مطالعۀ خانواده‌محور مراقبت الکترونیک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

10.48308/jfr.2024.234353.1683

چکیده

‏ مراقبت الکترونیک با بهره‌گیری از سیستم موقعیت‌یاب جهانی (‏GPS‏) ضمن کنترل از راه دور بزه‌کاران، امکان حضور نظامند و محدود ایشان ‏در جامعه در دوران تحمل کیفر را فراهم می‌سازد. مقالۀ حاضر با کاربست روش توصیفی-تحلیلی، آثار حکم مراقبت الکترونیک علیه پدر/مادر را ‏بر جریان رشد شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی بزه‌کاران بررسی نموده است. برابر یافته‌های این مقاله، با لحاظ مصالح خانواده ‏محکوم، مراقبت الکترونیک می‌تواند یک تصمیم قضایی خانواده‌محور و بسترساز رعایت صورت تکامل‌یافته‌تری از اصل شخصی‌بودن اجرای ‏مجازات‌ها و فردی‌کردن پاسخ‌های کیفری باشد. ضمناً در نظرگرفتن شخصیت بزه‌کار، نقش او در خانواده، میزان توانمندی و مسئولیت‌پذیری او ‏طی مراقبت الکترونیک، می‌تواند زمینه‌ساز ایفای کارکردهای مرتبط با نقش او توسط خودش و رعایت حقوق سایر اعضای خانواده شود. ‏مراقبت الکترونیکی در بهترین حالت ممکن، ضمن حفظ خودکفایی خانواده، رشد سالم شخصیتی کودکان و تداوم زندگی خانوادگی را رقم ‏می‌زند. در فرضی که محل تحمل دوران مراقبت الکترونیک از سکونتگاه خانواده جدا است، نیز می‌تواند ضمن دور نگه‌ داشتن بزه‌کار از معایب ‏همنشینی با بزه‌کاران در زندان، خانواده را از رفتارهای احتمالی نامناسب بزه‌کار دور نگه دارد و زمینه‌ساز تعامل مناسب بزه‌کار با اعضای خانواده ‏در آینده شود. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Family-Oriented Study of Electronic Monitoring ‎

نویسندگان [English]

  • Rahim Nobahar 1
  • Rojin Ebrahimi 2
1 FACULTY OF lAW, SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY
2 PHD student of College of Farabi University of Tehran
چکیده [English]

Electronic monitoring through using Global Positioning System (GPS) controls criminals from a ‎distance. It also provides the possibility of their systematic and limited presence in society while ‎they are serving their punishment. Relying upon a descriptive-analytical method, this article ‎analyses the effects of electronic monitoring against parents on children’s personality ‎development and the continuity of the family lives of criminals. According to the findings of this ‎study, electronic monitoring can‏ ‏serve as a family-oriented judicial decision. It is a more evolved ‎form of implementation of the principle of personalization of the criminal responses and confines ‎side effects of the punishment to the offender. Because electronic monitoring is associated with ‎considering the personality, capacity, responsibility and role of the offender in the family, it can ‎provide background for performance of his normal functions in the family and respecting the ‎rights of other family members. Ideally. It can result in family self-sufficiency, healthy personality ‎development of children and continuity of family life. In case when the offender under electronic ‎monitoring is far removed from his family, it can protect the family from probable unsuitable ‎behaviours of the offender and provide background for suitable interaction between him and ‎family member in the future‎.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family functions
  • family-oriented punishments
  • personality development
  • electronic ‎monitoring.‎