیانت از حقوق مطلقه در خسارت طلاق تعسفی در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزایر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی-پژوهشکده خانواده

10.48308/jfr.2024.234554.1693

چکیده

خانواده به عنوان هسته اصلی اجتماع، باعث استحکام و تقویت جامعه می‌شود. اما ممکن است کانون مقدس خانواده با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد می‌دهد؛ لیکن مجوز اعمال ناروای آن نیست. در صورت عدول از انصاف و استیفای ناعادلانه حق، طلاق تعسفی تلقی می‌شود. هدف این پژوهش، شناسایی نهاد طلاق تعسفی و پیش‌بینی خسارات آن در ایران با مطالعه تطبیقی با حقوق عراق و الجزایر در راستای تحقق عدالت است. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحلیلی-بنیادی است . یافته‌های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق تعسفی در قوانین ایران صراحتاً پیش‌بینی نشده است؛ اما با توجه به منابع معتبر فقهی، این اقدام همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است. در حقوق عراق و الجزایر، زوج در طلاق تعسفی ملزم به جبران خسارت است. این اقدامات به عنوان تدابیرحمایتی از حقوق زوجه و جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق پیش بینی شده‌اند. در این دو نظام حقوقی، طلاق باید با اراده یک‌جانبه زوج انجام شود تا قابلیت جبران خسارت وجود داشته باشد. عواملی مانند خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت یا موافقت زوجه، ورود ضرر، به عنوان تکمیل‌کننده شرایط اولیه نیز باید وجود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Protection of Divorced Rights in the highhanded divorce Damages in the legal systems of Iran, Iraq and Algeria

نویسندگان [English]

  • Mina Salempour 1
  • Dr Mohammad Roshan 2
1 Shahidbeheshtiuniversiti
2 Shahid Beheshti University, Family Research Institute
چکیده [English]

Family, as the core unit of society, plays a crucial role in fortifying and enhancing the social fabric. Nevertheless, the sanctity of the family institution may encounter challenges. Sharia Hakim empowers men to dissolve marital bonds, yet it does not grant license for unjust actions. In instances of deviating from justice and unjust denial of rights, divorce is perceived as arbitrary. This research aims to identify the institution of highhanded divorce and predict its damages in Iran through a comparative study with Iraq and Algeria, all in pursuit of justice. The research is applied, utilizing an analytical-fundamental method.
Findings indicate that though Iranian laws do not explicitly stipulate compensation for highhanded divorce damages, it aligns with religious decrees, serving as a preventive measure against the misuse of the right to divorce. In Iraq and Algeria, spouses are obliged to compensate for damages in highhanded divorce. These measures support wives' rights and prevent the abuse of the right to divorce. In both legal systems, divorce must be unilateral for the possibility of compensation to exist. Additional factors such as voluntary divorce, lack of spousal consent, and harm occurrence should also be present as complementary conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • highhanded divorce
  • Iraqi law
  • Algeria law