مدل یابی معادلات ساخناری تاثیر انعطاف پذیری روانشناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گر هویت من در زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تاثیر انعطاف­پذیری روان‌شناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی با نقش واسطه­ای هویت من انجام گرفت. پژوهش حاضر، پژوهش همبستگی و از نوع مدل­سازی معادلات ساختاری بود؛ جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر بیرجند بود. روش نمونه‌گیری به صورت در­دسترس بود و تعداد نمونه شامل 192 زوج (384 نفر) بود. پرسش‌نامه‌هایی که جهت جمع­آوری اطلاعات از گروه نمونه در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: پرسش‌نامه نگرش به روابط فرازناشویی واتلی (2006)، پرسش‌نامه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندورال (2010) و نسخه دوم پرسش‌نامه عینی گسترش‌یافته منزلت هویت من بنیون و آدامز (1986). برای تجزیه و تحلیل آماری داده­ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. بر اساس نتایج، اثر مستقیم انعطاف‌پذیری روان‌شناختی بر گرایش به روابط فرازناشویی، اثر مستقیم انعطاف­پذیری روان‌شناختی بر هویت من و اثر مستقیم هویت من بر گرایش به روابط فرازناشویی مورد تأیید قرار گرفت. طبق نتایج، اثر غیرمستقیم متغیر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی از طریق هویت من بر گرایش به روابط فرازناشویی مورد تأیید قرار گرفته است (01/0>P). بنابراین، انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و هویت من تلویحات کاربردی فراوانی در زمینه‌های پژوهشی و درمان گرایش به روابط فرازناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of The Psychological Flexibility Effect on Tendency to Extramarital Relationship to Mediate Ego Identity

نویسندگان [English]

  • kousar nazinejad
  • abbas rahmati
Bahonar University, Kerman
چکیده [English]

This study is conducted with the goal of investigating the impact of psychological flexibility on the tendency towards extramarital affairs with the mediating role of ego Identity. This study is a structural equation modeling correlational research; the statistical population of the study was all of the couples in Birjand. The sampling method was available and the number of samples included 192 couples (384 people). The questionnaires that were considered for collecting information from the sample group were: Attitude towards Watley's Extramarital Relationships (2006), Dennis, Vendoral’s Cognitive Flexibility Questionnaire (2010) and The second version of the Extended Objective Questionnaire on the Identity of ego Identity, Benion and Adams (1986). Structural equation model (SEM) was used for statistical analysis of data. The results have confirmed the direct effect of psychological flexibility on the tendency towards extramarital relationships, the direct effect of psychological flexibility on ego Identity and the direct effect of ego Identity on the tendency towards extramarital relationships. the results have confirmed the indirect effect of the psychological flexibility variable through ego Identity on the tendency towards extramarital relationships (P <01/0). Therefore, psychological flexibility and ego Identity have many practical implications in research, and the treatment of tendency towards extramarital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological flexibility
  • tendency to extramarital relationships
  • ego Identity