پیش‌بینی رضایت زناشویی بر مبنای «هماهنگی نگرش‌ها»، «آشنایی با نگرش‌های همسر» و «هماهنگی ارزش‌های زوجین»

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ

2 گروه روانشناسی، پژوهشگاه ‌حوزه و دانشگاه

3 گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده

رضایت زناشویی برای حفظ زندگی زوجین و بهزیستی آن‌ها، مهم است و عواملی که رضایت زناشویی را افزایش می‌دهد، مشهود است. هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هماهنگی نگرش‌ها، آشنایی با نگرش‌های همسر و هماهنگی ارزش‌های زوجین است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. ۱۲۶ زوج از زوجین متأهل شهر تهران و کرج که به روش  نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در این پژوهش شرکت کردند.  تمامی آزمودنی‌ها، پرسش‌نامۀ‌ رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)، پرسش‌نامۀ سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS) و پرسش‌نامۀ ارزش‌های آلپورت (SOV) را تکمیل نمودند. یافته‌ها حاکی از آن است که بین هماهنگی نگرش‌ها، آشنایی با نگرش‌های همسر و هماهنگی ارزش‌های زوجین با رضایت زناشویی، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و این متغیرها قدرت پیش‌بینیِ رضایت زناشویی را دارد. مقدار ضریب همبستگی رضایت زناشویی زوجین با هماهنگی نگرش‌های زوجین، آشنایی با نگرش‌های همسر و هماهنگی ارزش‌های زوجین برابر ۰.۷۱ و واریانس مشترک آن‌ها برابر با ۰.۵۰ است که به‌معنای آن است که متغیرهای موردنظر ۵۰ درصد رضایت زناشویی زوجین را پیش‌بینی می‌کنند؛ در این بین، هماهنگی نگرش‌های زوجین بیشترین نقش را در پیش‌بینی رضایت زناشویی دارد و پس از آن آشنایی با نگرش‌های همسر و در انتها هماهنگی ارزش‌های زوجین، می‌توانند رضایت زناشویی را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting marital satisfaction based on the attitude similarity, attitude familiarity and values similarity of couples

نویسندگان [English]

  • mina Fakouri Ashkiki 1
  • masoud janbozorgi 2
  • fatemeh khoramian 3
1 Department of Human Science, Science and Culture University
2 Field and University Research Institute
3 Department of Psychology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Marital satisfaction is important for maintaining the life of couples and their well-being, and identifying the factors that increase marital satisfaction is evident. The purpose of this study was to predict marital satisfaction based on the attitude similarity, attitude familiarity and values similarity of couples. The research design was a descriptive and correlational study. The statistical population of this study was all married couples in Tehran and Karaj. 126 couples were selected by voluntary and accessible method. All subjects completed the ENRICH Marital Satisfaction Scale Questionnaire (Enrich), Dynamic Adjustment Scale Inventory (DAS) and Study of Values Questionnaire (SOV).
Findings indicate that there is a positive and significant relationship between coordination of feedback, familiarity with spouse's feedback and coordination of couples' values with marital satisfaction. These variables have the power to predict marital satisfaction. With the spouse's feedback and coordination, the couple's values are equal to 0.71 and their common variance is equal to 0.50, which means that the desired variables predict 50% of the couple's marital satisfaction. The results showed the importance of coordinating feedback, familiarity with the spouse's feedback and coordinating the couple's values on marital satisfaction, which can be considered in marriage counseling sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Attitude Similarity
  • Attitude Familiarity
  • Values Similarity - couples
ایران‌دوست، ر.، ملیحی الذاکرینی، س.، سهرابی، ف.، و آهی، ق. (1397). الگوی علّی روابط بین عملکرد جنسی بر پایۀ باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روان‌شناختی و ابعاد صمیمت زناشویی.  فصلنامۀ فرهنگی‌تربیتی زنان و خانواده، ۱۳(۴۵)، 135-152.
ثنایی، ب. (1388). مقیاسهای سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
حقایق، س. ع. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب‌آوری، رضایت زناشویی و نگرش نسبت به ناباروری زنان نابارور. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت. ۷ (۲) ،۱۳-۲۵.
خوشبخت، ن.، و قربان‌علی الله‌یاری، س. (1396). رابطۀ دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی در زوجین شهر تهران، سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران.
زنگنه, آ.، و عارفی, م. (1401). پیش­بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس سبک های حل تعارض، رضایت و بخشودگی زناشویی زوجین شهر کرمانشاه، مطالعات اسلامی ایرانی خانواده. 2(1)،62-77.
رحمانی، ا. (1375). بررسی ارزش‌های اجتماعی بین زوجین ناسازگار شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
رسولی شربیانی، ر.، نام‌آور، ل. (1395). تأثیر باورهای مذهبی و امیدواری بر رضایت زناشویی در زوج‌های نابارور، مطالعات   روان‌شناسی و علوم تربیتی, ۴، 200-189.
سیفی‌قوزلو، س. ج.، حمیدی، ا.، شریفی، گ.، خلیلی، ش. (1394). رابطۀ بین اخلاق، ارزش‏های شخصی و رضایت زناشویی در بین زوجین در شهر مغان. فصلنامۀ مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 130-116.
صدیق‌اورعی، غ.، اصغرپور ماسوله، ا. (1388). عدم‌توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد، مطالعات اجتماعی ایران، 3(3)، 17-32.
عارفی، م.، محسن‌زاده، ف. (1391). سبک‌های دلبستگی، فرایندهای تعامل زناشویی و رضایت زناشویی: مدل معادلات ساختاری (برازش مدل خانواده‌درمانی). فصلنامۀ مشاوره و روان‌درمانی خانواده، ۳، 306-288.
عظیمی، ز.، و  حبی، ا. (1401). پیش بینی رضایت مندی زناشویی براساس نگرش مذهبی و بخشش در زنان خانواده نظامی، مجله روانشناسی نظامی، 13(49)، 186-165.
مشیریان فراحی، س. م.، اصغری ابراهیم آبادی، م. ج.، رزاقی کاشانی، ش.، و  توکلی ، ح. (1395). ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روان‌شناختی و تاب‌آوری، در کارمندان زندان، پژوهش در دین و سلامت، 2(2)،24-3.
مطیعی، ز.، برجعلی، ا.، و تقوایی، د. (1393). نقش واسطه‌ای قصه عشق در رابطه با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و رضایت‌زناشویی. مجله علوم رفتاری, 8(3)، 3-18.
نیکولز، م. (1393). خانواده‌درمانی، نظریه ها، مفاهیم و روش‌ها. ویراست نهم. تهران: انتشارات رشد.
     
Arefi, M., Mohsenzadeh, F. (2012). Attachment Styles, Marital Interactional Processes and   Marital Satisfaction: Model of Structural Equation (Fitting Model of Family therapy). Family Counseling and Psychotherapy, 2(3), 288-306 [In Persian].
 
Allport, G., Vernon, P., & Lindzey, G. (1970). Study of values: a scale for measuring the dominant interests in personality. Boston: Houghton Mifflin: Libraries Australia.
Antill, J. K. (1983). Sex role complementarity versus similarity in married couples. Journal of Personality and Social Psychology, 45(1), 145–155.
Azimi, Z., & Hobbi, M. B. (2022). Predicting Marital Satisfactions Based on Religious Attitude and Forgiveness in Women of Military Families. Military Psychology, 13(49), 165-186 [in Persian].
Bacon, P. M., Conte, A. & Moffatt, P. G. (2014). Assortative mating on risk attitude. Theory and Decision, 77(3), 389–401.
Cao, H, Li, X, Chi, P. (2019). Within-couple configuration of gender-related attitudes and its association with marital satisfaction in Chinese marriage: A dyadic, pattern-analytic approach. Journal of Personality. 87, 1189– 1205.
Chi, P., Wu, Q., Cao, H., Zhou, N., & Lin, X. (2020). Relationship-oriented values and marital and life satisfaction among Chinese couples. Journal of Social and Personal Relationships, 37(8–9), 2578–2596.
Dobrowolska, M., Groyecka-Bernard, A., Sorokowski, P., Randall, A. K., Hilpert, P., Ahmadi, K., Alghraibeh, A. M., et al. (2020). Global Perspective on Marital Satisfaction. Sustainability,12(21), 8817.
Fowers, B., & Olson, D. (1993). Enrich Marital Satisfaction Scale: A Brief Research and Clinical Tool. Journal of Family Psychology, 7(2), 176-185.
Gaunt, R. (2006). Couple similarity and marital satisfaction: Are similar spouses happier? Journal of Personality, 74(5),1401-1420.
Gillespie, B. J., Peterson, G, Lever, J. (2019) Gendered perceptions of fairness in housework and shared expenses: Implications for relationship satisfaction and sex frequency. PLoS ONE, 14(3), e0214204.
Green, S. (1991). How Many Subjects Does It Take to Do a Regression Analysis? Multivariate behavioral research, 26(3), 499-510.
Haghayegh, S. A. (2020). The effect of treatment based on the acceptance and commitment therapy on infertility, satisfaction of marriage and attitude toward to the infertility in sterile women. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 7(2), 13-25 [in Persian].
Irandoost, R., Malihi Al-Zakerini, S., Sohrabi Osmord, F., & Ahi, Q. (2019). A Causal Model of Sexual Function Based on Sexual Dysfunctional Beliefs, Psychological Distress and Dimensions of Marital Intimacy. The Women and Families Cultural-Educational, 13(45), 135-152[in Persian].
Jieun, Yoo. (2020). Gender role attitude, communication quality, and marital satisfaction among Korean adults, Journal of Family Studies. DOI:10.1080/13229400.2020.1791230
Karimi R, Bakhtiyari M, Masjedi Arani A. (2019). Protective factors of marital stability in long-term marriage globally: a systematic review. Epidermal Health. 41.e2019023. 
Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on Marital Satisfaction and Stability in the Challenging Conventional Wisdom. Marriage Fam, 82, 100-116.
Kazim, S. M., & Rafique, R. (2021). Predictors of Marital Satisfaction in Individualistic and Collectivist Cultures: A Mini Review. Journal of Research in Psychology, 3(1), 55–67.
Kim, T. H., Kim, E. & Nam, H. S. (2019). Attitudes toward Women’s Roles, Marital Satisfaction, and Hwa-Byung among Korean Married Couples. Int J Adv Counselling, 41, 201–213.
Luo, S. (2017). Assortative mating and couple similarity: Patterns, mechanisms, and consequences. Soc Personal Psychol Compass. 11: e12337.
Moore, S., Uchino, B., Baucom, B., Behrends, A., & Sanbonmatsu, D. (2017). Attitude similarity and familiarity and their links to mental health: An examination of potential interpersonal mediators. Journal of Social Psychology, 157(1), 77-85.
Moshirian Farahi, S. M. M., Asghare Ebrahim Abad, M. J., Moshirian Farahi, S. M., Razaghi Kashani, S., Tavakoli, H. (2016). The relationship between the religious attitudes with marital satisfaction and psychological health and resilience in prison officer. JRRH, 25-34 [in Persian].
Motiee, Z., Borjali, A., & Taghvaie, D. (2014). The mediation role of love stories in regards to early maladaptive schemas and marital satisfaction. International Journal of Behavioral Sciences, 8(3), 219 [in Persian].
 
Nichols, M. (1393). Family therapy, theories, concepts and methods. Ninth edition. Tehran: Roshd Publications [in Persian].
Nourani, S., Seraj, F., Shakeri, M. T., & Mokhber, N. (2019). The Relationship Between Gender-Role Beliefs, Household Labor Division and Marital Satisfaction in Couples. J Holist Nurs Midwifery. 29 (1), 43-49.
Nurhayati, S., Faturochman, F., & Helmi, A. (2019). Marital Quality: A Conceptual Review. Buletin Psikologi, 27(2), 109-124. 
Rahmani, A. (1996). A study of social values between maladapted couples in Tehran. Master Thesis, Department of Psychology, Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University [in Persian].
Rasouli Sharbiani, R., Namavar, L. (2016). The effect of religious beliefs and hope on marital satisfaction in infertile couples. Studies in Psychology and Educational Sciences, 2(4), 189-200[in Persian].
Sanai, B. (2017). Family and marriage scales. Tehran: Besaat Publications [in Persian].
Sanbonmatsu, D. M., Uchino, B. N., Wong, K. K., & Yong Seo, J. (012). Getting Along Better: The Role of Attitude Familiarity in Relationship Functioning. Social Cognition, 350-361.
Sanbonmatsu, D., Posavac, S., Vanou, S., Ho, E., & Fazio, R. (2007). The deautomatization of accessible attitudes. Journal of Experimental Social Psychology, 43(1), 365-378.
Sanbonmatsu, D., Uchino, B., & Birmingham, W. (2011). On the Importance of Knowing Your Partner's Views: Attitude Familiarity is Associated with Better Interpersonal Functioning and Lower Ambulatory Blood Pressure in Daily Life. Annals of Behavioral Medicine, 41(1),131-137.
Sanbonmatsu, D., Uchino, B., Wong, K., & yong seo, j. (2012). Getting Along Better: The Role of Attitude Familiarity in Relationship Functionin. Journal of Social Cognition, 30(3), 350-361.
Seifi Qozlu, Seyed Javad, Hamidi, Omid, Sharifi, Goshaw, Khalili, Shiva. (2015). The relationship between morality, personal values and marital satisfaction among couples in Moghan. Family Counseling and Psychotherapy, 5 (1), 116-130 [in Persian].
Sointu, L., Ville-Juhani, I., Markku, V., Hanna-Leena, V.,& Jan-Erik, L. (2018).
Relationship satisfaction and similarity of personality traits, personal values, and attitudes.
Personality and Individual Differences,123, 191-198.
Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2003). Parenthood and Marital Satisfaction: A Meta-Analytic Review. Journal of Marriage and Family, 65(3), 574–583.
Totenhagen, C.J., Wilmarth, M.J., Serido, J. (2019). Pathways from Financial Knowledge to Relationship Satisfaction: The Roles of Financial Behaviors, Perceived Shared Financial Values with the Romantic Partner, and Debt. J Fam Econ, 40, 423–437.
 
Yoo, G., Joo, S. (2022). Love for a Marriage Story: The Association Between Love and Marital Satisfaction in Middle Adulthood. J Child Fam Stud. 31, 1570–1581.
Zangeneh, A., & arefi, M. (2022). Predicting the attitude towards marital infidelity based on conflict resolution styles, marital satisfaction and forgiveness of Kermanshah couples. Islamic-Iranian Family Studies Journal, 1(3), 62-77.
Zhang, Cheng and Liang, Yanan. (2023). The Impact of Education Level on Marital Satisfaction: Evidence from China. 7(1), 100478.