نقش تعدیل‌کنندۀ خودتمایزیافتگی در ارتباط بین سوءرفتار هیجانی و سبک دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشگاه ازاد، بندرعباس، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

چکیده

رضایت زناشویی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم و تعیین‌کننده در استحکام خانواده، وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل‌کنندۀ خودتمایزیافتگی در ارتباط بین سوءرفتار هیجانی و دلبستگی با رضایت زناشویی زوجین شهر بندرعباس بود. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی و از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ زوجین شهر بندرعباس در سال 1400ـ1401 بودند که از بین آن‌ها 240 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامۀ تمایزیافتگی خود، اسکورن و فریدلندر (۲۰۰۳)، ترومای دوران کودکی، محمدخانی و همکاران (٢٠٠٣)، مقیاس دلبستگی بزرگ‌سالان، کالینز و رید (1990) و مقیاس رضایت زناشویی اولسون (1994) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به روش رگرسیون سلسله‌مراتبی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 24 انجام شد. یافته‌ها نشان داد که خودتمایزیافتگی می‌تواند اثر ابعاد سوءرفتار هیجانی و سبک دلبستگی بر رضایت زناشویی را در سطح 01/0>p، به‌ترتیب با ضرایب رگرسیون 1424/0 و 370/0- تعدیل کند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که خودتمایزیافتگی شدت اثرات سوءرفتار هیجانی و دلبستگی بر رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating role of self-differentiation in the relationship between emotional abuse and attachment style with marital satisfaction of couples

نویسندگان [English]

  • majid azizi 1
  • kobra hajializadeh 2
1 iau
2 psychology
چکیده [English]

Identity Marital satisfaction, as one of the important and determining indicators in the strength of the family, is a situation in which the husband and wife feel happy, satisfied with marriage and satisfied with each other most of the time. The purpose of this research is to investigate the moderating role of self-differentiation in the relationship. There was a correlation between emotional abuse and attachment with marital satisfaction of couples in Bandar Abbas city. The research method was descriptive-correlation and structural equation modeling. The statistical population included all the couples of Bandar Abbas city in 2022-2023, out of which 240 people were selected by available sampling method. Data collection tools include self-differentiation questionnaire, Skorn and Friedlander (2003), childhood trauma, Mohammadkhani et al. (2003), adult attachment scale, Collins and Reed (1990) and Olson's marital satisfaction scale (1994) were used. And data analysis was done using hierarchical regression method and SPSS software version 24. The findings showed that self-differentiation can moderate the effect of emotional misbehavior and infatuation style dimensions on marital satisfaction at the level of p < 0.01 with regression coefficients of 0.1424 and -0.370, respectively. Based on the findings of this research, it can be concluded that self-differentiation affects the intensity of the effects of emotional abuse and attachment on marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-differentiation
  • emotional abuse
  • attachment
  • marital satisfaction
اسماعیل‌زاده مشکی، پ.، زینالی. ر. (1399). نقش تجربه‌های سوءرفتار دوران کودکی در پیش‌بینی روان‌بنه‌های هیجانی در بزرگسالی. فصلنامه سلامت روان کودک7(3), 128-141.‎
اصل دهقان، ف.، رضاییان، ح.، و حسینیان، س. (1395). پیش بینی تمایز یافتگی و سبک دلبستگی دانش آموزان دبیرستانی براساس انعطاف پذیری خانواده، تمایزیافتگی و سبک دلبستگی والدین. فصلنامه خانواده و پژوهش13(3)، 109-130.‎
امیری مجد، م.، و کاکاوند، د. (1398). رابطه آزاردیدگی و خشونت دوران کودکی با صمیمیت زناشویی در زوجین ناسازگار. فصلنامه علمی پژوهشی مددکاری اجتماعی، 7(1)، 29-36.‎
آریایی آذر، ا.، صادقی، م.، موتابی، ف. (1400). بررسی تمایزیافتگی زوجین از خانواده اصلی و نقش آن در پیش بینی الگوهای ارتباطی و رضایت زناشویی در قومیت‌های مختلف ایران. فصلنامه خانواده پژوهی، 17(3) ، 353-368.
زارعی نژاد، ز.، پورحسین، ر.، و رحیمی نژاد، ع. (1395). بررسی نقش میانجی سبک های تدافعی در رابطه بین سطوح خود-تحولی و رضایت زناشویی. مجله علوم روانشناسی، 16(61)، 6-19.
طریقی، ز.، پورشهریار، ح.، و شکری، ا. (1394). نقش واسطه ای احساس تنهایی و تعهد زناشویی در رابطه بین میزان استفاده از فیسبوک و میزان رضایت زناشویی زنان. کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی.
عزیزی، م.، و حاجی علیزاده، ک. (1401). رابطه سوء رفتار هیجانی با رضایت زناشویی: نقش واسطه ای دلزدگی زناشویی در زنان و مردان شهر بندرعباس. نشریه علمی رویش روان شناسی11(11), 135-144.‎
غضنفری شبانکاره، م.، حیدری، ع.، مکوندی، ب.، و مرعشیان، ف. س. (1390). رابطه بخشش و احساس تنهایی با نگرش به خیانت زناشویی با توجه به نقش تعدیل کننده رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل. فصلنامه ابن سینا ، 8(2)، 77-83.
فعله کار، ا.، بردن، ز.، دانایی، ک.، امید، م.، و مقدم فر، ن. (1398). ارتباط تمایز یافتگی خود و طرحواره های ناسازگار اولیه با رضایت زناشویی زنان متقاضی طلاق. پژوهش پرستاری، 14(6 )، 26-34.
کاظمیان مقدم، ک.، مهرابی زاده هنرمند، م.، کیامنش، آ.، حسینیان، س. (1397). رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زندگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی‌گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی. فصلنامه علمی-پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی9(31)، 131-146.‎
محمدی، خ.، حیدری، م.، فقیه زاده، س. (1387). اعتبار نسخه فارسی مقیاس Female Sexual Function Index-FSFI به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان.‎  پایش، 7(3)، 269-278.
منتظری، ر. (1401). نقش خانواده های زوجین در سازگاری، ثبات و رضایت زناشویی همسران: یک مطالعه مروری. نشریه علمی رویش روان شناسی11(1)، 199-210.‎
 
 
Ali Mohammadi, S., & Gol Mohammadian, M. (2018). Prediction of Marital Boredom Based on women with and without history of labor. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(4), 202-208.
Amiri Majd, M., & Kakavand, Sh. (2017). The relationship between childhood abuse and violence and marital intimacy in incompatible couples. Research Journal of Social Work, 7(23), 29-36. [in Persian]
Asl Dehghan, F., Rezaian, P. D., & Hosseinian, P. D. (2016). Predicting adolescents’ self-differentiation and attachment styles based on family flexibility, parents’ level of self-differentiation and parental attachment styles. Quarterly Journal of Family and Research, 13(3), 109-130. [in Persian].
Azizi, M., & Haji Alizadeh, K. (2023). The relationship between emotional abuse and marital satisfaction: the mediating role of marital boredom in women and men of Bandar Abbas city. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ)11(11), 135-144. [in Persian].
Dado, P., & Dabiri, S. (2018). Prediction of marital satisfaction based on marital boredom, feelings of loneliness and sexual performance in married students, Journal of Cognitive Sciences, 18(76), 499 507.
Denham, L., Walshe, K., Parker, D., Noyce, P. R., & Ashcroft, D. M. (2016). Job characteristics, well-being and risky behavior amongst pharmacists. Psychology, health & medicine, 21(8), 932–944.
DiLillo, D., & Long, P. J. (1999). Perceptions of couple functioning among female survivors of child sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse: Research, Treatment, & Program Innovations for Victims, Survivors, & Offenders, 7(4), 59–76.
Esmailzadeh Meshki, P., & Zinali, A. (2019). The role of childhood maltreatment experiences in predicting emotional psychopathology in adulthood. Children's Mental Health Quarterly. 7 (3), 128-141. . [in Persian]
Falehkar, A., Bordan, Z., Kosha, M. D., Amani, O., & Moghadamfar, N. (2018). The Relationship Between Self-Differentiation and Early Maladaptive Schemas with Marital Satisfaction of Divorced Women. Nursing Research, 14(6), 26-34.
Fashnakchi, A., & Bostan, N. (2016). The relationship between marital satisfaction and marital dissatisfaction among primary school female teachers in Kermanshah. 9th International Conference of Psychology and Social Sciences. . [in Persian]
Finzi, R., Ram, A., Har-Even, D., Shnit, D. and Weizman, A. (2001). Attachment styles and aggression in physically abused and neglected children. Journal of Youth and Adolescence. 30 (6),769-786.
Ghazanfari Shabankare, M., Heidari, A., Makvandi, B., & Marashian, F. S. (2021). Relationship of Forgiveness and Feeling of Loneliness with Attitudes Toward Marital Infidelity Regarding the Moderating Role of Marital Satisfaction in Married Students. Avicenna Journal of Neuro Psycho Physiology, 8(2), 77-83. . [in Persian].
Gouin, J. P., Glaser, R., Loving, T. J., Malarkey, W. B., Stowell, J., Houts, C., & Kiecolt-Glaser, J. K. (2009). Attachment avoidance predicts inflammatory responses to marital conflict. Brain, behavior, and immunity23(7), 898-904.
Hünefeldt, T., Laghi, F., Ortu, F., & Belardinelli, M. O. (2013). The relationship between ‘theory of mind’and attachment-related anxiety and avoidance in Italian adolescents. Journal of adolescence36(3), 613-621.
Jafarbegloo, E., Momenyan, S., & Khaki, I. (2019). The Relationship Between Sexual Function and Marital Satisfaction in Postmenopausal Women. Modern Care Journal, 16(1), 1-5.
Jafari Aghdam, Gh., Ahmadi Tahorsultani, M., Duran, B. (2021). The relationship between maltreatment in childhood and marital satisfaction of the staff of Baqiyatullah Hospital (AJ): the mediating role of cut and rejection schemas and difficulty in emotion regulation. Journal of Military Medicine. 23 (5), 386-377. [in Persian].
Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on Marital Satisfaction and Stability in the 2010s: Challenging Conventional Wisdom. Journal of Marriage and Family, 82(1), 100-116.
Kayser, K. (1993). When love dies: The process of marital disaffection. New York: Guilford
Kayser, K. (1996). The marital disaffection scale: An inventory for assessing motional estrangement in marriage. The American Journal of Family Therapy, 24,83-88.
Kazemian Moghadam, K; Mehrabizadeh, M.; Kyamanesh, A; Hosseinian, S. (2017). The causal relationship of differentiation, meaningfulness of life and forgiveness with marital dissatisfaction through the mediation of marital conflict and marital satisfaction. Scientific-Research Quarterly of Psychological Methods and Models. 9(31), 131-146. . [in Persian].
Kebritchi, A., & Mohammadkhani, S. (2016). The role of marital burnout and early maladaptive schemas in marital satisfaction between young couples. International Journal of Medical Research & Health Sciences. 5(12), 239-246.
Lucas-Thompson, R. G., Lunkenheimer, E. S., & Dumitrache, A. (2017). Associations between marital conflict and adolescent conflict appraisals, stress physiology, and Mental Health. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 46(3), 379–393.
Maneta, E. K., Cohen, S., Schulz, M. S., & Waldinger, R. J. (2015). Linkages between childhood emotional abuse and marital satisfaction: The mediating role of empathic accuracy for hostile emotions. Child abuse & neglect, 44, 8–17.
Mardani, M., Marashi, S. A., & Abbaspour, Z. (2021). On the Causal Relationship Between Attachment Styles and Marital Satisfaction: Mediating Role of Gottman's Marital Communication Model. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 15(2). e108339.
Messman-Moore, T. L., & Coates, A. A. (2007). The impact of childhood psychological abuse on adult interpersonal conflict: The role of early maladaptive schemas and patterns of interpersonal behavior. Journal of Emotional Abuse, 7(2), 75–92.
Mohammad Khani, P., Nazari, M., Salavati, M., Mohammadi, M., Razzaghid, O. (2003). Devalopment, Validation and reliability of child abuse self report scale (casrs) in iranian student. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran (MJIRI), 17(1), 51-58. [in Persian].
Mohammadi, Kh., Heydari, M., Faqihzadeh, S. (2008). Reliability of the Farsi version of the Female Sexual Function Index scale titled the index of female sexual function. Monitoring, 7(3), 269-278. [in Persian].
Montazeri, R. (2022). The role of couples' families in the adjustment, stability and marital satisfaction of spouses: a review study, Psychology Development, 11(1), 199-210. [in Persian].
Mozas-Alonso, M., Oliver, J., & Berástegui, A. (2022). Differentiation of self and its relationship with marital satisfaction and parenting styles in a Spanish sample of adolescents’ parents. Plos one, 17(3), e0265436.
Omidian, M., Rahimian Boogar, I., Talepasand, S., Najafi, M., & Kaveh, M. (2019). The Cultural Tailoring and Effectiveness of Couples Coping Enhancement Training on Marital Adjustment of Wives. Journal of Practice in Clinical Psychology, 7(1), 43-52. [in Persian].
Perry, A. R., DiLillo, D., & Peugh, J. (2008). Childhood psychological maltreatment and quality of marriage: The mediating role of psychological distress. Journal of Emotional Abuse, 7(2), 117–142.
Rezaian, H., Mohseni, N., Mohammadi, M., Ghbari Bonab, b., Sarmad, Z., Gholam Ali Lavasani, M., Momeni, F. (2006). Examining the causal model of family variables, adolescents' self-perception and behavior. Hakim Research Journal, 9(3), 32-38.
Sadeghi, M., & Mootabi, F. (2021). The Differentiation of Couples from the Original Family and Its Role in Predicting the Communication Patterns and Marital Satisfaction in Different Ethnic Groups in Iran. Quarterly Journal of Family and Research,353-368 [in Persian].
Sanai, B. (2016). Family and marriage measurement scale. Tehran. Publication of Baath [in Persian].
Schoenfeld, E. A., Loving, T. J., Pope, M. T., Huston, T. L., & Štulhofer, A. (2017). Does sex really matter? Examining the connections between spouses’ nonsexual behaviors, sexual frequency, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Archives of sexual behavior, 46(2), 489-501.
Taniguchi, S.T., Freeman, P.A., Taylor, S. & Malcarne, B. (2006). Study of married couples perceptions of marital satisfactionin outdoor recreation. Journal of experiential education, 28 (3), 253-256.
Tariqi, Z; Pourshahriar, H. Shokri, A. (2014). The mediating role of loneliness and marital commitment in the relationship between the amount of Facebook use and marital satisfaction of women. International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences. [in Persian].
Tavakol, Z., Nikbakht Nasrabadi, A., Behboodi Moghadam, Z., Salehiniya, H., & Rezaei, E. (2017). A review of the factors associated with marital satisfaction. Galen Medical Journal, 6(3), 197-207.
Warach B, Josephs L. (2019). The aftershocks of infidelity: a review of infidelity-based attachment trauma. Journal of Sexual and Relationship Therapy; 34(2),132-153.
Whisman, M. A., Gilmour, A. L., & Salinger, J. M. (2018). Marital satisfaction and mortality in the United States adult population. Health psychology, 37(11), 10-41.
Wright, T.A, Cropanzano, R, Denny, P.J, & Moline, G. L. (2009). When a happy worker is a productive worker: A preliminary examination of three models. Canadian journal of behavioural science, 34(3), 146-150.
Zarei, M., Teiri, F., Soufizadeh, N., Haji-Esmaeelpour, A., Gharibi, F., & Rasolabadi, M. (2019). Evaluating the relationship between sexual function and marital satisfaction in married Kurdish women in year 2016. Chronic Diseases Journal, 7(1), 22-27.
Zareinejad, Z; Pourhossein, R.; Rahiminejad, A. (2016). Investigating the mediating role of defensive styles in the relationship between levels of self-transformation and marital satisfaction. Journal of Psychological Sciences, 16(61)6-19. [in Persian].