اعتباریابی پرسشنامه ما بودن در افراد متأهل ایرانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، گروه مشاوره ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان

2 گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

10.48308/jfr.2024.234977.1715

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی اعتباریابی و ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ما بودن بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات روانسنجی است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی افراد متأهل در استان سیستان و بلوچستان بود که از این جامعه 314 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ما بودن (تاپکیو یوزر و همکاران ،2021)، مقیاس کیفیت زناشویی تجدید نظر شده( باسبی و همکاران، 1995) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی(پاینز، 1996) بود. از تحلیل عاملی تاییدی، روایی محتوایی و روایی همگرا و واگرا برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نتایج تحلیل عاملی تأییدی برازندگی مدل و ساختار روابط درونی گویه‌ها را تأیید کرد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شد که نتایج به ترتیب(95/0 ، 68/0) نشان داد پرسشنامه ما بودن از ثبات درونی و پایایی مطلوبی در نمونه ایرانی برخوردار است. برای بررسی روایی همگرا از مقیاس کیفیت زناشویی تجدید نظر شده و برای بررسی روایی واگرا از پرسشنامه دلزدگی زناشویی استتفاده شده که نتایج به ترتیب(73/0 ، 59/0-) نشان داد پرسشنامه ما بودن از روایی ملاکی مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of We-ness questionnaire in Iranian married people

نویسندگان [English]

  • Abdolmalek Afshani 1
  • naser yoosefi 2
1 PhD student in counseling. University of Kurdistan. Iranan
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan,Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the validation and psychometric properties of We-ness questionnaire. The method of the research is descriptive and of the type of psychometric studies. The statistical population of the present study included all married people in Sistan and Baluchistan province, and 314 people were selected from this population by available sampling method. The tools for collecting information were our questionnaire (Topcu-Uzer et al., 2021), Revised Dyadic Adjustment Scale (Busby et al., 1995) and Marital Burnout questionnaire (Pines, 1996). Confirmatory factor analysis, content validity, convergent and divergent validity were used to check the validity of the questionnaire. The results of the research showed that the of the confirmatory factor analysis confirmed the suitability of the model and the structure of the internal relationships of the items. Cronbach's alpha coefficient and test-retest were used to check the reliability of the questionnaire, the results showed that our questionnaire has good internal stability and reliability in the Iranian sample, respectively (0.95, 0.68). To examin the convergent validity, Revised Dyadic Adjustment Scale was used and to examine the divergent validity, Marital Burnout Questionnaire was used which the results showed that our questionnaire has good criterion validity (0.73, -0.59).

کلیدواژه‌ها [English]

  • We-ness questionnaire
  • validity
  • reliability
  • validation