نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشگاه خلیج‌فارس

2 گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی شهر عشق بر افزایش دانش جنسی، بهبود نگرش جنسی و سوءپندارهای جنسی در زوجین شهرستان اصفهان اجرا شد. این پژوهش از نوع کاربردی و نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه گواه بود. در پژوهش حاضر، 20 زوج بر اساس ملاک‌های ورود و به‌شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند، از جامعۀ آماری مذکور انتخاب شد و سپس به‌صورت تصادفی 10 زوج در گروه آزمایش و 10 زوج در گروه کنترل گمارده ‌شدند و بازی شهر عشق (نجفی، 1395) به‌مدت هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس از پرسش‌نامه‌های دانش و نگرش جنسی و سوءپندارهای جنسی برای سنجش در پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان معناداری و اندازۀ اثر برای متغیرهای پژوهش، به‌ترتیب دانش جنسی 001/0 و 36، نگرش جنسی 066/0 و 8، سوءپندارهای جنسی 001/0 و 36 است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد بازی شهر عشق می‌تواند باعث افزایش دانش جنسی و اصلاح سوءپندارهای جنسی شود؛ اما بر اصلاح نگرش جنسی تأثیری ندارد. با توجه به اهمیت آموزش جنسی به زوجین به‌وسیلۀ ابزارهای متنوع و جذاب، توصیه می‌شود از این بازی برای آموزش جنسی به زوجین استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the love city game on knowledge, attitudes and sexual myths in couples

نویسندگان [English]

  • Zahra Alizadeh 1
  • Sooran Rajabi 1
  • Mohammad Kazem Najafi 2

1 Psychology, Faculty of Psychology and Human Sciences, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

2 Counseling, Faculty of Counseling and Psychology, International Campus of Khwarazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of Shahreshgh game on improving sexual knowledge, improving sexual attitudes and sexual myths and couples in Isfahan city. This research was applied and semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. In the present study, 20 couples were selected based on the inclusion criteria and by purposive sampling from the aforementioned statistical population, and then 10 couples were randomly assigned to the experimental group and 10 couples to the control group, and the game ShahrEshgh (Najafi, 2015) was played for 8 sessions were conducted for the experimental group and questionnaires of sexual knowledge and attitudes and sexual misconceptions were used to measure in the pre-test and post-test.  The results showed that the significance level and effect size for the research variables were 0.001 and 36, respectively. Sexual attitude is 0.066 and 8, sexual misconceptions are 0.001 and 36. The results of this research show that the LoveCitygame can increase sexual knowledge and correct sexual misconceptions, but it has no effect on correcting sexual attitudes. Considering the importance of sex education couples through various and attractive tools, it is recommended to use this game for sex education couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : love city game
  • sexual myths
  • sexual dysfunctional beliefs
  • sexual awareness
  • sexual anxiety
ابولیان، ل. (1398). آزمودن مدل رابطه بین باورهای ارتباطی و دانش و نگرش جنسی بر رضایت زناشویی با میانجی‌گری رضایت جنسی در زنان متأهل شهر اهواز، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
امان‌الهی، ع.، جزینی، ش.، و رجبی، غ (1396). پیش‌بینی بدکاری جنسی بر اساس باورهای جنسی در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز، تحقیقات علوم رفتاری، 15(1)، 6-12.
برمه، ش. (1396). تأثیر استفاده از بازی شهر عشق بر روی بهبود رضایت زناشویی، ناگویی هیجانی، صمیمیت جنسی زوجین معلول طیف بینایی بهزیستی شهرستان اصفهان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر.
بلوریان، ز.، و گنجی، ج. (1386). اختلال کارکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی‌درمانی شهر سبزوار، فصلنامۀ باروری و ناباروری، 8(2)، 163-170.
تقی‌یار، ز.، و پهلوان‌زاده، ف. (1398). بررسی اثربخشی رویکرد روایت‌درمانی بر تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 20(2)، 110-120.
دشتستان‌نژاد، آ.، عشقی، ر.، و افخمی، ا. (1393). بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر باورهای ناکارآمد جنسی زوجین در شرف ازدواج شهر اصفهان، مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(2)، 14-22.
رجبی، غ.، و عباسی، ق. (1397). اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامۀ آموزش ارتباط بر کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانشجویان مجرد، فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 9(2)، 1-15.
رحمانی، ا.، و صادقی، ن.، الله‌قلی، ل.، و مرقانی خوئی، ع. ا. (1389). ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در همسران، پرستاری مامایی، 23(16)، 14-22.
رحیمی، ا.، یونسی، ف.، و شفیع‌آبادی، ع. (1388). بررسی تأثیر آموزش شناختی ـ رفتاری بر دانش، نگرش و اعتمادبه‌نفس جنسی زنان شیراز، ارمغان دانش، 14(3)، 103-111.
رحیمی، غ. (1399). بررسی اثربخشی اجرای بازی شهر عشق بر وضعیت زناشویی و ابرازگری هیجانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
رضایی، ا. (1390). اثربخشی آموزش رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تغییر باورهای غیرمنطقی زناشویی و دانش جنسی زنان متأهل شهرستان گناوه، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
ساسان‌پور، م. (1396). تأثیر برنامۀ مشاورۀ گروهی بر باورهای ناکارآمد جنسی زنان یائسۀ خور و بیابانک اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.
سرابی، پ.، پرویزی، ف.، و کاکابرایی، ک. (1398). اثربخشی روان‌درمانگری شناختی ـ رفتاری جنسی بر عملکرد جنسی، باورهای ناکارآمد، دانش و اعتمادبه‌نفس جنسی زنان مبتلا به اختلالات جنسی، فصلنامۀ روان‌شناسی تحلیلی ـ شناختی، 10(37)، 27-9.
سلیمی، م.، و فاتحی‌زاده، م. (1391). بررسی اثربخشی آموزش جنسی به‌شیوۀ رفتاری ـ شناختی بر دانش، خودابرازی و صمیمیت جنسی زنان متأهل شهرستان مبارکه. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 7(28)، 111-128.
شلانی، ب.، و سیاه‌کمری، ر. (1397). همبستگی دانش و نگرش جنسی با عملکرد جنسی در پرستاران زن، دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(9)، 66-74.
فرج‌نیا، س.، حسینیان، س.، شهیدی، ش.، و صادقی، م. (1393). تهیه و ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس عملکرد جنسی زناشویی. دوفصلنامۀ مشاورۀ کاربردی، 4(1)، 85-102.
فیروزی، آ.، لطفی کاشانی، ف.، و وزیری، ش. (1401). مقایسۀ اثربخشی روایت‌درمانی و استفاده از یک مدل آموزشی بر نگرش و رضایت جنسی متأهلین نابارور، پایش، 21(4)، 385-398.
قربانی، ص.، و خلج، م. (1390). بررسی تأثیر آموزش و مشاوره در ارتباط با مسائل زناشویی در نحوۀ نگرش به روابط جنسی دختران بدو ازدواج در مرکز مشاورۀ ازدواج شهرستان قزوین، نشریۀ علمی‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1(1)، 30-23.
کدیور، ر. (1396). بررسی اثربخشی آموزش پیش‌ از ازدواج به روش SYMBIS بر بهبود فردیت‌یافتگی، تاکتیک‌های تعارض و افزایش دانش و نگرش جنسی دختران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
مالوردی، ز. (1399). تأثیر استفاده از بازی شهر عشق بر روی بهبود سازگاری زناشویی، الگوهای ارتباطی و سبک زندگی زنان متأهل مراجعه‌کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد زرین‌شهر.
محمدی، س.، ازگلی، گ.، علیزاده، ش.، برومندنیا، ن.، و مسجدی آرانی، ع. (1396). تأثیر اصلاح باورهای ناکارآمد جنسی بر ارتقای کیفیت زندگی جنسی زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان بعثت سنندج، پژوهش در پزشکی، 41(3)، 166-174.
معنوی‌پور، د.، پیرخائفی، ع.، روحانی، ع.، و دیباجی، ز. (1388). تأثیر آموزش سردکننده‌های جنسی در ارتقای سلامت جنسی، اندیشه و رفتار، 3(11)، 77-86.
مؤمنی، خ.، و آزادی‌فرد، ص. (1394). رابطۀ دانش و نگرش جنسی و باورهای ارتباطی با طلاق عاطفی، دوفصلنامۀ علمی آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1(2)، 34-45.
نجفی، ز. (1398). بررسی اثربخشی اجرای بازی شهر عشق بر روی هوش هیجانی زوجین، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی اسلامی، گرایش مثبت‌گرا. دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان.
نجفی، م. (1397). بررسی اثربخشی اجرای بازی شهر عشق بر بهبود صمیمیت زوجی و احساسات مثبت نسبت به همسر، پایان‎‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مشاورۀ خانواده، دانشگاه خوارزمی.
نوحی، س.، آذر، م.، شفیعی کندجانی، ع.، و تاجیک، ع. (1386). آگاهی و نگرش زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز مشاورۀ ازدواج درموردِ روابط جنسی صحیح، دانشکدۀ پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 13(3)، 77-83.
نوری، م. (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر دانش جنسی، نگرش جنسی و رضایت زناشویی زنان متأهل شهر بندرعباس، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس.
 
Abulian, L. (2019). Testing the model of the relationship between communication beliefs and sexual knowledge and attitude on marital satisfaction with the mediation of sexual satisfaction in married women of Ahvaz city. Master's thesis. Chamran martyr of Ahwaz University [in Persian].
Aman Elahi, A., Jezini, Sh., & Rajabi, G. (2017). Prediction of sexual misconduct based on sexual beliefs in married female students of Ahvaz city. Behavioral Science Research, 15(1). 6-12 [in Persian].
Apay, S. E., Nagorska, M., Akpınar, R. B., Celik, A. S., & Binkowska-Bury, M. (2013). Student comparison of sexual myths: two-country case. Sexuality and Disability31(3), 249-262.
Bulurian, Z., & Ganji, J. (2008). Sexual dysfunction and some factors related to it in women referring to Sabzevar health centers, Fertility and Infertility Quarterly, 8(2), 163-170 [in Persian].
Burma, Sh. (2017). The effect of the game "Shahr Eshgh" on the improvement of marital satisfaction, emotional distress, and sexual intimacy of the couples of the family of visionary welfare in Isfahan city. Master's thesis in clinical psychology. Islamic Azad University, Khomeini Shahr branch [in Persian].
Chi, X., Hawk, S. T., Winter, S., & Meeus, W. (2015). The effect of comprehensive sexual education program on sexual health knowledge and sexual attitude among college students in Southwest China. Asia Pacific Journal of Public Health27(2), NP2049-NP2066.
Chu, S. K. W., Kwan, A. C., Reynolds, R., Mellecker, R. R., Tam, F., Lee, G., ... & Leung, C. Y. (2015). Promoting sex education among teenagers through an interactive game: Reasons for success and implications. Games for health journal4(3), 168-174.
Dashtsan Nejad, A., Eshghi, R., & Afkhami, A. (2014). Investigating the effect of sexual skills training on the sexual dysfunctional beliefs of couples about to get married in Isfahan. Journal of Preventive Care in Nursing and Midwifery, 4(2), 14-22 [in Persian].
Farajnia, S., Hosseinian, S., Shahidi, Sh., & Sadeghi, M. (2014). Preparing and evaluating the psychometric properties of the Marital Sexual Function Scale. Applied Counseling Quarterly, 4(1), 85-102 [in Persian].
Firouzi, A., Lotfi Kashani, F., & Waziri, Sh. (2023). Comparing the effectiveness of narrative therapy and the use of an educational model on the attitude and sexual satisfaction of infertile married couples. Monitoring, 21(4), 398-385 [in Persian].
HE, Ö. (1999). Cinsel mitler ve cinsel işlev bozuklukları. Psikiyatri Dünyası2(1), 49-53.
Hu, Z., Fu, Y., Wang, X., Zhang, H., Guo, F., Hee, J., & Tang, K. (2023). Effects of Sexuality Education on Sexual Knowledge, Sexual Attitudes, and Sexual Behaviors of Youths in China: A Cluster-Randomized Controlled Trial. Journal of Adolescent Health. 8(10),885-893.
Kadivar, R. (2016). Investigating the effectiveness of pre-marriage training using the SYMBIS method on improving individuality, conflict tactics and increasing girls' sexual knowledge and attitudes. Master's thesis. Mashhad Ferdowsi University [in Persian].
Lemer, J. L., Blodgett Salafia, E. H., & Benson, K. E. (2013). The relationship between college women’s sexual attitudes and sexual activity: The mediating role of body image. International Journal of Sexual Health25(2), 104-114.
Lindberg, L. D., & Maddow-Zimet, I. (2012). Consequences of sex education on teen and young adult sexual behaviors and outcomes. Journal of Adolescent Health51(4), 332-338.
Malverdi, Z. (2021). The effect of using Shahr Eshgh game on the improvement of marital compatibility, communication patterns and lifestyle of married women referring to culture centers in Isfahan city. Master's thesis in general psychology. Payam Noor University, Zarinshahr branch [in Persian].
Manavipour, D., Pirkhafi, A., Rouhani, A., & Dibaji, Z. (2010). The effect of sexual cooler education in promoting sexual health. Thought and Behavior, 3(11), 77-86 [in Persian].
Miah, M. A. A, Al-Mamun, M. A, Khan, S, & Mozumder, M. K. (2015). Sexual Myths and Behavior of Male Patients with Psychosexual Dysfunction in Bangladesh. Dhaka University Journal of Psychology39(1), 89-100.
Mohammadi, S., Ezgoli, G., Alizadeh, Sh., Bromandenia, N., & Masjidi Arani, A. (2017). The effect of correcting ineffective sexual beliefs on improving the quality of sexual life of pregnant women referring to Ba'ath Hospital in Sanandaj. Research in Medicine, 41(3), 166-174 [in Persian].
Momeni, Kh., & Azadifard, p. (2015). The relationship between knowledge and sexual attitude and relationship beliefs with emotional divorce. Two scientific quarterly journals of pathology, counseling and family enrichment, 1(2), 34-45 [in Persian].
Najafi, M. (2018). Investigating the effectiveness of playing the love city game on improving marital intimacy and positive feelings towards the spouse. Family Counseling Master's Thesis. kharazmi University [in Persian].
Najafi, Z. (2019). Investigating the effectiveness of playing the Love City game on the emotional intelligence of couples. Master's thesis in Islamic psychology with a positivist orientation. Isfahan Quran and Atrat University [in Persian].
Nobre, P, Gouveia, J. P, & Gomes, F. A. (2003). Sexual dysfunctional beliefs questionnaire: An instrument to assess sexual dysfunctional beliefs as vulnerability factors to sexual problems. Sexual and Relationship therapy18(2), 171-204.
Nobre, P. J., & Pinto‐Gouveia, J. (2006). Dysfunctional sexual beliefs as vulnerability factors for sexual dysfunction. Journal of sex research43(1), 68-75.
Nohi, S., Azar, M., Shafiei Kandjani, A., & Tajik, A. (1386). Knowledge and attitude of couples referring to marriage counseling centers in correct sexual relations. Journal of Nursing and Midwifery of Tehran University of Medical Sciences (Hayat), 13(3), 77-83 [in Persian].
Nouri, M. (2018). The effectiveness of sexual skills training on sexual knowledge, sexual attitude and marital satisfaction of married women in Bandar Abbas city. Master's thesis. Bandar Abbas Islamic Azad University [in Persian].
Nurgitz, R., Pacheco, R. A., Senn, C. Y., & Hobden, K. L. (2021). The impact of sexual education and socialization on sexual satisfaction, attitudes, and self-efficacy. The Canadian Journal of Human Sexuality, 30(2), 265-277.
Qurbani, p., & Khalaj, M. (2011). Investigating the effect of education and counseling related to marital issues on the attitude towards sexual relations of newly married girls in marriage counseling center of Qazvin city. Scientific Research Journal of Alborz University of Medical Sciences, 1(1), 23-30 [in Persian].
Rahimi, A., Youncey, F., & Shafiabadi, A. (2009). Investigating the effect of cognitive-behavioral training on knowledge, attitude and sexual self-confidence of Shiraz women. Armaghane Danesh, 14(3), 103-111 [in Persian].
Rahimi, G. (1399). Investigating the effectiveness of playing Shahreshgh game on marital status and emotional expression. Isfahan University of Medical Sciences [in Persian].
Rahmani, A., Sadeghi, N., Allah Qoli, L., & Markhani Khoi, A. (2020). Relationship between sexual satisfaction and individual factors in spouses. Journal of Midwifery Nursing, 23(16), 14-22 [in Persian].
Rajabi, G., & Abbasi, Q. (2018). Effectiveness of premarital education based on communication training program on reducing dysfunctional communication beliefs of unmarried students. Quarterly Journal of Applied Psychological Research, 9(2), 1-15 [in Persian].
Rezaei, A. (1390). The effectiveness of cognitive-behavioral approach training on changing irrational marital beliefs and sexual knowledge of married women in Ganaveh city. Master's thesis. Islamic Azad University Marodasht branch [in Persian].
Salimi, M., & Fatehizadeh, M. (2012). Investigating the effectiveness of sex education in a cognitive-behavioral way on knowledge, self-expression and sexual intimacy of married women in Mobarakeh. New Psychological Research, 7(28), 111-128 [in Persian].
Sarabi, P., Parvizi, F., & Kakabrai, K. (2019). The effectiveness of sexual cognitive behavioral psychotherapy on sexual performance, dysfunctional beliefs, knowledge and sexual self-confidence of women with sexual disorders. Quarterly Journal of Analytical-Cognitive Psychology, 10(37), 9-27 [in Persian].
Sasanpour, M. (2017). The effect of a group counseling program on the sexual dysfunctional beliefs of postmenopausal women in Isfahan. Master's thesis. Qazvin University of Medical Sciences [in Persian].
Shelani, B., & Siah Kamari, R. (2018). Correlation of sexual knowledge and attitude with sexual performance in female nurses. Journal of Qom University of Medical Sciences, 12(9), 66-74 [in Persian].
Shirpak, K. R., Chinichian, M., Maticka-Tyndale, E., Ardebili, H. E., Pourreza, A., & Ramenzankhani, A. (2008). A qualitative assessment of the sex education needs of married Iranian women. Sexuality & Culture12(3), 133-150.
Soltani, F., Azizi, R., Sourinegad, H., Shayan, A., Mohammadi, Y., & Khodakarami, B. (2017). Sexual knowledge and attitude as predictors of female sexual satisfaction. Biomedical Research and Therapy4(12), 1874-1884.
Taghiyar, Z., & Pahlavanzadeh, F. (2019). Investigating the effectiveness of narrative therapy approach on marital commitment and sexual satisfaction of women. Knowledge and Research in Applied Psychology, 20 (2), 110-120 [in Persian].
Torun, F, Torun, S. D, & Özaydın, A. N. (2011). Men’s belief in sexual myths and factors effecting these myths. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences24(1), 24.
van Leent, L., Walsh, K., Moran, C., Hand, K., & French, S. (2023). Effectiveness of relationships and sex education: A systematic review of terminology, content, pedagogy, and outcomes. Educational Research Review, 100527.
Van Lunsen, R.HW. , & Laan, E.TM. (2019). Textbook of Obstetrics Gynaecology: A Life Course Approach. Netherlands : Bohn Stafleu van Loghum.
Vicdan, K. (1995). Ureme saglıgı ve gençlerin cinsel egitim sorunları (Reproductive health and young people’s sex education problems). Gençlik cinsel egitim ve üreme saglıgı kitabı, Insan Saglıgını Gelistirme Vakfı, Istanbul, 13-18.
Yas¸an, A., Gu ¨rgen, F.: Comparison of prevalence of sexual myths and methods of acquiring sexual information in a group of nurses with and without sexual partners. New Symp. 42(2), 72–74.
Yılmaz, M, & Karataş, B. (2018). Opinions of student nurses on sexual myths; a phenomenological study. Sexuality and Disability36(3), 277-289.