تعیین رابطه و سهم پیش‌بینی‌کنندگی احساس معنا در زندگی و حس انسجام در رشد پس از سانحه در متاهلین بهبود یافته از کرونا در شهر ایلام

ابراهیم شیروانی؛ صدیقه دولت یاری؛ عماد یوسفی؛ لیلا خواجه پور

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 177-199

https://doi.org/10.52547/JFR.18.1.177

مقایسه تأثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش‌های فرزندپروری و برنامه فرزندپروری مثبت بر ابعاد والدگری مؤثر و سازگاری زوجی در مادران دارای فرزند نوجوان

داود حاج خدادادی؛ محمد رضا عابدی؛ رضوان السادات جزایری؛ عذرا اعتمادی

دوره 17، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 243-266

https://doi.org/10.52547/jfr.17.2.243