پیش‌بینی اضلاع مدل سه‌گانه خانواده ایرانی (احساس ما بودن- مرز منعطف- پیوستن) بر اساس سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تنظیم شناختی هیجان و سبک‌های دلبستگی همسران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مدل سه‌گانه‌ی خانواده‌ی ایرانی برای توصیف روابط همسران با یکدیگر و با خانواده‌های اصلی هر کدام از آنها شکل گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اضلاع مدل سه‌گانه خانواده ایرانی بر اساس سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تنظیم شناختی هیجان و سبک‌های دلبستگی همسران بود. 404 نفر از افراد متأهل ساکن تهران (120 مرد و 284 زن) در این پژوهش شرکت کردند. نتایج نشان داد که مولفه‌های سن ازدواج، طول مدت ازدواج، تنظیم شناختی هیجان و سبک-های دلبستگی همسران در کنار هم می‌توانند پیش‌بینی‌کننده‌ی اضلاع مدل سه‌گانه خانواده باشند. از بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان تنها راهبرد فاجعه-آمیزخوانی قادر به پیش‌بینی معنادار احساس ما بودن با همسر، ارزیابی مرز بین همسر و خانواده همسر و پیوستن به خانواده همسر بود. از بین سه متغیر پیش‌بین دیگر نیز تنها متغیر طول مدت ازدواج قادر به پیش‌بینی احساس ما بودن با همسر بود و متغیرهای سن ازدواج و سبک‌های دلبستگی به لحاظ آماری مشارکت معناداری در این مدل نداشتند. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان بیان کرد که طول مدت ازدواج کمتر، استفاده از برخی از راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سبک دلبستگی ایمن و اضطرابی در افراد متاهل می‌توانند در کنار یکدیگر اضلاع مدل سه‌گانه خانواده را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting sides of family triad model (we-ness, boundary, joining) based on marriage age, duration of marriage, cognitive emotion regulation and spouse’s attachment style

نویسندگان [English]

  • zohre hajizade khanamani
  • Mona Cheraghi
  • jalil fath abadi
shahid beheshti university
چکیده [English]

Iranian family triad model has been developed to describe the relationships of spouses with each other and with the main families of each of them. This study aimed to predict the sides of the Iranian family triad model based on marriage age, duration of marriage, cognitive emotion regulation and spouse’s attachment styles. 404 married people who live in Tehran (120 males and 284 females) participated in this study. marriage age, duration of marriage, cognitive emotion regulation and spouse’s attachment styles together can predict significantly the sides of the triad family model. Among cognitive emotion regulation strategies, catastrophizing strategy predicts we-ness with a spouse, assessing the boundary between spouse and family of a spouse, and joining to Spouse family. other strategies had no significant effect on variables prediction. Among the three other predictive variables, only the duration of marriage was able to predict we-ness with spouse and marriage age and attachment styles were not statistically significantly involved in this model. Based on the obtained results, by providing necessary training about attachment styles and emotion regulation strategies to couples and individuals on the verge of marriage, their relationship with each other and with the main family of each partner can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family triad model
  • marriage age
  • duration of marriage
  • cognitive emotion regulation
  • attachment styles