رابطه رضایت جنسی و نگاه جنسیتی با گسست خانواده (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه تبریز

2 گروه علوم اجتماعی،دانشگاه تبریز

چکیده

عوامل متعددی وجود دارند که کارکردهای خانواده را دچار اختلال می‌کنند و ممکن است به گسست خانواده منجر شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه رضایت جنسی و نگاه جنسیتی با گسست خانواده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است. جامعه آماری افرادِ ساکن در مناطق 5، 7 و 8 شهر تبریز هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه آماری بررسی شده‌‌اند. از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده برای انتخاب نمونه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین رضایت جنسی با گسست خانواده رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، به طوری‌که هرچقدر رضایت جنسی زوجین در زندگی زناشویی بیشتر باشد، گسست خانواده کمتر اتفاق می‌افتد. همچنین یافته‌ها حاکی است، بین نگرش جنسیتی سنتی با گسست خانواده رابطه مستقیم وجود دارد. به عبارتی، هرچقدر نگرش جنسیتی سنتی افراد بیشتر باشد، احتمال گسست خانواده بیشتر می‌شود. نتایج نشان می‌دهد در صورت همسان بودن زوجین در زمینه تحصیلی و بالاتر بودن سطح تحصیلات، بنیان خانواده کمتر دچار اختلال می‌شود. بخش دیگری از نتایج گویای آن است که گسست خانواده در بین زوجینی که مشاغل مناسبی از نظر جایگاه اجتماعی دارند، کمتر رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sexual Satisfaction and Gender Perspective with Family Breakdown (Case of Study: Citizens of Tabriz City)

نویسندگان [English]

  • Fattaneh Hajilou 1
  • Fatemeh Golabi 1
  • Bahman RanjegarGalekandy 2
1 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Master's student, Faculty of Law and Social Sciences, Tabrir University, Tabriz,
چکیده [English]

Many factors affect the structure of the family and its strengths, disrupt its func-tions, and can even lead to the collapse of the family. The purpose of this study is to investigate the relationship between sex-ual satisfaction and gender perspective with family breakdown. The survey rese-arch method and data collection tool are a questionnaire. The statistical population is people living in areas 5, 7, and 8 of Tabriz City, and based on Cochran's formula, 384 have been investigated as the statistical sample. A stratified random sampling me-thod was used to select the sample. The results show that there is an inverse and significant relationship between sex-ual satisfaction and family breakdown, so the higher the sexual satisfaction of coup-les in married life, the less family breakd-own occurs. Also, the findings indicate that there is a direct relationship between gender attitudes and family breakdown. The results show that family breakdown occurs less among couples who are more educated. The results also show that fam-ily breakdown occurs less among couples who have good jobs in terms of social status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual satisfaction
  • education
  • Family breakdown
  • gender attitude
  • job
آزادارمکی، ت. (۱۳۹۳). خانواده ایرانی، تهران: نشر علم.
ابراهیمی، ل. و محمدلو، م. (1400). مرور نظام‌مند عوامل زمینه‌ساز طلاق توافقی زوجین دهه اخیر در ایران (1398-1388)، فصلنامه علمی‌پژوهشی زن و جامعه، 12(46)، 29-16.
بخشایش، ع. و مرتضوی، م. (1388). رابطه رضایت جنسی، سلامت عمومی و رضایت زناشویی در زوجین، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 4(12)، 83-75.
بالاگیری، م. و سادات‌حسینی، س. (1398). ارائه الگوهای پیش‌بینی‌کننده طلاق عاطفی در زوجین شهر کرمانشاه، مجله پژوهش‌های نوین در علوم رفتاری، 4(36)، 53-29.
بلای، ا.، اختیاری‌سفر، ز.، محمدی، ا. و محققی، ح. (1393). عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه با تعارضات خانوادگی در شهر همدان، جامعه‌شناسی کاربردی، 20(4)، 123-118.
باستانی، س؛ گلزاری، م. و روشنی، ش. (1389). طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، 1(3)، 259-243.
برادشاو، ج. (۱۳۷۲). خانواده؛ روش انقلابی برای خودشناسی، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، تهران: انشتارات البرز.
جهانی دولت‌آباد، س. (۱۳۹۴). مطالعه جامعه‌شناختی علل و زمینه‌های بروز تعارضات زناشویی در شهر تهران، بررسی مسائل اجتماعی ایران، ۵(2)، 241-232.
حسین‌زاده، ا. (1398). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر رضایت جنسی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
درگاه ملی آمار، https://www.amar.org.ir
ریتزر، ج. (۱۳۹۳). نظریه جامعه‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
رمضانی‌فر، ح.، کلدی، ع. و قدیمی، ب. (1400). تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در زنان متأهل شهرستان تنکابن، زن در توسعه و سیاست، 19(2)، 190-167.
ساروخانی، ب. (1381). جامعه‌شناسی خانواده، تهران: اطلاعات.
شریعتی مزینانی، س. و مدرس صادقی، م. (1390). بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران (با تأکید بر نگاه جنسیتی به زن)، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، 3(2)، 54-35.
غدیری، م. و فروتن، س. ک. (۱۳۸۷). اختلاف جنسی، عامل پنهان طلاق: ضرورت حضور پزشک آموزش‌دیده در ترکیب کارشناسان مراکز مشاوره خانواده، فصلنامه خانواده‌پژوهی، ۴(16)، 19-4.
فکوری اشکیکی، م.، جان‌بزرگی، م. و خرمیان، ف. (1402). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر مبنای «هماهنگی نگرش‌ها»، «آشنایی با نگرش‌های همسر» و «هماهنگی ارزش‌های زوجین»، فصلنامه خانواده‌پژوهی، 19(1)، 44-29.
گلدنبرگ، ا. و گلدنبرگ، ه. (1382). خانواده‌درمانی، ترجمه حسین شاهی برواتی، حمیدرضا نقشبندی، سیامک ارجمند، تهران: روان.
مساواتی‌آذر، م. (1374). جامعه‌شناسی انحرافات، تبریز: نوبل.
مسعودی اصل، ش. و راد، ف. (۱۳۹۵). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ناسازگاری زناشویی در شهر تبریز، مطالعات جامعه‌شناسی، 8(31)، 61-48.
ملتفت، ح. و احمدی، ح. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، 3(5)، 165-155.
موحد، م. و عزیزی، ط. (1390). مطالعه رابطه رضایتمندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران، زن در توسعه و سیاست، 9(2)، 206-181.
میرزایی جاهد، ع. و صابری، ه. (1398). پیش‌بینی دلزدگی زناشویی زنان بر مبنای نگرش جنسی آن‌ها و گرایش همسرانشان به شخصیت تاریک، روان‌شناسی کاربردی، 13(3)، 389-371.
نوری، ف. (1400). بررسی آسیب‌شناختی نگاه جنسیتی به جایگاه زنان در جامعه ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران، تهران، https://civilica.com/doc/1284178
هام، م. و گمبل، س. (1382). فرهنگ و نظریه‌های فمنیستی، ترجمه فیروزه مهاجر، فرخ قره‌داغی، نوشین احمدی خراسانی، تهران: توسعه.