بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و سبک‌های حل تعارض زوجی با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان متأهل شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا

2 گروه مشاوره، موسسه غیر انتفاعی فیض الاسلام،

چکیده

سلامت خانواده به تداوم و سلامت رابطه زوجی بستگی دارد و این رابطه هسته مرکزی نظام خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تمایزیافتگی خود و سبک‌های حل تعارض زوجی با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان متأهل شهر اصفهان انجام گرفت. در این پژوهش از روش توصیفی‌هم‌بستگی از نوع مدل‌یابی معادله‌های ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل زنان متأهل شهر اصفهان در سال 1401 بود که با شیوه نمونه‌گیری در دسترس، تعداد دویست زن متأهل انتخاب شدند. 
ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه استاندارد سبک‌های حل تعارض (رحیم، 1983)، پرسش‌نامه تمایزیافتگی خود (اسکورون و فرایدلندر1، 1998) و پرسش‌نامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی2 و همکاران، 2002) بود. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادله‌های ساختاری با رویکرد تحلیل مسیر توسط نرم‌افزار spss26 و برای تحلیل روابط واسطه‌ای نیز از روش بوت استرپ در برنامه Amos24 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین تمایزیافتگی خود و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، بین تمایزیافتگی خود و سبک‌های حل تعارض زوجی و نیز بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سبک‌های حل تعارض زوجی در زنان متأهل رابطه معناداری وجود دارد (001/0p<). درنهایت، راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تمایزیافتگی خود و سبک‌های حل تعارض زوجی در زنان متأهل نقش میانجی داشت (001/0p<). در مجموع، یافته‌های این پژوهش نشان داد افراد تمایزیافته‌ای که از تنظیم هیجان‌های سازگارانه در تعارض‌های زناشویی استفاده می‌کنند، در صورت روبه‌رو شدن با تجارب هیجانی دشوار قادرند که به اندازه کافی این هیجان‌ها را مدیریت کنند و تعارض‌های زناشویی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Self-Differentiation and Marital Conflict Resolution Styles with the Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Married Women in Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Nayere Arianfar 1
  • Vajihe Bagheri HoseinAbadi 2
1 Nayere Arianfar, PhD in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Vajihe Bagheri Hosseinabadi, Master of Counseling, Counseling Department, Faizul Islam Non-Profit Institute, Khomeini Shahr, Iran
چکیده [English]

The health of the family depends on the continuity and health of the couple's relationship, and this relationship is the central core of the family system. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between self-differentiation and marital conflict resolution styles with the mediating role of cognitive emotion regulation strategies in married women in Isfahan City. For this research, descriptive-correlation method of structural equation modeling was used. The statistical population included marr-ied women in Isfahan City in 2022, and 200 married women were selected using the available sampling method. The data collection tools included the standard questionnaire of conflict resolution styles (Rahim, 1983), the self-differentiation questionnaire (Skowron & Friedlander, 1998) and the cognitive regulation of emotion questionnaire (Garnefski et al., 2002). In order to analyze the data, structural equation modeling method with path analysis approach was used by spss26 software and bootstrap method was used in Amos24 program to analyze mediated relationships. The findings sho-wed that there is a significant relationship between self-differentiation and cognitive emotion regulation strategies, between self-differentiation and marital conflict resolution styles, and between cognitive emotion regulation strategies and marital conflict resolution styles in married wo-men (p<0.001). Finally, adaptive and mal-adaptive cognitive emotion regulation strategies had a mediating role in the relationship between self-discovery diff-erentiation and marital conflict resolution styles in married women (p<0.001). In sum, the findings of this research showed that differentiated people who use adap-tive emotion regulation in marital conflicts are able to adequately control these emo-tions and reduce marital conflicts when faced with difficult emotional experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • differentiation
  • conflict resolution styles
  • cognitive emotion regulation strategies
باباپور، ‌ج.، حکمتی، ‌ع.، افشاری، ع. (1399). نقش ذهن‌آگاهی و راهبردهای تنظیم هیجانی در سازگاری زناشویی دانشجویان متأهل. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 11(6)، 84-66.
سامانی، س.، صادقی، ل. (1389). کفایت شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. فصلنامه علمی‌پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روا‌‌‌‌ن‌شناختی، 1(1)، 62-51.
سعادتی راد، ف. (1400). نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین تعارض زناشویی با فرسودگی زناشویی در زنان شهرستان چالوس. فصلنامه ایده‌های نوین روان‌شناسی. ۸(۱۲)، 10-1.
فرج‌نیا، س.، بلیاد، م.، حسینیان، س.، حسین‌زاده تقوایی، م. (1402). مدل‌یابی سازگاری زناشویی بر اساس الگوهای ارتباطی و عملکرد رابطه زناشویی با میانجیگری نگرش معنوی. خانواده‌درمانی کاربردی، 4(2)، 20-1.
حقیقی، ح.، زارعی، اقبال، قادری، ف. (1391). بررسی ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه سبک‌های حل تعارض رحیم (ROCI-II)  در بین زوجین ایرانی. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(1)، 562-534.
صاحبدل، ز.، مهری‌نژاد، س.، عیسی‌مراد، ا.، روشن چسلی، ر. (1400). نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین بلوغ عاطفی و تمایزیافتگی خود با الگوهای ارتباطی خانواده در جوانان. مطالعات روان‌شناختی نوجوان و جوان، ۲(۲)، 364-349.
غلامی کیا، م.، کرمی، ج.، گودرزی، م. (1401). مدل تاب‌آوری خانواده بر اساس میزان تمایزیافتگی خود و سلامت خانواده اصلی با نقش میانجی تنظیم هیجان. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 6(1)، 470-462.
فخّاری، ن.، لطیفیان، م.، اعتماد، ج. (1393). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه پرسش‌نامه تمایزیافتگی خود در دانشجویان ایرانی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4(15)، 58-35.
هاشمی، ش.، عارفی، م.، کاکابرایی، ک.، چهری، آ. (1401). نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی. دستاوردهای روان‌شناختی، 29(2)، 250-231.
هاشمی نیک، ا.، حیدری، ح.، داودی، ح.، جعفری، ا. (1400). الگوی پیش‌بینی سبک‌های حل تعارض بر اساس ابعاد تمایزیافتگی و انعطاف‌پذیری شناختی با نقش میانجی شفقت‌ورزی به خود زوجین. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 19(1)، 21-13.