تعارض قوانین در فرزند خواندگی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد قائم شهر

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

فرزند خواندگی از مسائل با سابقه طولانی در زندگی بشر بوده است، به دلیل نیازهای عاطفی و روحی بشر به داشتن فرزند، تحت شرایطی اشخاص حاضر به پذیرش فرزند دیگران، به عنوان فرزند خوانده می شوند. این رابطه حقوقی نیازمند قوانین و مقرراتی برای حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه است و هر چند در اکثر مواقع اهداف خیر خواهانه و انسان دوستانه در ورای این پذیرش وجود دارد ولی کودکان و نوجوانان جز افراد تحت حمایت قانونگذار هستند و برای پذیرش فرزند خواندگی قوانین و مقررات و تشریفات خاصی پیش بینی شده و از اقسام احوال شخصیه است؛ مهاجرت و ارتباطات امروزی، بحث های تعارض قوانین را پر رنگ تر از گذشته خواهد کرد. هدف از این نوشتار، مطالعه فرزند خواندگی در قوانین دو کشور ایران و فرانسه و دیدگاه تعارض قوانین در حقوق دو کشور است و این که دو کشور مذکور، در حل تعارض قوانین چه راهکارهایی ارائه می دهند و شباهت ها و تفاوت ها نیز مشخص می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of laws on adoption in Iranian and French law

نویسندگان [English]

  • mehrdad pakzad 1
  • Mohammad alemzadeh 2
  • Mohammad Mehdipoor 3
1 PhD student in Private Law, Mazandaran University
2 Assistant Professor of Law, Ghaemshahr Azad University
3 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Ilam Branch
چکیده [English]

Adoption has been an issue with a long history in human life, due to the emotional and spiritual needs of human beings to have children, under conditions that people willing to accept the children of others, are called as children. This legal relationship requires rules and regulations to protect public order and the rights of individuals in society, and although in most cases there are benevolent and humanitarian goals beyond this acceptance, children and adolescents are among those protected by the legislature and the rules for adoption are adopted. And special rules and formalities are provided and are of various personal circumstances; Today's immigration and communications will make the conflict-of-law debate more colorful than ever. The purpose of this article is to study the adoption in the laws of Iran and France and the view of the conflict of laws in the law of the two countries and what solutions the two countries offer in resolving the conflict of laws and the similarities and differences are identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict of laws
  • adoption
  • Iranian law
  • French law