پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس روابط موضوعی و شناخت اجتماعی در زوجین دارای نشانگان وسواس فکری_ عملی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

10.48308/jfr.2024.234094.1674

چکیده

اختلال وسواس فکری _عملی می‌تواند منجر به فاصله عاطفی و فیزیکی در بین زوجین شود. کنترل بیش از حد بر احساسات، مانع خود انگیختگی در رابطه و مختل شدن صمیمیت می‌شود که این مسئله یک مشکل اساسی برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری _ عملی است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس روابط موضوعی و شناخت اجتماعی در زوجین دارای نشانگان وسواس فکری_ عملی انجام گردید.پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات همبستگی از نوع رگرسیون بود. غربالگری در بین 500 زوج با توجه به معیارهای ورود انجام شد و 136 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد. نتایج آزمون پیرسون نشان می‌دهد که روابط موضوعی و خرده مقیاس‌های آن با صمیمیت زناشویی رابطه مثبت و معناداری در سطح 01/0 دارد و شناخت اجتماعی با صمیمیت زناشویی، روابط موضوعی و خرده مقیاس‌های آن رابطه معناداری ندارد. شناخت اجتماعی در زوجین دارای نشانگان وسواس باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. از سوی دیگر با ارتقای کیفیت روابط موضوعی و خرده مقیاس‌های آن می‌توان گامی موثر در جهت افزایش صمیمیت زناشویی زوجین دارای نشانگان وسواس برداشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of marital intimacy based on object Relations and social cognition in couples with obsessive compulsive symptoms

نویسندگان [English]

  • seyede masoomeh Hoseini 1
  • Esmaeil Shiri 2
  • Mehrnaz khodaverdian 2
1 Imam Khomeini International University
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Obsessive -compulsive disorder can lead to emotional and physical distance between couples. Excessive control over emotions prevents self-stimulation in the relationship and disrupts intimacy, which is a major problem for patients with obsessive-compulsive disorder. the present study was conducted with the aim of predicting marital intimacy based on object Relations and social cognition in couples with obsessive-compulsive symptoms.The current research was a regression type in terms of the fundamental objective and in terms of collecting correlational data.The statistical population of the present study was couples with obsessive-compulsive symptoms .Screening among 500 couples according to the entry criteria was conducted and 136 people were selected in an available manner.Pearson's correlation test and stepwise regression were used to analyze the findings.The results of Pearson's test show that object Relations and its subscales have a positive and significant relationship with marital intimacy at the 0.01 level, and social cognition does not have a significant relationship with marital intimacy, object Relations, and its subscales.Social cognition in couples with obsessive-compulsive disorder should be further investigated.On the other hand, By improving the quality of object Relations and its subscales, an effective step can be taken to increase the marital intimacy of couples with obsessive-compulsive symptoms

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Object Relations"
  • social cognition"
  • marital intimacy"
  • obsessive-compulsive"